67-12 „Pokud jde o tuto nepříznivou situaci s Dámódarem, je nám to velice líto, avšak musíme vždy očekávat, že v boji vyhlášenému máji, Krišnově vnější energii, padnou někteří slabší vojáci. Sexuální přitažlivost je v hmotném světě velice silná. V duchovním světě je tomu však jinak. Ze Šrímad-Bhágavatamu víme, že opačné pohlaví, tím myslím ženské obyvatele Vaikunthy, je tam mnohem krásnější než na nebeských planetách. Jejich boky a přitažlivé úsměvy nedokážou přimět muže či mužské oddané k sexu či vyvolat chtíč.

Na vaikunthských planetách je nezměrné bohatství, přesto je vše zaměstnáváno v transcendentální láskyplné službě Pánu. Vliv máji je velice obtížné překonat, ten, kdo je však pevně ustanoven ve vědomí Krišny, se nemůže stát obětí máji. Každopádně náš boj s májou nemůžeme zastavit, aniž bychom očekávali, že naši vojáci nebudou raněni. Sám víš, že Ardžunův syn Abhimanju byl v bitvě zabit a podílel se na tom i Bhíšmadéva. Bojuj za Krišnovy zájmy se vší upřímností a budeš za své vítězství oslavován.“ (dŠP Brahmánandovi, 21. prosince 1967)

 

68-01 „Nirguna znamená nedotčený hmotným znečištěním. V Bhagavad-gítě se říká, že Nejvyšší Poživatel není znečištěn hmotnými vlastnostmi dobra, vášně a nevědomosti, Jeho vlastnosti jsou transcendentální bez jakéhokoli ovlivnění hmotnými vlastnostmi. Vezměme si například pohlavní život, ten nejdominantnější prvek hmotného světa. Ve třetím zpěvu Šrímad-Bhágavatamu se při popisu vaikunthských planet tento pohlavní život vysvětluje tak, že na vaikunthských planetách jsou ženy či něžné pohlaví mnohokrát krásnější, dobře stavěné, jejich tváře a úsměvy jsou přitažlivé, jejich hruď a boky plné, a zcela jasně a bez omezení se stýkají s mužskými oddanými. Díky jejich silnému smyslu oddanosti Pánu a jejich pohlcení vědomím Krišny všechny tyto rysy ženské krásy nemohou vyvolat pohlavní vášeň. V hmotném světě ten samý odraz krásy a tělesných rysů okamžitě vyvolá sexuální vášeň. Proto užívání si opačného pohlaví na vaikunthských planetách neústí v činnosti pohlavního života, zatímco v hmotném světě tento zvrácený obraz krásy vede k aktivnímu pohlavnímu životu, který je příčinou zapletení do hmotné existence. Život na vaikunthských planetách je tedy popsán jako nirguna, kdežto světský život je popsán jako saguna.“ (dŠP Džanárdanovi, 21. ledna 1968)

 

68-06 „Tvoje otázka zněla, ,Jestliže na Vaikuntě extatická láska mezi Pánem Nárájanem a Jeho oddanými a mezi Pánem Krišnou a Jeho oddanými je kvalitativně na stejné úrovni, v čem je lepší následování cesty vědomí Krišny, jejíž filozofii a odříkání je těžké pochopit?‘ Filozofie vědomí Krišny zahrnuje celou vaišnavskou filozofii. Když hovoříme o Krišnovi, to samé jméno znamená též Ráma, Nrsimha, Varáha a všechny další podobné expanze a inkarnace. Vědomí Krišny tedy obsahuje vědomí Vaikunthy, avšak vědomí Vaikunthy neobsahuje vědomí Krišny. Ti, kdo striktně následují pravidla a omezení činností na Vaikuntě, jsou povýšení na Vaikunthalóky. Avšak ti, kdo rozvinuli spontánní lásku ke Krišnovi, jsou povýšeni na Krišnalóku. Ačkoli tedy vědomí Krišny obsahuje vědomí Vaikunthy, čisté vědomí Krišny je spotánní láskou ke Krišnovi bez jakýchkoli regulativních principů.

