1. Kṛṣṇa může zmocnit kazatele, který následuje Śrī Caitanyu Mahāprabhua a učednickou posloupnost, aby vynikl

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Ty můžeš udělat to, co ani Já nedokážu. V celé Gaudadéši nenacházím nikoho jiného než Tebe, kdo by mohl splnit Mou misi.“

Misí Pána Caitanyi je osvobodit pokleslé duše tohoto věku. V tomto věku Kali je prakticky sto procent populace pokleslé. Śrī Caitanya Mahāprabhu jistě osvobodil mnoho pokleslých duší, ale Jeho žáci většinou pocházeli z vyšších vrstev společnosti. ... Jagāi a Mādhāi byli osvobozeni výhradně milostí Nityānandy Prabhua. ... Ve své inkarnaci jako Gaura-Nitāi Pán démony nemá zabíjet, ale má je osvobozovat kázáním vědomí Kṛṣṇy. V případě Jagāie a Mādhāie byl Śrī Caitanya Mahāprabhu tak rozzlobený, že by je okamžitě zabil, ale Nityānanda Prabhu byl tak milostivý, že je nejenom zachránil před smrtí, ale ještě je povýšil na transcendentální úroveň. To, co nemohl udělat Śrī Caitanya Mahāprabhu, tedy vykonal Nityānanda Prabhu.

Platí také, že ten, kdo je věrný službě Gaurovi a Nitāiovi v učednické posloupnosti, může předčít dokonce i službu Nityānandy Prabhua. Tak to chodí v učednické posloupnosti. Nityānanda Prabhu vysvobodil Jagāie a Mādhāie, ale služebník Nityānandy Prabhua může Jeho milostí vysvobodit mnoho tisíců takových Jagāiů a Mādhāiů. To je zvláštní požehnání učednické posloupnosti. Ten, kdo náleží do učednické posloupnosti, může být rozpoznán podle výsledků svých činností. V případě činností Pána a Jeho oddaných to platí vždy. ...

Misí Pána Caitanyi je osvobodit pokleslé duše tohoto věku. V tomto věku Kali je prakticky sto procent populace pokleslé. Śrī Caitanya Mahāprabhu jistě osvobodil mnoho pokleslých duší, ale Jeho žáci většinou pocházeli z vyšších vrstev společnosti. Osvobodil například Śrīlu Rūpu Gosvāmīho, Sanātanu Gosvāmīho, Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu a mnoho dalších, kteří byli společensky na výši, ale z duchovního pohledu pokleslí. Śrīla Rūpa a Sanātana Gosvāmī sloužili ve vládě, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya byl největším učencem Indie a Prakāśānanda Sarasvatī byl vůdcem mnoha tisíců māyāvādských sannyāsīch. Osoby, jako byli Jagāi a Mādhāi, však získaly osvobození od Śrīly Nityānandy Prabhua. Proto Pán Caitanya říká: āmāra`duṣkara' karma, tomā haite haye. Jagāi a Mādhāi byli osvobozeni výhradně milostí Nityānandy Prabhua. Když Nityānandu Prabhua zranili, Pán Caitanya se rozzlobil a rozhodl se, že je zabije svou Sudarśana cakrou, ale Nityānanda Prabhu je před Pánovým hněvem zachránil a osvobodil je. Ve své inkarnaci jako Gaura-Nitāi Pán démony nemá zabíjet, ale má je osvobozovat kázáním vědomí Kṛṣṇy. V případě Jagāie a Mādhāie byl Śrī Caitanya Mahāprabhu tak rozzlobený, že by je okamžitě zabil, ale Nityānanda Prabhu byl tak milostivý, že je nejenom zachránil před smrtí, ale ještě je povýšil na transcendentální úroveň. To, co nemohl udělat Śrī Caitanya Mahāprabhu, tedy vykonal Nityānanda Prabhu.

Platí také, že ten, kdo je věrný službě Gaurovi a Nitāiovi v učednické posloupnosti, může předčít dokonce i službu Nityānandy Prabhua. Tak to chodí v učednické posloupnosti. Nityānanda Prabhu vysvobodil Jagāie a Mādhāie, ale služebník Nityānandy Prabhua může Jeho milostí vysvobodit mnoho tisíců takových Jagāiů a Mādhāiů. To je zvláštní požehnání učednické posloupnosti. Ten, kdo náleží do učednické posloupnosti, může být rozpoznán podle výsledků svých činností. V případě činností Pána a Jeho oddaných to platí vždy.

