1. Pokud oddaný bez ohledu na své hmotné označení chápe vědu o Kṛṣṇovi, může šířit vědomí Kṛṣṇy

 

kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya
yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei ‘guru’ haya

„Duchovním mistrem se může stát každý, kdo zná vědu o Kṛṣṇovi, bez ohledu na to, zda se jedná o brāhmaṇu, sannyāsīho, nebo śūdru.“

Aby člověk mohl šířit vědomí Kṛṣṇy, je pouze třeba, aby byl obeznámený s vědou o duši. Není důležité, zda je brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra, sannyāsī, gṛhastha nebo cokoliv jiného. Pokud jednoduše zná tuto vědu, může se stát duchovním mistrem. ... Vaiṣṇavové se dělí na dva druhy: bhajanānandī a goṣṭhy-ānandī. Bhajanānandī se o kazatelskou činnost nijak nezajímá, ale goṣṭhy-ānandī chce šířit vědomí Kṛṣṇy, aby lidem přinášel prospěch a zvětšoval počet vaiṣṇavů. ... Dokud nepřijmeme tuto zásadu zavedenou Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, nemůže se hnutí pro vědomí Kṛṣṇy šířit po celém světě tak, jak si to Śrī Caitanya Mahāprabhu přál: pṛthivīte āche yata nagarādi-grāma sarvatra pracāra haibe mora nāma. Učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua se musí kázat po celém světě. To neznamená, že by lidé měli přijmout Jeho učení a zůstat i nadále śūdry a caṇḍāly. Jakmile je někdo vytrénován jako čistý vaiṣṇava, je nutné ho uznat za pravého brāhmaṇu. To je podstata pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua v tomto verši. Cc. Madhya 8.128

 

2. Kázání je dynamická činnost

 

Zkušený oddaný také může odhalovat stále nové metody, jak v různé době a podmínkách obrátit srdce neoddaných znovu k Bohu. Oddaná služba je dynamická činnost, a zkušený oddaný může najít patřičnou metodu, jak vštípit oddanou službu do otupělých mozků materialistických lidí. Takováto transcendentální činnost oddaných ve službě Pánu může v pošetilé společnosti materialistů nastolit nový životní řád. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho blízcí následovníci v tomto směru projevili velkou vynalézavost. Následováním těchto metod lze materialisty tohoto věku svárů dovést k uspořádanému mírumilovnému životu a transcendentální realizaci. Śrīmad-Bhāgavatam 1.5.16

 

3. Askeze při kázání vede k dokonalosti

 

Přísná askeze podstupovaná v oddané službě je mnoha druhů. ... námaha spojená s přípravou knih, kázáním ateistům a rozdáváním literatury ode dveří ke dveřím je nepochybně askezí (tapo-yuktena). Tapo divyaṁ putrakā. Taková askeze je nezbytná. Yena sattvaṁ śuddhyet. Askeze v rámci oddané služby nás očišťuje od hmotné existence (kāmān śanair jahau) a právě ona je tím, co živou bytost přivádí do jejího věčného přirozeného postavení v oddané službě. Tímto způsobem se dokáže vzdát hmotných tužeb, a jakmile se od nich oprostí, vysvobodí se z koloběhu zrození a smrti, stáří a nemoci. Śrīmad-Bhāgavatam 9.4.26

 

4. Základní princip misijních aktivit je, že oddaný chce šířit Pánovy informace ostatním

 

Čistí oddaní se nespokojí pouze s tím, že oni sami vědí všechno o Pánovi, ale touží také po tom, aby předávali tyto znalosti druhým, protože chtějí, aby slávu Pána znal každý. Oddaný je proto rád, když se naskytne taková příležitost. To je základní princip všech misionářských činností. Śrīmad-Bhāgavatam 2.5.9

 

5. Prvotřídní oddaný je zkušený kazatel

 

