1. Kṛṣṇa ze soucitu sestavil védskou literaturu pro osvobození podmíněných duší

 

„Podmíněná duše nedokáže své vědomí Kṛṣṇy obnovit vlastní snahou. Pán Kṛṣṇa však ze své bezpříčinné milosti sestavil védskou literaturu a její doplňky, Purāṇy. Zapomnětlivou živou bytost Kṛṣṇa vzdělává skrze védskou literaturu, realizovaného duchovního mistra a Nadduši. ... Tímto způsobem lze získat opravdové poznání o svém podmíněném životě a pochopit, jak dosáhnout osvobození.“

Ze své bezpříčinné milosti a soucitu Kṛṣṇa ve své inkarnaci Vyāsadevy sestavil různé védské texty. Vyāsadeva je śaktyāveśa-avatāra Pána Kṛṣṇy. Tuto literaturu milostivě předložil proto, aby podmíněnou duši přivedl k rozumu. Podmíněné duše jsou však v současné době bohužel vedeny démony, kteří se o čtení védské literatury nezajímají. Přestože existuje tak obrovská pokladnice poznání, lidé se zabývají čtením nesmyslné literatury, která je nepoučí o tom, jak se vymanit ze spárů māyi. ...

Jako śaktyāveśa-avatāra Vyāsadeva Kṛṣṇa učí podmíněnou duši skrze védskou literaturu. Zvnějšku se Kṛṣṇa zjevuje jako duchovní mistr a cvičí podmíněnou duši pro návrat k vědomí Kṛṣṇy. Jakmile se její původní vědomí Kṛṣṇy obnoví, je vysvobozena ze spárů hmoty. Nejvyšší Osobnost Božství tak podmíněné duši neustále pomáhá třemi způsoby – skrze písma, duchovního mistra a Nadduši v srdci. Cc. Madhya 20.122-123

 

2. Nasloucháním o transcendentálních zábavách Kṛṣṇy se oddaný vrací domů, zpátky k Bohu

 

Následováním ve svatých stopách Šríly Šukadévy Gósvámího jsme se pokusili předložit tuto knihu Krišna ke čtení a naslouchání podmíněným duším tohoto věku. Naslouchání zábavám Pána Krišny zajistí osvobození a přemístění domů, zpátky k Bohu. Podle výroku Šukadévy Gósvámího tím, jak nasloucháme transcendentálním zábavám Pána, postupně rozsekáváme uzly znečištění hmotou. Proto bez ohledu na to, kdo čím je, touží-li po společnosti Pána Krišny v transcendentálním království Boha ve věčné blaženosti, musí naslouchat zábavám Pána Krišny a pronášet mahá-mantru Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Kṛṣṇa 90

 

3. Naslouchání (a pronášení) védské literatury přinese mír a blahobyt světu

 

Ó králi, je proto nutné, aby každá lidská bytost vždy a všude naslouchala o Nejvyšším Pánovi, Osobnosti Božství, oslavovala Ho a vzpomínala na Něho.

Vždyť Śrīla Vyāsadeva, který je mocnou inkarnací Boha, a ostatní autorizované osoby, sestavili celou védskou literaturu jen za tímto účelem. Jelikož jsme došli k závěru, že Pán je Nadduší všeho, měli bychom o Něm naslouchat a oslavovat Ho vždy a všude. To je zvláštní povinnost lidské bytosti. Když se lidská bytost zřekne procesu naslouchání o všeprostupující Osobnosti Božství, stává se obětí naslouchání nesmyslům ... Je zde řečeno, že povinností lidské bytosti je naslouchat, protože písma jako Bhagavad-gītā a Śrīmad-Bhāgavatam jsou stvořena za tímto účelem. Ostatní živé bytosti nemají schopnost naslouchat těmto védským spisům. Pokud se lidská společnost věnuje procesu naslouchání védské literatuře, nestane se obětí bezbožných zvuků, pocházejících od bezbožných lidí, které způsobují degradaci celé společnosti. Opěvování pak upevní vše, čeho bylo dosaženo nasloucháním. Ten, kdo dokonalým způsobem naslouchal dokonalému zdroji, získává přesvědčení o existenci všeprostupující Osobnosti Božství, a tudíž i nadšení k oslavování Pána. Slávu Pána oslavovali a zvěstovali všichni velcí ācāryové jako Rāmānuja, Madhva, Caitanya, Sarasvatī Ṭhākura nebo, i v jiných zemích, Mohamed, Kristus a další. Jelikož Pán je všeprostupující, je nutné Ho oslavovat vždy a všude. Pro oslavování Pána nemá platit žádné omezení, co se týče prostoru a času. To se nazývá sanātana-dharma neboli bhāgavata-dharma. Sanātana znamená “věčný a existující vždy a všude”. Bhāgavata znamená “týkající se Bhagavāna, Pána”. Pán je vládcem všeho času a prostoru, a proto musí být Jeho svaté jméno slyšeno, opěvováno a vzpomínáno všude na světě. To přinese žádoucí mír a blahobyt, na který lidé světa tak toužebně čekají. Śrīmad-Bhāgavatam 2.2.36

 

4. Očistný vliv kṛṣṇa-kathā

 

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Můj milý králi, tvá otázka je slavná, protože přináší nesmírný prospěch všem druhům lidí. Všichni transcendentalisté se shodují, že odpověď na tuto otázku je tím nejlepším námětem k naslouchání.

