Úvod

 

Misí Śrī Caitanyi Mahāprabhua je šířit vědomí Kṛṣṇy, a Jeho upřímní oddaní proto musí plnit Jeho touhu. ... Oddaní Pána Caitanyi musí kázat vědomí Kṛṣṇy v každé vesnici a každém městě na světě. To Pána uspokojí. Nikdo by neměl jednat náladově pro své vlastní uspokojení. Toto nařízení sestupuje skrze paramparu a duchovní mistr je představuje svému žákovi, aby i ten mohl šířit poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Povinností každého žáka je plnit pokyn pravého duchovního mistra a šířit poselství Pána Caitanyi po celém světě. Cc. Madhya 16.64

 

Kázání je nejlepší služba Pánu. S tím, kdo se začne věnovat této službě — šíření vědomí Kṛṣṇy—je Pán ihned nesmírně spokojen. V Bhagavad-gītě (18.69) sám prohlašuje: na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ — “Žádný služebník v tomto světě Mi není dražší než on a nikdy Mi nikdo dražší nebude.” Snaží-li se člověk upřímně a s plným nasazením šířit vědomí Kṛṣṇy kázáním o slávě Pána a Jeho svrchovanosti, pak se i tehdy, když nemá úplné vzdělání, stane nejdražším služebníkem Nejvyšší Osobnosti Božství. To je bhakti. S tím, kdo takto slouží lidstvu, bez rozlišování na přátele a nepřátele, bude Pán spokojen a poslání jeho života se naplní. Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.24

 

Členové této společnosti si musí být neustále vědomi toho, že když se budou držet zásad a budou upřímně kázat podle pokynů ācāryů, budou mít skutečná požehnání Pána Caitanyi Mahāprabhua, a jejich kázání bude úspěšné všude po celém světě. Cc. Ādi 7.171

 

Poznámka na vysvětlenou: Každé slovo textu této knihy je převzato přímo z knih Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Svāmīho Prabhupādy, zakladatele-ācāryi Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy. Texty uvedené tučně jsou překlady veršů z védských písem od Śrīly Prabhupādy. Text v běžném písmu pochází z výňatků ze souhrnných studií a výkladů Jeho Božské Milosti.

 

1. Jedná se o Pánovu misi osvobodit podmíněné duše

 

Skládám uctivé poklony Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi a Pánu Nityānandovi, kteří jsou jako slunce a měsíc. Vyšli zároveň na obzoru Gaudy, aby rozptýlili temnotu nevědomosti, a tak úžasným způsobem požehnali všem. Cc. Ādi 1.2

 

Kéž se tento Pán, známý jako syn Śrīmatī Śacī-devī, transcendentálně usídlí v nejniternějších komnatách vašeho srdce. Ze své bezpříčinné milosti se zjevil ve věku Kali, zářící barvou tekutého zlata, aby rozdával to, co žádná inkarnace nikdy předtím: nejvznešenější a zářící náladu oddané služby, náladu milostné lásky. Cc. Ādi 1.4

 

Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇa a Balarāma, kteří se dříve zjevili ve Vrindávanu a zářili miliónkrát více než slunce a měsíc, ze svého soucitu nad pokleslým stavem světa vyšli nad východní obzor Gaudadéše (Západního Bengálska). Zjevení Śrī Kṛṣṇy Caitanyi a Prabhua Nityānandy naplnilo celý svět štěstím. Tito dva bratři rozptylují temnotu nevědomosti, která halí živé bytosti, a seznamují je s poznáním Absolutní Pravdy tak, jako slunce a měsíc svým východem rozptylují temnotu a vyjevují vše v pravém světle.

Cc. Ādi 1.85-89

 