Oddané můžeme rozdělit na tři skupiny. Popis oddaného v první, nejvyšší třídě je následující: Je odborníkem ve studiu zjevených písem a také v předkládání důkazů z těchto písem. S dokonalou rozvahou umí velice pěkně předložit závěry písem a s rozhodností zvážit možné způsoby oddané služby. Dokonale chápe, že konečným životním cílem je dosáhnout transcendentální láskyplné služby Kršnovi, a ví, že Kršna je jediným cílem uctívání a lásky. Prvotřídní oddaný přísně dodržuje pravidla a předpisy pod vedením pravého duchovního mistra a upřímně se mu podrobuje v souladu se zjevenými spisy. Díky praxi je plně způsobilý ke kázání a k tomu, aby se sám stal duchovním mistrem; pak se pokládá za oddaného první třídy. Nikdy se neodchýlí od zásad vyšší autority a získá pevnou víru v písma díky poznání s rozumem a argumenty. Mluvíme-li o rozumu a argumentech, máme tím na mysli rozum a argumenty založené na zjevených písmech. Prvotřídní oddaný se nezajímá o suché spekulativní metody, jimiž se jen ztrácí čas. Člověk, který získal pevné odhodlání k oddané službě, může být přijat jako prvotřídní oddaný. Nektar oddanosti 3

 

6. Pro kázání vědomí Kṛṣṇy může být použito jakékoliv hmotné vybavení

 

Člověk by se neměl vzdávat ničeho, co může být použito ve službě Kršnovi. To je tajemství oddané služby. Vše, čeho lze použít k pokroku ve vědomí Kršny a v oddané službě, bychom měli přijmout. Pro pokrok našeho současného hnutí pro vědomí Kršny například používáme mnoho přístrojů, jako psací stroje, diktafony, magnetofony, mikrofony a letadla. Někdy se nás lidé ptají: „Proč používáte hmotných výrobků, když zavrhujete pokrok hmotné civilizace?“ Ve skutečnosti ho však nezavrhujeme. Chceme, aby lidé dělali to, co již dělají, ale pouze aby to dělali ve vědomí Kršny. To je tatáž zásada, podle které Kršna v Bhagavad-gítě doporučil Ardžunovi, aby svých válečnických schopností použil v oddané službě. Podobně i my těchto přístrojů používáme v oddané službě. S takovým vztahem ke Kršnovi neboli ve vědomí Kršny můžeme přijmout cokoliv. Může-li se psací stroj hodit k pokroku našeho hnutí pro vědomí Kršny, musíme ho použít. Podobně musíme použít i diktafon nebo jakýkoliv jiný přístroj. Naše představa je taková, že Kršna je všechno. Kršna je příčina i následek a nám nepatří nic. Kršnovy věci se musí použít ve službě Kršnovi. Nektar oddanosti 14

 

7. Změnit i jen jednu osobu v oddaného zajišťuje návrat k Bohu

 

Misionářským cílem oddaného je proměnit alespoň jednu osobu v čistého oddaného. To mu zajistí vstup do duchovního království. Zlatý avatár 26

 

8. Ten, kdo nevyužije hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, je odsouzen ke zkáze

 

Sestoupení Pána Caitanyi nyní způsobilo záplavu věčným nektarem lásky k Bohu. Všechny živé bytosti plavou v této potopě a celý svět je teď Pánu vděčný. Každý, kdo se touto záplavou nenechá unést, je zavržený. Tento člověk nedosáhne osvobození po milióny kalp.

Jeden den Brahmy se nazývá kalpa. Yuga neboli mahā-yuga trvá 4 320 000 let, a tisíc těchto mahā-yug tvoří jednu kalpu. Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty říká, že ten, kdo nevyužije hnutí pro vědomí Kṛṣṇy Śrī Caitanyi Mahāprabhua, nemůže být osvobozen po milióny těchto kalp. Cc. Antya 3.254-255

 

9. Touha oddaného, aby byl Kṛṣṇa znám po celém vesmíru, je požehnána Pánem

 