Milostí Viṣṇua může vaiṣṇava vykonat lepší službu než Viṣṇu; to je zvláštní výsada vaiṣṇavy. Pán chce ve skutečnosti vidět, že Jeho služebníci konají slavnější činy než On sám. Například na Kuruovském bitevním poli Śrī Kṛṣṇa pobízel Arjunu k boji, protože tam podle Kṛṣṇova plánu měli všichni bojovníci zemřít. Kṛṣṇa však nechtěl připsat zásluhy sobě, ale Arjunovi. Žádal ho proto, aby bojoval a získal tak slávu.

Nejvyšší Osobnost Božství tak přenechává zásluhy oddanému, který dokonale vykoná jakýkoliv těžký úkol. Dalším příkladem je Hanumānjī neboli Vajrāṅgajī, služebník Pána Rāmacandry. Byl to právě Hanumānjī, kdo se jedním skokem z břehu Bhárata-varši přenesl přes moře na pobřeží Lanky. Když se tam rozhodl jít Pán Rāmacandra, vydláždil si cestu kameny, které však díky Jeho milosti plavaly na mořské hladině. Pokud budeme plnit pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua a následovat příklad Śrī Nityānandy Prabhua, bude se toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy šířit a kazatelé, kteří budou zůstávat věrní službě Pánu, budou schopni plnit ještě těžší úkoly. Cc. Madhya 16.65

 

2. Aby se oddaný stal zmocněným kazatelem, musí být v přízni Pána Caitanyi či duchovního mistra

 

Každý z těch, kdo Pána Caitanyu Mahāprabhua slyšeli zpívat „Hari! Hari!“, také zpíval svatá jména Pána Hariho a Kṛṣṇy. Všichni tak šli za Pánem, protože Ho dychtili vidět.

Po nějaké době Pán každého z nich objal, obdařil ho duchovní silou a poslal domů. Každý takto zmocněný člověk se vrátil do své vesnice a neustále zpíval svaté jméno Kṛṣṇy, někdy se smál, někdy naříkal a někdy tančil. Tato zmocněná osoba žádala každého, koho potkala, aby zpíval svaté jméno Kṛṣṇy, a tak se i všichni ostatní vesničané stali oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství. Lidé z různých vesnic se na takového zmocněného člověka přicházeli podívat, a díky tomu, že ho viděli a dostali milost jeho pohledu, se stali podobnými jako on. Když se každý z těchto nově zmocněných jedinců vrátil do své vesnice, také udělal ze všech vesničanů oddané. Oddaní se stali i z těch, kdo se na něho přišli podívat z jiných vesnic. Zmocnění lidé takto chodili od vesnice k vesnici, až se všichni obyvatelé jižní Indie stali oddanými.

Tou duchovní silou je podstata energie blaženosti a energie poznání. Skrze tyto dvě síly je člověk zmocněn oddanou službou. Samotný Pán Kṛṣṇa nebo Jeho zástupce, čistý oddaný, může tyto síly udělit komukoliv. Ten, kdo je obdrží, se pak může stát čistým oddaným Pána. Touto bhakti-śakti byl zmocněn každý, komu Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu projevil svou přízeň. Pánovi následovníci tak byli božskou milostí schopni šířit vědomí Kṛṣṇy.

Aby se někdo mohl stát zmocněným kazatelem, musí získat přízeň Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo Jeho oddaného, duchovního mistra. Musí také každého žádat, aby zpíval mahā-mantru. Tak může přivést další lidi k vaiṣṇavismu a ukázat jim, jak se stát čistými oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství. Cc. Madhya 7.98-104

 

3. Jsou-li kazatelé vědomí Kṛṣṇy upřímní oddaní Kṛṣṇy, hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se bude šířit Kṛṣṇovou milostí

 

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se rozšířilo po celém světě ve velmi krátké době (během pěti let) a materialisté nad tím žasnou. Díky milosti Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua však chápeme, že Kṛṣṇovou milostí je možné vše. A proč to Kṛṣṇovi trvá pět let? On může rozšířit své jméno a slávu po celém světě za pět dní jako požár. Ti, kdo mají víru a oddanost vůči Němu, chápou, že tyto úžasné věci se odehrávají milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua. My jsme pouze nástroje. V kruté bitvě na Kurukšétře Arjuna zvítězil za osmnáct dní jen proto, že měl Kṛṣṇovu milost na své straně. ...