Pán chtěl stvořit vesmírný projev, aby poskytl podmíněným duším, spícím v zapomnění, další příležitost. Vesmírný projev dává podmíněným duším příležitost vrátit se zpátky domů, zpátky k Bohu, což je jeho hlavní účel. Pán je tak laskavý, že v době, kdy je hmotný svět neprojevený, cítí, že něco chybí, a proto dává pokyn ke stvoření. I když byl svět vnitřní energie projevený, vnější energie spala a Pán ji chtěl probudit k činnosti, stejně jako se manželovi zachce probudit svoji manželku, aby si s ní mohl užívat. Pán tak projevuje soucit k spící energii a chce ji probudit, aby se mohla bavit, podobně jako jiné probuzené manželky. To vše má za cíl přivést spící podmíněné duše zpátky k jejich skutečnému životu v duchovním vědomí, aby mohly dosáhnout dokonalého postavení věčně osvobozených duší na Vaikuṇṭhalokách. Jelikož Pán je sac-cid-ānanda-vigraha, chce, aby se každá část Jeho různých energií zúčastnila blažené rasy, neboť společnost s Pánem při Jeho věčné rāsa-līle znamená žít v nejvyšších životních podmínkách, plných duchovní blaženosti a věčného poznání. Śrīmad-Bhāgavatam 3.5.24

 

2.Saṅkīrtanové hnutí je zábava Pána Caitanyi

 

Saṅkīrtanové hnutí započaté Pánem Caitanyou je transcendentální zábavou Pána. „Žiji tímto hnutím, abych kázal, a tak ho šířil po hmotném světě.“ V tomto saṅkīrtanovém hnutí Pána Caitanyi jsou Nityānanda a Advaita Jeho expanze, zatímco Gadādhar a Śrīvās jsou Jeho vnitřní a okrajová energie. Živé bytosti se také nazývají okrajová energie, neboť mohou zaujmout dva postoje – odevzdat se Kṛṣṇovi, nebo jednat nezávisle na Něm. Kvůli zájmu o hmotný požitek podléhá živá bytost znečištění hmotného světa. Když je ovládána touhou po hmotném požitku a zaplete se v hmotném životě, je vystavena trojímu utrpení hmotné existence. Je jako semínko zasazené do země. Pokud se na semínko lije příliš mnoho vody, nemůže vyklíčit. Podobně je tomu u podmíněné duše okouzlené hmotným požitkem – dokonce, i když nosí v srdci semínko tohoto požitku, může být přemožena záplavou transcendentálních činností prováděných s láskou k Bohu. Potom semínko nemůže vyklíčit do podoby podmíněného života v hmotné existenci. Podmíněné živé bytosti v hmotném světě, zvláště v současném věku Kali, jsou přemáhány záplavou lásky k Bohu, kterou započal Pán Caitanya a Jeho společníci. Zlatý avatár 17

 

3. Touha Pána Caitanyi je šíření Jeho milosti po celém světě

Zvláštním posláním Śrīly Rūpy Gosvāmīho je uvést ve známost pocity Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Tyto pocity spočívají v Jeho touze, aby se Jeho zvláštní milost rozšířila v současné Kali-yuze po celém světě.

pṛthivīte āche yata nagarādi-grāma
sarvatra pracāra haibe mora nāma

Touhou Śrī Caitanyi Mahāprabhua je, aby všichni v každém městě a vesnici po celém světě věděli o Něm a o Jeho saṅkīrtanovém hnutí. To jsou vnitřní pocity Śrī Caitanyi Mahāprabhua, které Śrī Rūpa Gosvāmī zevrubně popsal. Nyní ty samé pocity znovu milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua šíří po celém světě služebníci Gosvāmīch, a oddaní, kteří jsou čistí a upřímní, tuto snahu ocení. Závěr Śrīly Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho však je, že ti, kdo jsou na úrovni prasat a psů, tuto vznešenou snahu nikdy neocení. To však kazatelům učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua nevadí, protože oni budou v této zodpovědné práci pokračovat i přesto, že je lidé podobní kočkám a psům neoceňují. Cc. Antya 1.117

4. Pán Caitanya Mahāprabhu osvobodil všechny živé bytosti ve vesmíru

 

(Śrī Caitanya Mahāprabhu pravil) „Na této zemi žije mnoho živých bytostí,“ řekl Pán, „některé jsou pohyblivé, jiné nehybné. Co bude se stromy, rostlinami, hmyzem a dalšími živými bytostmi? Jak ty budou vysvobozeny z hmotného otroctví?“

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Můj drahý Pane, k osvobození všech pohyblivých i nehybných živých bytostí dochází pouze díky Tvé milosti. Touto milostí jsi je již obdařil a už jsi je osvobodil. ... Když Tvůj oddaný Vāsudeva Datta u Tvých lotosových nohou prosil o osvobození všech živých bytostí, Ty jsi tuto žádost přijal. Můj drahý Pane, jen proto, abys osvobodil všechny pokleslé duše tohoto světa, jsi přijal podobu oddaného.