Náměty o Pánu Kṛṣṇovi jsou tak příznivé, že očišťují vypravěče, posluchače a toho, kdo se na ně táže. Přirovnávají se k vodám Gangy, tekoucím z prstu na noze Pána Kṛṣṇy. Všude, kudy vody Gangy protékají, očišťují zemi a lidi, kteří se v nich koupou. Podobně kṛṣṇa-kathā neboli náměty o Kṛṣṇovi jsou tak čisté, že očišťují místo, posluchače, tazatele, vypravěče a všechny přítomné všude, kde se o nich mluví. Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.1

 

5. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy dává lidem příležitost naslouchat o Kṛṣṇovi

 

Pravidelnou návštěvou přednášek z Bhāgavatamu a službou čistým oddaným je vše nepříznivé v srdci takřka zničeno. Láskyplná služba Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi, který je opěvován transcendentálními písněmi, se tak stane nezvratitelnou skutečností.

Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.18

 

Všichni velcí ācāryové důrazně doporučují dát lidem příležitost naslouchat o Nejvyšším Pánu. Pak je úspěch zajištěn. Čím více ze svých srdcí odstraníme nečistotu hmotné připoutanosti, tím více nás bude přitahovat Kṛṣṇovo jméno, podoba, vlastnosti, příslušenství a činnosti. To je podstata hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Śrīmad-Bhāgavatam 5.18.11

 

6. Čtenáři Kṛṣṇovy literatury mohou dosáhnout konečného cíle lidského života

 

Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Kṛṣṇa, vždy vlastní šest vznešených atributů: úplné bohatství, úplnou sílu, úplnou slávu, úplné poznání, úplnou krásu a úplné odříkání. Pán se zjevuje v různých úplných, věčných podobách inkarnací. Podmíněná duše má mnoho příležitostí naslouchat o transcendentálních činnostech, které Pán v těchto různých inkarnacích vykonává. V Bhagavad-gītě je řečeno: janma karma ca me divyam. Zábavy a činnosti Pána nejsou hmotné, přesahují hmotné pojetí, a podmíněná duše může z naslouchání o těchto neobyčejných činnostech získat prospěch. Naslouchání je příležitost, jak se sdružovat s Pánem; samotný poslech vyprávění o Jeho činnostech člověka přemístí na transcendentální úroveň. Podmíněná duše má přirozenou chuť poslouchat o jiných podmíněných duších ve formě povídek, divadelních her a románů, a tento sklon poslouchat o druhých se dá využít k naslouchání o zábavách Pána. Tím se okamžitě povýšíme na duchovní úroveň. Kṛṣṇovy zábavy jsou nejen krásné, ale také neobyčejně těší mysl.

Pokud někdo využije naslouchání o Pánových zábavách, hmotné znečištění prachem, který se nahromadil v srdci během dlouhého styku s hmotnou přírodou, bude okamžitě odstraněno. ... Podmíněný život je způsobený pouze tímto znečištěním, a jakmile je znečištění odstraněno, spící poslání živé bytosti — služba Pánu — se přirozeně probudí. Rozvíjení věčného vztahu s Nejvyšším Pánem nám umožňuje navazovat přátelství s oddanými. Mahárádž Paríkšit na základě vlastní zkušenosti doporučil, aby se každý snažil naslouchat o transcendentálních zábavách Pána. Tato kniha Kṛṣṇa je určena k tomuto účelu a čtenáři jí mohou využít k dosažení nejvyššího cíle lidského života. Kṛṣṇa 7

 

7. Naslouchání Śrīmad-Bhāgavatamu vykoření veškeré utrpení a Nejvyšší Pán se usídlí v srdci oddaného

 

Śrīmad-Bhāgavatam, důsledně zavrhující veškeré náboženství motivované hmotným chtíčem, ustanovuje nejvyšší pravdu, kterou chápou oddaní čistého srdce. Nejvyšší Pravda je realita a je zde oddělená od iluze pro blaho všech. Taková pravda vykořeňuje trojí druh utrpení. Překrásný Śrīmad-Bhāgavatam byl sestaven velkým mudrcem Vyāsadevem (v jeho zralosti) a sám o sobě stačí k realizaci Boha. K čemu jsou potřeba jiná písma? Vyslyšíme-li pozorně a pokorně poselství Bhāgavatamu, bude pěstováním tohoto poznání Svrchovaný Pán okamžitě pevně ustanoven v našem srdci. Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.2