Čistí oddaní Pána, jako je Brahmā a členové jeho učednické posloupnosti, neustále touží po tom, aby Pána znala každá živá bytost v celém vesmíru. Taková touha oddaného má vždy Pánovo požehnání. Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.39

 

10. Kvalifikace pro efektivní kázání

 

Je-li oddaný způsobilý a upřímný, bere-li vědomí Kṛṣṇy vážně a následuje-li pokyny pravého duchovního učitele — jako Prahlāda Mahārāja, který předával to, co vyslechl od Nārady Muniho — jeho kázání je účinné. Śrīmad-Bhāgavatam 7.8.1

 

11. Vzorec úspěchu pro kázání vědomí Kṛṣṇy: oddaný by měl jednat pouze pro uspokojení Pána

 

To je charakteristický rys démonů. První starostí neoddaného je, jak si hned sám užít smyslového požitku, zatímco prvním zájmem oddaného je uspokojit Pána. To je rozdíl mezi neoddaným a oddaným. ... Zatímco démoni bojují, aby uspokojili své smysly, oddaní se věnují oddané službě, aby uspokojili smysly Pána. Členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy musí mít tento princip vždy na paměti, a pak bude jejich kázání vědomí Kṛṣṇy úspěšné. Śrīmad-Bhāgavatam 8.8.38

 

12. Oddaní překonávají potíže při kázání vírou v Kṛṣṇu a pokyn duchovního mistra

 

Při vykonávání takové oddané služby se představitel Pána, který káže Śrīmad-Bhāgavatam stejně jako Nārada na pokyn Brahmājīho, někdy při své kazatelské práci setkává s mnohými takzvanými obtížemi. Pán Nityānanda byl napaden, když osvobozoval dvě pokleslé duše, Jagāie a Mādhāie, a podobně i Ježíš Kristus byl ukřižován nevěřícími. Oddaní však tyto obtíže při kázání snáší s radostí, protože v těchto zdánlivě velice těžkých situacích cítí transcendentální blaženost z uspokojení Pána. Prahlāda Mahārāja velice trpěl, ale přesto nikdy nezapomněl na lotosové nohy Pána. Je tomu tak proto, že čistý oddaný Pána je natolik čistý v srdci, že nemůže opustit Pána Kṛṣṇu za žádných okolností. Jeho služba není poznamenána žádným sobeckým zájmem. Jñānī nakonec přestanou rozvíjet poznání a yogīni zanechají svých tělesných cviků, ale oddaní Pána svou službu nikdy neopustí, protože takový dostali pokyn od svého duchovního mistra. Pro čisté oddané, jako je Nārada a Nityānanda Prabhu, je pokyn duchovního mistra jejich životní silou. Nezajímají se o to, co se s nimi stane v budoucnosti. Berou tyto pokyny velice vážně, jelikož přicházejí od vyšší autority — od zástupce Pána nebo od Pána Samotného. Śrīmad-Bhāgavatam 2.8.6

 

13. Kázání vytváří příznivou atmosféru; musí se provádět pečlivě

 

Jakékoliv písmo či vyprávění, jež líčí a oslavuje Nejvyšší Osobnost Božství, Uttamaśloku, je významné, čisté, slavné, příznivé a všedobré.

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří po celém světě jednoduše díky tomu, že popisuje Kṛṣṇu. Vydali jsme již mnoho knih — mimo jiné například Śrī Caitanya-caritāmṛtu v angličtině v sedmnácti dílech po čtyřech stech stránkách, Bhagavad-gītu a Nektar oddanosti. Průběžně rovněž vydáváme mnohadílný Śrīmad-Bhāgavatam. Všude tam, kde řečník přednáší z těchto knih a obecenstvo poslouchá, vzniká příznivá situace. Členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, a zvláště sannyāsīni, proto musí věnovat kázání vědomí Kṛṣṇy velkou pozornost. To vytvoří příznivou atmosféru. Śrīmad-Bhāgavatam 8.1.32

 

14. Kázání je transcendentální

 