Kázal jsi hlasité zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, a tak jsi osvobodil všechny pohyblivé i nehybné živé bytosti.

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Když budou všechny živé bytosti osvobozené, celý vesmír bude prázdný.“

Haridāsa řekl: „Můj Pane, dokud jsi přítomný v hmotném světě, budeš všechny rozvinuté pohyblivé i nehybné živé bytosti v různých druzích života posílat do duchovního světa. Potom zase probudíš živé bytosti, které ještě nejsou rozvinuté, a zapojíš je do činností.

Existuje mnoho neprojevených živých bytostí pokrytých kvalitou nevědomosti, které postupně dospějí do kvality vášně. Většina z nich se svým ploduchtivým jednáním stane zločinci a vězení znovu naplní.

Můj drahý Pane, tím, že jsi sestoupil do hmotného světa, jsi uvedl do chodu určitý plán. Tvým činnostem však nikdo nerozumí. Stejně tak předtím osvobodil všechny živé bytosti ve vesmíru Pán Kṛṣṇa, když sestoupil ve Vrindávanu. ... Tím, že jsi sestoupil jako inkarnace v Navadvípu, jsi již stejně jako Kṛṣṇa osvobodil všechny živé bytosti ve vesmíru.“ Cc. Antya 3.67-68, 74-80, 82-83, 86

 

5. Pán sestoupil jako Śrī Caitanya Mahāprabhu, aby osvobodil celý svět

 

Advaita Ācārya byl neustále pohroužený v myšlenkách na to, jak osvobodit pokleslé duše celého světa. Přemýšlel: „Celý svět je plný neoddaných. Jak získají osvobození?“

Advaita Ācārya byl odhodlaný osvobodit všechny pokleslé duše, a tak se rozhodl, že přiměje Kṛṣṇu, aby sestoupil. S tímto slibem začal Pána uctívat vodou z Gangy a lístky tulasī. Také Haridāsa Ṭhākura zpíval svatá jména Pána ve své jeskyni na břehu Gangy s úmyslem zapříčinit Kṛṣṇovo zjevení. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu sestoupil jako inkarnace díky oddané službě těchto dvou osobností. Aby osvobodil celý svět, kázal svaté jméno Pána a extatickou lásku ke Kṛṣṇovi. Cc. Antya 3.223-226

 

6. Pán založil hnutí Hare Kṛṣṇa ve prospěch lidské společnosti

 

Svrchovaný vládce, Osobnost Božství, Śrī Hari, se zjevuje ze své vlastní vůle, kdykoliv upadají zásady náboženství a vzrůstá bezbožnost.

V současném věku se Nejvyšší Pán zjevil jako Śrī Caitanya Mahāprabhu, aby založil hnutí Hare Kṛṣṇa. V této době, v Kali-yuze, jsou lidé nesmírně hříšní a zkažení (manda). Nemají ani ponětí o duchovním životě a výhod lidského těla zneužívají k životu na úrovni psů a koček. Za těchto okolností založil Śrī Caitanya Mahāprabhu hnutí Hare Kṛṣṇa, které se neliší od Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, kdo je ve styku s tímto hnutím, se sdružuje přímo s Nejvyšší Osobností Božství. Lidé by měli využít zpívání Hare Kṛṣṇa mantry, a tak se zbavit všech problémů tohoto věku Kali. Śrīmad-Bhāgavatam 9.24.56

 

7. Pán se ze soucitu snaží osvobodit pokleslé duše

 

(Gajendra se modlil:) „Jelikož se zvíře, jako jsem já, odevzdalo Tobě, který jsi svrchovaně osvobozený, jistě mě vysvobodíš z tohoto nebezpečí. Ty se mě ve skutečnosti snažíš vysvobodit neustále ...“