Budou-li kazatelé našeho hnutí pro vědomí Kṛṣṇy upřímnými oddanými Kṛṣṇy, bude Kṛṣṇa neustále s nimi, protože je ke všem svým oddaným nesmírně laskavý a přející. Stejně jako Arjuna a Kṛṣṇa zvítězili v bitvě na Kurukšétře, zvítězí zajisté i toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, pokud jen zůstaneme upřímnými oddanými Pána a budeme Mu sloužit podle pokynů našich předchůdců (šesti Gosvāmīch a dalších oddaných Pána). ... A v rámci společnosti se musíme snažit sloužit našim předchůdcům tak, že budeme kázat učení Caitanyi Mahāprabhua a šířit Jeho jméno a slávu po celém světě. Pokud se o to budeme v rámci společnosti snažit, bude to úspěšné. Jak se to stane, však nelze pochopit světským uvažováním. Bezpochyby se to však stane milostí Kṛṣṇy. Cc. Madhya 4.79

 

4. Členové ISKCONu se musí snažit šířit hnutí; Pán Caitanya bude potěšen a hnutí bude úspěšné

 

Členové ISKCONu se proto musí snažit toto hnutí více a více rozšiřovat, a to podle zásad, které se nyní snažíme následovat. Śrī Caitanya Mahāprabhu s nimi bude spokojený a s úsměvem na ně pohlédne, čímž udělí svoji přízeň, a toto hnutí bude úspěšné. Cc. Ādi 9.50

 

5. Pokud jsou kazatelé čistí a káží upřímně, jejich kázání bude úspěšné díky požehnání Pána Caitanyi

 

Členové této společnosti si musí být neustále vědomi toho, že když se budou držet zásad a budou upřímně kázat podle pokynů ācāryů, budou mít skutečná požehnání Pána Caitanyi Mahāprabhua, a jejich kázání bude úspěšné všude po celém světě. Cc. Ādi 7.171

 

6. Upřímný oddaný je Pánem zmocněn kázat

 

Deset dní zůstal Śrī Caitanya Mahāprabhu v Prajágu a předával Rūpovi Gosvāmīmu poznání, přičemž ho nejdříve obdařil nezbytnými schopnostmi.

Zde je potvrzen výrok kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana. Nikdo nemůže šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, aniž by ho k tomu zvláště zmocnil Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Zmocněný oddaný se vidí a cítí jako nejnižší z lidí, protože ví, že vše, co dělá, je díky inspiraci od Pána ze srdce. To potvrzuje Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

„Těm, kdo jsou Mi neustále oddáni a s láskou Mi slouží, dávám poznání, s jehož pomocí ke Mně mohou dospět.“

K tomu, aby člověk mohl být zmocněn Nejvyšší Osobností Božství, se musí kvalifikovat, což znamená být dvacet čtyři hodin denně zaměstnán láskyplnou oddanou službou Pánu. Hmotné postavení oddaného nehraje roli, protože oddaná služba nezávisí na hmotných kritériích. Ve svém dřívějším životě byl Śrīla Rūpa Gosvāmī vládním úředníkem a gṛhasthou. Nebyl dokonce ani brahmacārīm nebo sannyāsīm. Sdružoval se s mlecchy a yavany, ale protože neustále dychtil sloužit, stal se vhodným příjemcem Pánovy milosti. Upřímný oddaný tedy může být Pánem zmocněn bez ohledu na svoji situaci. V předcházejícím verši z Bhakti-rasāmṛta-sindhu Śrīla Rūpa Gosvāmī popisuje, jak byl Pánem zmocněn on sám. Dále také v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.187) říká:

īhā yasya harer dāsye
karmaṇā manasā girā
nikhilāsv apy avasthāsu
jīvan-muktaḥ sa ucyate

„Ten, kdo slouží Kṛṣṇovi svým tělem, myslí a slovy, je osvobozený dokonce i v tomto hmotném světě, přestože se věnuje mnoha takzvaným hmotným činnostem.“

Abychom mohli zůstat neznečištění hmotou a dosáhnout Pánovy přízně, musíme upřímně dychtit po službě Pánu. To je jediná nezbytná kvalifikace. Jakmile jsme požehnáni milostí duchovního mistra a Pána, okamžitě dostáváme veškerou schopnost potřebnou k psaní knih a šíření hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, aniž by nám v tom mohly bránit nějaké hmotné faktory. Cc. Madhya 19.135

 

7. Ten, kdo není zmocněn Pánem, nemůže šířit svatá jména po celém světě

 

Aby Śrī Caitanya Mahāprabhu osvobodil lidi ve všech oblastech vesmíru, kteří se s Ním nemohli setkat, vstupoval osobně do těl čistých oddaných. Tyto živé bytosti (své čisté oddané) zmocnil tím, že v nich projevil tolik své oddanosti, až se lidé ze všech ostatních zemí při jejich spatření stávali oddanými.