Dá se to vysvětlit následovně: stejně jako mladý muž či dívka jsou k sobě spontánně přitahováni, aniž by předtím následovali jakékoli regulativní principy. Když někdo vyvine takovou lásku k Bohu, říká se tomu čisté vědomí Krišny. V našem podmíněném životě jsme zapomněli na náš vztah k Bohu, avšak díky regulativním principům můžeme probudit naše netečné činnosti. Podobá se to situaci, kdy člověk ochrnutý kvůli revmatu může postupně díky tělesnému cvičení svou pohyblivost zlepšit. Stejně tak slouží regulativní principy k tomu, abychom se přizpůsobili našemu dřímajícímu služebnickému postoji, když však je ten plně rozvinut, stane se spontánním, a to je čisté vědomí Krišny. A takové vysoce pokročilé vědomí Krišny umožní člověku vstoupit na Krišnalóku. Živoucí příklad takové spontánní lásky se projevuje u gópích a obyvatel Vrindávanu. Z tohoto Šrímad-Bhágavatamu se můžeme dozvědět, jak moc Krišnu spontánně milují.“ (dŠP Rúpánugovi, červen 1968)

 

68-06 „Tvá otázka zní: ,Jaké jsou vztahy mezi milujícími dušemi na Vaikuntě a vzhledem k Pánu Nárájanovi? Existuje tam milenecká láska, rodičovská náklonnost či ryzí přátelství?‘ Ne. Na Vaikuntě se nachází dva druhy transcendentálních nálad, jedna je dásya (služebnictví) a druhou je nižší úroveň sakhja-rasy (přátelství). Tato nižší úroveň sakhja-rasy je přátelství na stejné úrovni. Ve Vrindávanu jsou tedy výměny transcendentálních nálad vyšší než na Vaikuntě. Je tam větší volnost a spontánnost bez omezení zřízených podle principů jóga-máji.“ (dŠP Rúpánugovi, 30. června 1968)

 

68-08 „Pokud jde o tvou otázku o Čintámani-dhámu, mohu ti sdělit, že všechny planety v duchovním světě jsou známy jako Čintámani-dhám. A Gólóka Vrindávan je jednou z těchto planet.

Co se týká královen z Dváraky, většina z nich jsou oddanými a některé sestoupily z vaikunthských planet, nebo byly projevením bohyně štěstí, Lakšmí.“ (dŠP Krišna déví, 21. srpna 1968)

 

68-10 „K tvé otázce: Duchovní duše je Krišnovým doprovodem, všichni Krišnovi společníci nebo kdokoli nacházející se na Vaikuntě, duchovním nebi, lhostejno, jestli je na Vaikuntě či Krišnalóce, nemá oddělené tělo. Tak jako neexistuje rozdíl mezi Krišnovým tělem a duší, u těch, kdo byli přeneseni do duchovního nebe, nebo tam již věčně žijí, žádný rozdíl mezi duchem a tělem nenajdeme. Jejich tělo je duchovní, a zrovna tak i jejich duše je duchovní. Nejenom tělo, všechno je plně duchovní. Duchovní svět je expanzí Krišnovy duchovní či vnitřní energie. Tělo tedy není nijak odlišné. Když však někdo přijde z duchovního světa do hmotných činností, musí přijmout hmotné tělo, to se však neuplatňuje v případě Nejvyššího Pána, neboť On nepřichází do hmotného světa kvůli nějakému hmotnému požitku. Májávádští filozofové také říkají, že když Bůh přichází do hmotného světa, musí též přijmout hmotné tělo, to však není pravda. I kdyby totiž Bůh zdánlivě přijal hmotné tělo, nejedná vůbec na hmotné úrovni. Jelikož jsou jak hmotná, tak duchovní energie pod kontrolou Nejvyššího Pána, On je tak plně schopen přeměnit hmotu na ducha, či ducha na hmotu. Takové je Jeho postavení. Pokud jde o Krišnovy společníky, jsou expanzemi Jeho duchovní energie.“ (dŠP Nandarání, 15. října 1968)

 