Čistý oddaný Pána, který bere ohled na daný čas, místo a okolnosti, si vždy přeje různými způsoby zvyšovat počet oddaných Pána. Materialistovi se takové rozšiřování transcendentální služby může zdát hmotné, ale ve skutečnosti je projevem rostoucí bezpříčinné milosti Pána k oddanému. Plány na takovéto činnosti mohou vypadat jako hmotné, ale liší se svojí povahou, neboť slouží k uspokojení transcendentálních smyslů Nejvyššího. Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.34

 

15. Kazatel musí rozlišovat mezi oddanými a neoddanými

 

Dokud někdo není prvotřídní oddaný, nemůže být kazatelem. Kazatel je obvykle oddaný nejvyššího stupně, ale aby se mohl přiblížit lidem, musí rozlišovat mezi oddanými a neoddanými. Pokročilý oddaný jinak takové rozdíly nedělá. Naopak, neustále vidí, že každý slouží Pánu. Pokud se však zapojí do kázání, musí mezi lidmi rozlišovat a chápat, že někteří lidé se oddané službě Pánu nevěnují. S těmi nevinnými, kteří nevědí, jak Pána uctívat, pak musí mít soucit. Cc. Madhya 8.44

 

16. Zralí žáci by měli kázat, a umožnit tak duchovnímu mistrovi psát a konat nirjana-bhajan v ústraní

 

Každý by měl kázat vědomí Kṛṣṇy. Jinými slovy, když žáci dosáhnou zralosti a jsou schopni kázat, duchovní mistr může odejít do ústraní, usednout na osamělém místě, psát a vykonávat nirjana-bhajana. To znamená sedět tiše v ústraní a věnovat se oddané službě. Nirjana-bhajana, tiché uctívání Nejvyššího Pána, není činnost pro začínající oddané. ... Takového kázání může zanechat a usednout v ústraní teprve ten, kdo je zralý. Podle tohoto vzoru nyní oddaní Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy slouží jako kazatelé v různých částech světa. Mohou tak umožnit duchovnímu mistrovi, aby zanechal aktivní kazatelské práce. V posledním stádiu jeho života mají žáci převzít kazatelské činnosti do vlastních rukou. Tak bude moci duchovní mistr usednout na osamělém místě a vykonávat nirjana-bhajana. Śrīmad-Bhāgavatam 4.28.33

 

17. Účelem prodeje knih (a všech činností ve hnutí pro vědomí Kṛṣṇy) je vzpomínat na Kṛṣṇu

 

Někdo může prodávat knihy, získávat doživotní členy nebo dělat nějakou jinou službu, ale tyto povinnosti nejsou obyčejné. Pomáhají při vzpomínání na Kṛṣṇu. Pokud jde někdo se saṅkīrtanovou skupinou nebo prodává knihy, přirozeně myslí na to, že jde prodávat Kṛṣṇovy knihy, a tak vzpomíná na Kṛṣṇu. ... Závěrem je, že člověk musí jednat takovým způsobem, aby neustále vzpomínal na Kṛṣṇu, a musí upustit od věcí, které způsobují zapomnění na Kṛṣṇu. Tyto dvě zásady tvoří základ vědomí Kṛṣṇy. Cc. Madhya 22.113

 

18. Opozice vůči saṅkīrtanu naznačuje jeho čistotu a pravost

 

„Nikdo nesmí v ulicích města provádět saṅkīrtan. Dnes vám tento prohřešek promíjím a vracím se domů.“

Takováto nařízení zastavit saṅkīrtan v ulicích světových velkoměst dostávají i členové hnutí Hare Kṛṣṇa. ... Ve většině měst západního světa jsme byli mnohokrát zatčeni policií ... Musíme pamatovat na to, že k takovým událostem docházelo v minulosti, před pěti sty lety, a skutečnost, že k nim dochází i dnes, naznačuje, že naše saṅkīrtanové hnutí je opravdu zmocněné, protože kdyby byl saṅkīrtan bezvýznamnou hmotnou záležitostí, démoni by neměli námitek. Tehdy se démoni snažili zastavit saṅkīrtanové hnutí započaté Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a podobní démoni se snaží zastavit saṅkīrtanové hnutí, které šíříme po celém světě my, což dokazuje, že naše saṅkīrtanové hnutí je stále čisté a ryzí a že kráčíme ve stopách Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Cc. Ādi 17.127

