1. Vzorec úspěchu pro distributory knih: dodržovat usměrňující zásady a pronášet šestnáct kol; následovat Pána Caitanyu

 

Pán Nityānanda Prabhu při pohledu na zpěv a tanec Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua předpověděl, že později se bude tančit a zpívat v každé vesnici.

Tato předpověď Śrī Nityānandy Prabhua platí nejen pro Indii, ale pro celý svět, a Jeho milostí se to nyní děje. Členové Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy teď v západních zemích cestují od vesnice k vesnici, a dokonce s sebou vozí i Božstva. Tito oddaní po celém světě šíří různé knihy a my doufáme, že tito oddaní, kteří káží poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua, budou vážně následovat Jeho příklad. Pokud budou dodržovat usměrňující zásady a zpívat šestnáct kol denně, bude jejich snaha šířit učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua zcela jistě úspěšná.

Cc. Madhya 7.82

 

2. Aby měl kazatel duchovní sílu, musí být čistý

 

K tomu je určeno naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Chceme vytvořit čisté oddané, aby druzí lidé získali prospěch z jejich společnosti. Tak se počet čistých oddaných zvětšuje. Profesionální kazatelé z nikoho čistého oddaného neudělají. ... To dokáže jedině čistý oddaný. Pro všechny kazatele v našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je tedy důležité, aby se nejdříve stali čistými oddanými a následovali usměrňující zásady tak, že se budou stranit nedovoleného sexu, jedení masa, hazardování a omamných látek. Měli by pravidelně na svých růžencích zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, následovat proces oddané služby, vstávat časně ráno, zúčastňovat se maṅgala-ārati a pravidelně číst Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītu. Tak se může každý očistit a zbavit se veškerého hmotného znečištění. ... Předstírání oddané služby nikomu nepomůže. Pokud chce někdo přivést druhé k oddané službě, musí být čistým oddaným, který následuje proces oddané služby. ... Pokud se kazatel chová správně v oddané službě, bude schopen obrátit i druhé. Jinak bude jeho kázání bezvýsledné. Cc. Madhya 24.98

 

3. Duchovní síla kázat hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je odvozena od následování pokynu Śrī Caitanyi Mahāprabhua

 

Tento pokyn (Śrī Caitanyi Mahāprabhua) platí stále a každý se jím může řídit kdekoli, v jakékoli části světa. Tím pokynem je stát se pod vedením Śrī Caitanyi Mahāprabhua duchovním mistrem tak, že budeme následovat předepsané zásady, zpívat alespoň šestnáct kol Hare Kṛṣṇa mahā-mantry denně a kázat učení vědomí Kṛṣṇy po celém světě. Pokud budeme plnit tento pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua, bezpochyby získáme duchovní sílu a budeme moci toto učení hnutí Hare Kṛṣṇa otevřeně kázat, aniž by nám v tom kdokoliv bránil. Cc. Ādi 17.126

 

4. Aby měl kazatel duchovní sílu, musí být čistý vaiṣṇava

 

Naši kazatelé, kteří káží nauku o vědomí Kṛṣṇy po celém světě, by měli následovat Nāradu Muniho a očistit se dodržováním čtyř zásad a zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. To jim dá potřebné kvalifikace, aby se mohli stát vaiṣṇavy. Až budou potom k hříšným lidem promlouvat o učení tohoto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, na lidi to zapůsobí a přijmou jejich pokyny. ... proto bychom měli následovat příklad Nārady Muniho a stát se čistými vaiṣṇavy. Čistý vaiṣṇava je ten, kdo nemá vedlejší motivace a zcela se odevzdal službě Pánu. Nemá hmotné touhy... Cc. Madhya 24.252

 

5. Vzorec úspěchu ISKCONského kázání: dodržovat usměrňující zásady a upřímně kázat podle pokynů ācāryů

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl šířit saṅkīrtanové hnutí lásky ke Kṛṣṇovi po celém světě, a tak ho během své přítomnosti sám podněcoval. Rūpu Gosvāmīho a Sanātanu Gosvāmīho poslal do Vrindávanu, Nityānandu do Bengálska a sám šel do jižní Indie. Milostivě tak přenechal úkol kázat Jeho učení ve zbytku světa Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy. Členové této společnosti si musí být neustále vědomi toho, že když se budou držet zásad a budou upřímně kázat podle pokynů ācāryů, budou mít skutečná požehnání Pána Caitanyi Mahāprabhua, a jejich kázání bude úspěšné všude po celém světě. Cc. Ādi 7.171