Dokud člověk není zmocněn Nejvyšší Osobností Božství, Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, nemůže šířit svatá jména Hare Kṛṣṇa mahā-mantry po celém světě. Ti, kdo to dělají, jsou zmocněni, a proto se jim někdy říká āveśa-avatārové neboli zmocněné inkarnace, obdařené mocí Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Cc. Antya 2.13-14

 

8. Pán zmocňuje oddaného ke kázání

 

Nejvyšší Pán má množství energií, které udílí svým požehnaným oddaným. Pán má zvláštní energii, díky níž šíří hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. To je vysvětleno v Caitanya-caritāmṛtě (Antya 7.11): kali-kālera dharma – kṛṣṇā-nāma-saṅkīrtana  /   kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana – „Nikdo nemůže šířit svaté jméno Kṛṣṇy, aniž by ho k tomu nezmocnil Pán Kṛṣṇa.“ Oddaný, který od Pána obdrží tuto moc, musí být považován za velmi požehnaného. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří, aby lidi osvítilo poznáním o jejich skutečném postavení, jejich původním vztahu s Kṛṣṇou. Aby to někdo mohl dělat, potřebuje Kṛṣṇovu zvláštní moc. ... Pak přichází znovu jako Śrī Caitanya Mahāprabhu, aby lidi přivedl k rozvíjení vědomí Kṛṣṇy. Pán také zmocňuje zvláštního oddaného schopností učit lidi o jejich přirozeném postavení. Cc. Madhya 19.114

 

9. Kazatelův úspěch závisí na Kṛṣṇově milosti

 

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu kázal plnou silou nauku o vědomí Kṛṣṇy, musel se utkat s mnoha māyāvādskými filozofy. Podobně i my se dnes musíme utkávat s mnoha odpůrci v podobě různých svāmīch, yogīch, impersonalistů, vědců, filozofů a dalších mentálních spekulantů a milostí Pána Kṛṣṇy je bez problémů všechny úspěšně porážíme. Cc. Ādi 7.40

 

10. Tajemství úspěchu v šíření vědomí Kṛṣṇy je víra v pokyn gurua a Kṛṣṇy

 

S pevnou vírou ve slova svého duchovního učitele započal saṅkīrtanové hnutí, a podobně i současné hnutí pro vědomí Kṛṣṇy bylo založeno s vírou ve slova našeho duchovního mistra. On chtěl, aby se kázalo, my jsme v jeho slova věřili a snažili se je nějak naplnit, a tak je nyní toto hnutí úspěšné všude po celém světě. Víra ve slova duchovního mistra a v Nejvyšší Osobnost Božství je tedy tajemstvím úspěchu. Nikdy se nestalo, že by Śrī Caitanya Mahāprabhu přestal následovat pokyny svého duchovního mistra a zanechal šíření saṅkīrtanového hnutí. Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī v čase svého odchodu nařídil všem svým žákům, aby svorně spolupracovali při šíření mise Caitanyi Mahāprabhua po celém světě. Později se však někteří hloupí žáci s osobními zájmy přestali jeho pokyny řídit. Každý se chtěl stát vedoucím mise, a tak se spolu přeli u soudů bez ohledu na pokyn duchovního mistra, čímž byla celá mise zmařena. Nejsme na to pyšní, ale pravdu je třeba vysvětlit. My jsme ve slova svého duchovního mistra věřili a začali jsme pokorným, až bezmocným způsobem, ale díky duchovní síle pokynu vyšší autority toto hnutí slaví úspěchy. Cc. Ādi 7.95-96

 

11. Klíč k úspěšnému kázání je v upřímné službě Pánu Caitanyovi a následování pokynů ācāryů

 

Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu a Jeho společníci z Pañca-tattvy rozdávali svaté jméno Pána, aby v celém vesmíru probudili lásku k Bohu, a celý vesmír jim za to byl vděčný.