 

19. Kázání vědomí Kṛṣṇy může zachránit západní studenty

 

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy si toužebně přeje podat védskou literaturu v moderních jazycích, zvláště v západních jazycích, jako je angličtina, francouzština a němčina. ...Celý svět napodobuje materialistickou civilizaci Západu, a hnutí pro vědomí Kṛṣṇy má proto velký zájem dát západním lidem poznání prostřednictvím překladů původních védských textů ze sanskrtu do západních jazyků. ...

Lidé na Západě vidí, jak se z jejich studentů přes všechny velkolepé plány na univerzitní vzdělání stávají hippies. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se ovšem snaží přivést svedené, drogám propadlé studenty ke službě Kṛṣṇovi a zaměstnat je tou nejlepší dobročinnou prací pro lidskou společnost. Śrīmad-Bhāgavatam 6.5.18

 

19a. Naslouchání, kázání a vzpomínání na Pánovu slávu přináší nebojácnost

 

Naší povinností je prostřednictvím naslouchání porozumět Nejvyšší Osobnosti Božství. Tomu se říká śrotavyaḥ. Pokud někdo o Nejvyšší Osobnosti Božství správně naslouchal, je povinen Pána opěvovat a kázat Jeho slávu. Tomu se říká kīrtitavyaḥ. Ten, kdo o Pánu naslouchá a opěvuje Ho, na Něho přirozeně myslí. To se nazývá smartavyaḥ. Tomu všemu se člověk musí věnovat, pokud chce být imunní vůči strachu. Cc. Madhya 22.110

 

20. Kazatelé-distributoři knih nejsou žebráci, ale konají nejvyšší dobročinnost

 

Sannyāsī by měl žebrat od domu k domu. Nežebrá jen proto, že má hlad. Jeho skutečným záměrem je osvítit obyvatele každého domu kázáním vědomí Kṛṣṇy. ... Gosvāmī byli sice aristokraté, ale na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua se stali žebravými mnichy, aby osvobozovali pokleslé duše. Je třeba si také uvědomit, že ti, kdo se věnují misionářským činnostem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, jednají pod vedením Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ve skutečnosti to nejsou žebráci, protože jejich jediným záměrem je osvobozovat pokleslé duše. Z toho důvodu někdy chodí od domu k domu a představují knihy o vědomí Kṛṣṇy, aby je lidé mohli číst a získat tak osvícení. Dříve brahmacārī a sannyāsī žebrali od domu k domu. V současnosti však může být zvláště v západních zemích člověk za takové žebrání zatčen. V západních zemích se to považuje za zločin. Členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy nemají žebrání zapotřebí. Snaží se s vynaložením velkého úsilí představovat literaturu o vědomí Kṛṣṇy, aby ji lidé mohli číst a mít z toho prospěch. Když však ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, dostává od někoho příspěvek, nikdy ho neodmítne. Cc. Madhya 8.39

 

21. Kazatelé by měli kázat tam, kde je příznivá situace

 

... lidé se zajímají o kázání za příznivých okolností. Pokud jsou lidé, které chceme změnit, příliš nepřízniví, kazatel se nemá snažit mezi nimi šířit vědomí Kṛṣṇy. Je lepší jít tam, kde je situace příznivější. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsme se nejdříve snažili prosadit v Indii, ale Indové byli příliš pohrouženi do politiky, a tak ho nepřijali. ... Dali jsme proto přednost kázání na Západě, což byl pokyn našeho duchovního mistra, a milostí Pána Caitanyi Mahāprabhua začíná být toto hnutí úspěšné. Cc. Madhya 7.109