Jedině Kṛṣṇa nás může vysvobodit z této hmotné existence. Ve skutečnosti se nás neustále snaží vysvobodit. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati — je v našich srdcích a není vůbec nevšímavý. Jeho jediný záměr je vysvobodit nás z hmotného života. Není pravda, že si nás začne všímat až tehdy, když se k Němu modlíme. Snaží se nás vysvobodit neustále, i bez našich modliteb. Nikdy není líný, co se týče našeho vysvobození. Proto je zde řečeno: bhūri-karuṇāya namo 'layāya. Taková je bezpříčinná milost Nejvyššího Pána — stále se nás snaží přivést zpátky domů, zpátky k Bohu. Bůh je osvobozený a snaží se osvobodit i nás, ale my přes Jeho neustálou snahu odmítáme přijmout Jeho pokyny (sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja). On se však pro to nehněvá. Proto je bhūri-karuṇāya, nekonečně milostivý, když se nás snaží vysvobodit z tohoto strastiplného hmotného života a přivést nás zpátky domů, zpátky k Bohu. Śrīmad-Bhāgavatam 8.3.17

 

8. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se neliší od zábav prováděných Pánem Caitanyou; zaplavuje celý svět milostí

 

Činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou jako oceán nektaru. Pouhá jedna jeho kapka dokáže zaplavit všechny tři světy.

Účelem zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua je zaplavit tři světy nektarem. Jak toho lze docílit, ukázal Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī a později Ṭhākura Narottama dāsa a Śyāmānanda Gosvāmī, kteří představovali milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Nyní ta samá milost zaplavuje celý svět v podobě hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Současné hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se neliší od zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua, které prováděl, když zde byl osobně přítomný, protože jsou zcela jistě následovány stejné zásady a vykonávány stejné činnosti. Cc. Antya 5.88

 

9. Pán posílá své zástupce, aby odstranili utrpení života

 

Hmotná existence je plná nežádoucích věcí. Věci, které nechceme, jsou nám vnucovány nějakou vyšší energií a my nevidíme, že tyto nežádoucí věci přicházejí mocí tří kvalit hmotné přírody. ... nežádoucím událostem v životě nelze zabránit žádným množstvím plánů. Od těchto strastí nám může pomoci jedině milost Pána, který posílá Své pravé zástupce, aby osvítili lidské bytosti a zachránili je tak před všemi pohromami. Śrīmad-Bhāgavatam 1.14.11

 

10. Pánův plán je ukončit utrpení živých bytostí

 

Jelikož však chce (Pán) udržovat své stvoření, přeje si, aby se lidé drželi správné cesty seberealizace, která živým bytostem umožňuje vstoupit do Božího království. Pán chce, aby se trpící lidské bytosti vrátily zpátky domů, zpátky k Němu, a přestaly se vystavovat trojím hmotným bolestem. Pro tento záměr bylo vyprojektované celé stvoření, a ti, kteří se neumoudří, trpí v hmotném světě bolestmi, které způsobuje iluzorní energie Pána. Śrīmad-Bhāgavatam 1.10.2

 

11. Pán touží přivést všechny živé bytosti zpátky do Jeho království

 

Pán je příznivě nakloněný všem svým nedílným součástem stejně, nehledě na stupně jejich hmotného zapletení. Sestupuje pouze proto, aby znovu zavolal materialistické živé bytosti zpátky do svého království, a inteligentní osoby Jeho nabídky všem živým bytostem využijí. Pán nikoho z Božího království nevyhání a zůstává jen na živé bytosti, zda Jeho nabídku přijme, nebo ne. Śrīmad-Bhāgavatam 1.11.22

 

12. Pán dává pokleslým duším šanci na nejvyšší dokonalost života

 

Pánova milost k pokleslým duším v tomto hmotném světě neustále roste. Celý vesmírný projev je pro všechny příležitostí, aby se zdokonalili v oddané službě Pánu, která je smyslem jejich života. ... Pán dává pokleslým duším příležitost dosáhnout této nejvyšší dokonalosti života. Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.25

 

13. Pán chce, aby se trpící živé bytosti vrátily domů, zpátky k Bohu

 

Někdy (Pán) sestupuje Sám a někdy zplnomocňuje vybrané živé bytosti, aby jednaly Jeho jménem. V každém případě je však smysl Jeho příchodů tentýž ... Pán proto přichází, aby buď Osobně jako inkarnace nebo prostřednictvím Svého zplnomocněného představitele, milovaného Božího syna, šířil poselství Božího království. Tyto inkarnace nebo Boží synové však nehlásají návrat k Bohu jen v lidské společnosti, činí tak všude, ve všech společenstvích, mezi polobohy i mezi jinými tvory, nežli jsou lidé. Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.34

 