Zde je řečeno, že celý vesmír byl Pánu Caitanyovi vděčný za to, že se svými společníky šířil saṅkīrtanové hnutí. Pán Caitanya Mahāprabhu již posvětil celý vesmír svou přítomností před pěti sty lety, a proto každý, kdo se upřímně snaží Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi sloužit následováním Jeho příkladu a pokynů ācāryů, bude schopen úspěšně kázat svatá jména neboli Hare Kṛṣṇa mahā-mantru po celém vesmíru. Cc. Ādi 7.163

 

12. Bez zmocnění Kṛṣṇou nelze kázat; zmocněný kazatel může povznést celý svět k vědomí Kṛṣṇy

 

Śrīla Rāmānanda Rāya Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi odpověděl: „Můj Pane, Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství. Jestli chceš, můžeš roztančit i dřevěnou loutku. Vidím, že všechny ty pravdy týkající se transcendentálních nálad, které jsi projevil mými ústy, jsou vysvětleny ve spisech Śrīly Rūpy Gosvāmīho. Ze své bezpříčinné milosti vůči svým oddaným chceš popsat vrindávanské transcendentální zábavy. Každý, kdo je takto zmocněn, může přivést celý svět pod Tvůj vliv.“

Tato pasáž se doplňuje s výrokem kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana, což znamená, že bez zmocnění Nejvyšší Osobností Božství, Kṛṣṇou, nemůže nikdo šířit svaté jméno Pána po celém světě (Caitanya-caritāmṛta Antya 7.11). Pod ochranou Nejvyšší Osobnosti Božství je čistý oddaný schopný kázat svaté jméno Pána tak, aby této příležitosti mohl každý využít a rozvinout tak vědomí Kṛṣṇy. Cc. Antya 1.203-205

 

13. Pro šíření vědomí Kṛṣṇy musí být oddaný zmocněn Kṛṣṇou; Kṛṣṇy si vědomý ācārya by měl být považován za nelišícího se od Kṛṣṇy

 

V tomto věku Kali by mělo skutečné náboženské působení přimět lidi zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. To se může podařit tomu, kdo je zvláště zmocněn Kṛṣṇou. Bez zvláštního zmocnění od Kṛṣṇy to nikdo nedokáže. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura to komentuje: „Žádná lidská bytost se nemůže stát duchovním mistrem celého světa, dokud není zmocněna přímou energií Pána Kṛṣṇy k naplnění Jeho tužeb a nezíská Pánovu zvláštní milost. ... Rozdávat svaté jméno Pána a přimět všechny pokleslé duše k uctívání Kṛṣṇy může jedině zmocněná osoba. Rozdáváním svatého jména Pána očišťuje srdce i těch nejpokleslejších lidí, čímž hasí žhnoucí oheň hmotného světa. A nejen to, po celém světě také šíří Kṛṣṇovu jasnou záři. Takový ācārya neboli duchovní mistr musí být považován za neodlišného od Kṛṣṇy, což znamená, že musí být považován za inkarnaci Kṛṣṇovy energie. Cc. Madhya 25.9

 

14. Oddaný musí být zmocněn Pánem Kṛṣṇou k šíření vědomí Kṛṣṇy

 

„Základním náboženstvím věku Kali je zpívání svatého jména Kṛṣṇy. Nikdo nemůže šířit toto saṅkīrtanové hnutí, aniž by ho k tomu nezplnomocnil Kṛṣṇa. Základním náboženstvím věku Kali je zpívání svatého jména Kṛṣṇy. Nikdo nemůže šířit toto saṅkīrtanové hnutí, aniž by ho k tomu nezplnomocnil Kṛṣṇa. Ty jsi svaté jméno Kṛṣṇy vyjevil celému světu. Každý, kdo Tě vidí, je ihned pohroužený v extázi lásky ke Kṛṣṇovi. Nikdo nemůže vykazovat známky extatické lásky ke Kṛṣṇovi, pokud ho k tomu Kṛṣṇa zvláště nezplnomocní, protože Kṛṣṇa je jediný, kdo dává extatickou lásku. To je výrok všech zjevených písem.“ Cc., Antya 7.11-14

 

15. Soucitní kazatelé jsou zmocněni Pánem

 

Vaiṣṇavové, oddaní, jsou obyčejně velmi soucitní k podmíněným duším. Oddaný chodí i bez pozvání od domu k domu, aby lidi osvítil a vyprostil je z temnoty nevědomosti poznáním, že každá živá bytost je ve svém věčném přirozeném postavení služebníkem Pána Kṛṣṇy. Tyto oddané Pán zplnomocňuje, aby obyčejným lidem předávali vědomí oddanosti, vědomí Kṛṣṇy. Zlatý avatár 1