69-02 „Pokud jde o tvou otázku o čase, čas je v duchovním světě věčný, nenajdeme tam žádný vliv času. V hmotném světě existuje vliv minulosti, současnosti a budoucnosti, a tato minulost, přítomnost a budoucnost jsou všechno jen relativní pravda. To je způsobeno tím, že minulost jednoho člověka není minulostí jiného; minulost, přítomnost a budoucnost se vztahují k určité osobě a existují různé typy osob. Například Brahmův den podle propočtů trvá tisíce našich let. V jednom dni Brahmy proběhnou milióny našich minulostí, přítomností a budoucností. Vše je tu tedy relativní, zatímco v duchovním světě žádná taková relativita neexistuje. Proto čas nemá na duchovní svět žádný vliv. Doufám, že toto tvé otázky vyjasní.“ (dŠP Charlesovi McColloughovi, 12. února 1969)

 

69-02 „Pokud jde o zášť, může být použita pouze proti neoddaným. V transcendentálním světě oddaný nikdy necítí zášť vůči jinému oddanému kvůli jeho výjimečnosti, naopak pokud oddaný zjistí, že jiní oddaní v něčem vynikají, velebí tyto oddané a připouští tak svou vlastní podřízenou pozici. Ačkoli v duchovním světě neexistuje pojetí podřízenosti, oddaní se přesto kvůli své velké pokoře a poddajnosti takto cítí. V materiálním světě se ta samá věc projevuje v převrácené podobě. V duchovním světě však přijetí nižšího postavení neznamená záštiplnou mentalitu vůči ostatním. Neštěstí, které oddaní pociťují kvůli pocitům méněcennosti, není nic neobvyklého; naopak je taková mentalita nutná k dalšímu pokroku v oddané službě.“ (dŠP Satsvarúpovi, 20. února 1969)

 

69-03 „Tak rád se dozvídám, že všichni v Los Angeles pracují velice těžce. A vědomí Krišny je tak pěkné, že usilujete o ještě víc práce. To jsou příznaky duchovního života. V hmotném světě chceme naše činnosti minimalizovat a víc odpočívat, avšak v duchovním světě žádný odpočinek není a vykonávání činnosti tam není nijak omezeno. Krišna je neomezený, Jeho služba je neomezená a energie Jeho služebníků je neomezená. Ačkoli se nacházíme vprostřed nevědomosti, budeme-li se držet na pozoru, nebude tu pro nevědomost místo.“ (dŠP Tamálovi Krišnovi, 18. března 1969)

 

69-07 „Pokud jde o lidské slabosti, mohou být všechny napraveny zapojením všeho ve vědomí Krišny. Náš Krišna je osobou velice zaměřenou na rodinu. Krišna není nikdy poutníkem, a naší ambicí je vstoupit do Krišnovy rodiny a osobně se s Ním stýkat. I v duchovním životě najdeme muže a ženy. Jsou překrásní a přitažliví, avšak jsou tak pohrouženi do myšlenek na Krišnu, že v duchovním světě neexistuje žádný pohlavní život. To znamená, že vědomí Krišny je tak vznešené a šťastné, že překonává dokonce i potěšení z pohlavního života. V hmotném světě je kvůli neznalosti vědomí Krišny pohlavní život považován za tu nejuspokojivější situaci. Každopádně v naší filozofii zakazujeme nezákonný pohlavní život a pohlavní život jako takový. Ve vědomí Krišny najdeme mnoho slavných hospodářů. Oženit se a stát se ukázkovým hospodářem je tedy ideálem života ve vědomí Krišny. Jestliže se dívka, která je ochotna si tě vzít, stane vědomou Krišny, a jelikož si myslím, že ty již jsi si Krišny vědom, bude to skvělá kombinace, pokud budete žít pod pravým vedením. Jsem velice potěšen tím, že chceš žít podle mých pokynů, a budeš-li je skutečně následovat, pak tě budu moci dobře v životě vést, i když budeš ženatý.“ (dŠP Jamesovi Doodymu, 10. července 1969)

 

70-02 „Sídlo Pána Čaitanji je popsáno v Brahma-samhitě a nazývá se Švétadvíp. Je rozšířením Gólóky Vrindávanu. Gókula znamená stádo krav. Gó znamená kráva a kula znamená stádo. Vradža se neliší od Vrindávanu. Vradža označuje pastviny a Vrindávan lesy, kde najdeme mnoho lístků Tulasí.“ (dŠP Ékájaní, 10. února 1970)

 