14. Pán je velmi laskavý k zapomnětlivým duším

 

(Pán) Je nesmírně vlídný k zapomnětlivým duším. Sám za tímto účelem sestupuje a zanechává po Sobě potřebné pokyny lidstvu. Též k nám posílá Své dobrotivé syny, kteří v Jeho jménu apelují na podmíněné duše, aby se navrátily zpět k Bohu. V nedávné minulosti (jaká ještě zůstává v paměti) se zjevil Pán Caitanya, který rovněž přišel za stejným účelem: prokázat mimořádnou milost pokleslým duším v tomto věku železa a průmyslu. Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.9

 

15. Jak Pán pomáhá získávat podmíněné duše

 

Takoví čistí oddaní Pána přicházejí na Zemi jen za tím účelem, aby naplnili poselství Pána. Pán chce pozvat podmíněné duše, které pobývají v hmotném stvoření, zpátky domů, zpátky k Bohu, a pomáhá jim tím, že připravuje transcendentální literaturu jako, jsou Védy, posílá mudrce a světce jako misionáře a pověřuje Svého zástupce, duchovního mistra. Śrīmad-Bhāgavatam 1.12.16

 

16. Pánova největší sláva: Jeho bezpříčinná milost vůči podmíněným duším

 

“Přednašeči Véd neboli zosobněné Védy zpívají: ,Ó nepřemožitelný Pane, jsi Nejvyšší Osobnost. Nikdo Ti není roven a nikdo Tě nepředčí. Činy nikoho jiného nemohou být slavnější. Sláva Tobě! Sláva Tobě! Díky své transcendentální povaze vlastníš všech šest vznešených vlastností v plné míře. Můžeš proto osvobodit všechny podmíněné duše z pout māyi. Ó Pane, vroucně si přejeme, abys tak laskavě učinil. Všechny živé bytosti jsou Tvé nedílné části, přirozeně věčné, plné blaženosti a poznání, ale kvůli svým nedostatkům Tě napodobují a chtějí se stát nejvyšším poživatelem. Tím se vzpouzejí Tvé svrchovanosti, dopouštějí se přestupků a následně podléhají Tvé hmotné energii. Tak jejich transcendentální vlastnosti-radost, blaženost a poznání-zahalí mraky tří hmotných kvalit. Tento vesmírný projev vytvořený třemi hmotnými kvalitami je jako vězení pro podmíněné duše. Ty se usilovně snaží osvobodit z pout hmoty a podle svého rozmanitého podmínění jsou jim přiděleny různé činnosti. Všechny činnosti jsou však založeny na poznání, které dáváš Ty, a proto podmíněné duše mohou jednat zbožně, jen když je k tomu milostivě inspiruješ. Bez přijetí útočiště u Tvých lotosových nohou tedy nikdo nemůže překonat vliv hmotné energie. Jsme zosobněné védské poznání a neustále Ti sloužíme tím, že pomáháme podmíněným duším Tě poznat.`”

Tato modlitba zosobněných Véd ukazuje, že účelem Véd je pomoci podmíněným duším poznat Kṛṣṇu. Všechny zosobněné Védy neboli śruti Pána znovu a znovu oslavovaly voláním “Jaya! Jaya!” To znamená, že Pán je ta nejslavnější osoba. Nejdůležitější ze všech Jeho slavných vlastností je Jeho bezpříčinná milost vůči podmíněným duším, která je osvobozuje z pout māyi. Kṛṣṇa 87

 

17. Kṛṣṇa přichází zachraňovat pokleslé duše

 

Kršna nám dal všechny Védy a Purāṇy proto, že jsme na Něho zapomněli. Kršna sestupuje do hmotného světa pouze proto, aby se nám připomněl. V Kali-yuze lidé zapomínají na Kršnu stále více a více. Kršna je dokonce ani nezajímá, ale my Kršnu zajímáme, protože jsme Jeho synové. Šílený syn se třeba již přestane zajímat o svůj domov, o svého otce a matku, ale otec se o svého syna nikdy zajímat nepřestane. Bojí se o něj, protože odešel z domova a trpí. Kṛṣṇovi synové opouštějí duchovní nebe, přijímají jedno hmotné tělo za druhým a takto cestují v různých životních druzích z jedné planety na druhou. Kṛṣṇa přichází, aby je osvobodil. Učení Śrī Kapily 16