 

6. Oddaný je plně chráněn následováním pokynů Pána Caitanyi

 

Pokud někdo jednoduše následuje pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua pod vedením Jeho zástupce, zpívá Hare Kṛṣṇa mantru, a jak je to jen možné, učí každého stejným zásadám, znečištění materialistického způsobu života se ho ani nedotkne. Nehraje roli, zda člověk žije na posvátném místě, jako je Vrindávan, Navadvíp nebo Džagannáth Purí, či uprostřed evropských měst, kde bují materialistický způsob života. Pokud oddaný následuje pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua, pak žije ve společnosti Pána. Jakékoliv místo, na kterém žije, změní ve Vrindávan a Navadvíp. To znamená, že se ho materialismus nemůže dotknout. To je tajemství úspěchu toho, kdo dělá pokrok v rozvíjení vědomí Kṛṣṇy. Cc. Madhya 7.129

 

7. Schopnost kázat je založena na odpoutanosti a moudrosti

 

Člověk, který chce šířit transcendentální poznání, musí na základě nabyté védské moudrosti zanechat světských činností. Śrīmad-Bhāgavatam 3.7.38

 

8. Šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy vyžaduje dodržovat usměrňující zásady

 

Jestliže někdo není upevněný v dodržování usměrňujících zásad, může se stát, že se dopustí hanebných činů, i když je členem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Proto svým žákům radíme, aby striktně dodržovali usměrňující zásady; jinak budou toto nejdůležitější hnutí pro pozdvižení lidstva brzdit rozkoly mezi jeho členy. Ti, kdo mají vážný zájem šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, to musí mít na paměti a striktně dodržovat usměrňující zásady, aby jejich mysl zůstala klidná.

Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.35

 

9. Pokud dodržujeme usměrňující zásady (oddané služby), můžeme povznést ostatní

 

Ten, kdo je pokročilý v duchovním vědomí neboli vědomí Kṛṣṇy, má přirozeně velký soucit se všemi živými bytostmi, které trpí v hmotném světě. Taková osoba přirozeně myslí na utrpení všech lidí. ... Pokud někdo skutečně soucítí s pokleslým, trpícím lidstvem, měl by se snažit lidi povznést z hmotného vědomí k duchovnímu. ... Jestliže však sami následujeme usměrňující pravidla, můžeme milostí Kṛṣṇy povznést druhého k duchovnímu vědomí. Vzdáme-li se svých vlastních duchovních činností a začneme se starat pouze o tělesné pohodlí druhých, dostaneme se do nebezpečné situace. Śrīmad-Bhāgavatam 5.8.9

 

10. Kvalifikace pro efektivní kázání

 

Je-li oddaný způsobilý a upřímný, bere-li vědomí Kṛṣṇy vážně a následuje-li pokyny pravého duchovního učitele — jako Prahlāda Mahārāja, který předával to, co vyslechl od Nārady Muniho — jeho kázání je účinné. Śrīmad-Bhāgavatam 7.8.1

 

11. Ten, kdo pronáší šestnáct kol a káže, je „kvalifikovaný stát se duchovním mistrem celého světa“

 

(Sanātana Gosvāmī k Haridāsovi Ṭhākurovi) „Někteří se chovají příkladně, ale nešíří vědomí Kṛṣṇy, zatímco jiní kážou, ale nechovají se správně. Ty však svým chováním a svým kázáním vykonáváš obě povinnosti najednou. Jsi proto duchovním mistrem celého světa, neboť jsi ten nejpokročilejší oddaný na světě.“

Sanātana Gosvāmī zde jasně definuje pravého duchovního mistra celého světa. Kvalifikacemi uvedenými v této souvislosti jsou jednat v souladu s pokyny písem a současně kázat. Ten, kdo to dělá, je pravý duchovní mistr. ... Také členové tohoto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy zpívají minimálně šestnáct kol každý den, což není nijak těžké, a zároveň musí kázat učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua podle Bhagavad-gīty takové, jaká je. Ten, kdo to dělá, je plně způsobilý stát se duchovním mistrem celého světa. Cc. Antya 4.102-103