70-03 „Pokud jde o Švétadvíp, informace o něm najdeme v Brahma-samhitě, Švétadvíp je sídlem Pána Čaitanji a je zvláštní oblastí té samé duchovní planety Gólóky Vrindávanu.“ (dŠP Ékájaní, 15. března 1970)

 

70-07 „Co se týče tvé otázky, proč se na obrázcích Krišny objevuje měsíc, když je Krišnovo sídlo popsáno tak, že v něm není zapotřebí slunečního či měsíčního svitu, odpověď zní, že tyto obrazy ukazují Krišnu, když se před pěti tisíci lety zjevil ve Vrindávanu. Můžeme z toho tedy usoudit, že se jedná o měsíc v tomto světě, který je na těchto obrazech společně s Krišnou k vidění.“ (dŠP Indrání, 26. července 1970)

 

71-05 „Pokud jde o Satja-lóku, jedna je v hmotném světě a jedna je v duchovním světě. Duchovní Satja-lóka je věčná; hmotná Satja-lóka nikoli, ač se to o ní tvrdí. Satja-lóka je také další jméno Vaikunthy.“ (dŠP Lakšmímoni, 1. května 1971)

 

71-05 „Osoba neznamená neživý kámen. Osoba znamená všechny živé bytosti. V našem současném hmotném podmínění tomu nedokážeme porozumět. Například kámen v duchovním světě se na požádání okamžitě pohne. V hmotném světě tomu tak není. Vesmírná podoba je také osobou, a z této vesmírné podoby se projevuje tolik dalších věcí.“ (dŠP Gaura Harimu, 29. května 1971)

 

71-08 „V duchovním nebi není žádné zrození, jak bychom tam tedy mohli hovořit o batoleti? Krišna tam věčně existuje jako Kišór, šestnáctiletý mladík. Jeho dětské zábavy se projevují jen v hmotných vesmírech. Nejlepší tedy bude, když budeš zpívat Hare Krišna a půjdeš na Krišna-lóku, kde všechny odpovědi na tvé otázky můžeš zjistit sama.“ (dŠP Ékájaní, 31. srpna 1971)

 

74-08 „Avšak v duchovním světě duchovní rozmanitost projevená Krišnou spolu s Jeho společníky poskytuje věčné potěšení. To je žádoucí. V záři Brahmanu je potěšení jen dočasné.“ (dŠP Šrídharovi dásovi, 19. srpna 1974)

 

75-11 „Pokud jde o tvou otázku o Vaikuntě: je to jako v tom příkladu s králem a štěnicí, oba dva sedí na tom samém trůně, královou povinností je však vládnout, kdežto štěnice jen kouše. Jsou na tom samém místě, avšak jejich vědomí je odlišné. Říká se, že Pán se nachází v srdci každého, to tedy znamená, že Krišna je též v srdci prasete a je také v srdci poloboha, to však neznamená, že se Bůh stal prasetem či polobohem. Bůh je vždy na Vaikuntě. Podobně také ti, kdo jsou si vědomí Boha, čistí oddaní Pána, se vždy nachází na Vaikuntě, neexistuje pro ně nic hmotného.“ (dŠP Tikamdásovi J. Batrovi, 30. listopadu 1975)

 

75-12 „Co se týče tvé otázky, skutečně existuje místo jako Vaikuntha, mimo tento temný hmotný vesmír. Jestliže v hmotném světě obrátíme naše vědomí na Krišnu, pak dokonce i zde nastane vědomí Vaikunthy. Je velice snadné to pochopit. Dejme tomu, že je někdo cizincem v Indii, dál si však může ponechat své evropské či americké vědomí. Procesem takových činností je bhakti-jóga a začátkem tohoto procesu je naslouchání a zpívání svatých jmen Krišny; Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare/ Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare. Prosím zpívej Hare Krišna a buď si vždy vědom Krišny.“ (dŠP Šrí Tikamdásovi J. Batrovi, 9. prosince 1975)

 

76-01 „…v hmotném světě existuje přitažlivost mezi mužem a ženou a tato přitažlivost je silnější než cokoli jiného. V duchovním světě najdeme také krásné muže a krásné ženy a je mezi nimi přitažlivost, není však tak silná jako přitažlivost k opěvování Pánovy slávy.“ (dŠP Ráméšvarovi, 18. ledna 1976)