 

22. Kázání vědomí Kṛṣṇy přivádí démony k zuřivosti

 

V Hitopadeśe je řečeno: upadeśo hi mūrkhāṇāṁ prakopāya na śāntaye — když hlupák dostává dobré rady, místo aby jich využil, začne se vztekat. Hiraṇyakaśipu nepřijal Prahlādovy autorizované pokyny za pravdivé; naopak se na svého vznešeného syna, který byl čistým oddaným, rozhněval. K takovým potížím dochází vždy, když oddaný káže o vědomí Kṛṣṇy lidem, jako byl Hiraṇyakaśipu, které zajímají především peníze a ženy. Śrīmad-Bhāgavatam 7.8.11

 

23. Kázání jako šíření nāma-saṅkīrtanu

 

Zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry je mocné vždy, ale v tomto věku Kali má zvláštní sílu. Proto jej Śukadeva Gosvāmī zdůraznil ve svých pokynech Mahārājovi Parīkṣitovi:

kaler doṣa-nidhe rājann
asti hy eko mahān guṇaḥ
kīrtanād eva kṛṣṇasya
mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet

“Můj milý králi, i když je Kali-yuga plná chyb, má přesto jednu pozitivní stránku — samotným zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry se v ní lze vysvobodit z hmotného zajetí a vstoupit do transcendentální říše.” (Bhāg. 12.3.51) Ti, kdo se chopili úkolu šířit Hare Kṛṣṇa mahā-mantru s plným vědomím Kṛṣṇy, by měli využít této příležitosti, jak snadno lidem pomoci ze zajetí hmotné existence. Naší povinností je řídit se pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua a velice upřímně šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy po celém světě. To je nejlepší dobročinnost umožňující mír a blahobyt v lidské společnosti.

Hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua spočívá v šíření kṛṣṇa-saṅkīrtanu. Paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam — “Sláva saṅkīrtanu Śrī Kṛṣṇy!” A proč je tak slavný? To také Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětlil. Ceto-darpaṇa- mārjanam — zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry očišťuje srdce. Potíž je, že v současném věku Kali chybí sattva-guṇa a snaha očistit srdce, a proto se lidé chybně ztotožňují se svými těly. Navíc i téměř všichni velcí filozofové a vědci, s nimiž přicházíme do styku, žijí v přesvědčení, že jsou totožní se svým tělem. ... Toto mylné ztotožňování těla s vlastním já je tou nejnebezpečnější nečistotou v našem srdci. ... Toto mylné pojetí je největší překážkou a musíme ho odstranit. To je pokyn Bhagavad-gīty a Śrī Caitanyi Mahāprabhua. ... Proto Caitanya Mahāprabhu říká: ceto-darpaṇa-mārjanam. Očistit srdce plné mylných představ může jedině śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam. Vůdčí osobnosti hnutí pro vědomí Kṛṣṇy by měly vzít velice vážně tuto příležitost, jak projevit laskavost pokleslým duším a osvobodit je od mylného pochopení, na kterém se zakládá materialistický život. ...

Sankírtanové hnutí tedy nabízí velkou příležitost. Živá bytost se může dokonale očistit jednoduše tím, že bude naslouchat Bhagavad-gītě a zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Tak ukončí svůj životní boj a odejde zpátky domů, zpátky k Bohu. Śrīmad-Bhāgavatam 8.5.23

 

24. Kazatelé vědomí Kṛṣṇy jako paramahaṁsové

 

Jelikož chápou, že Nejvyšší Osobnost Božství je přítelem každého (suhṛdaṁ sarva-bhūtānām), jednají jménem Nejvyššího Pána jako přátelé všech. Nerozlišují mezi jedním a druhým národem nebo společenskou vrstvou a kážou vědomí Kṛṣṇy podle učení Bhagavad-gīty všude. Díky tomu jsou schopni vidět lotosové nohy Pána. Takoví kazatelé vědomí Kṛṣṇy se nazývají paramahaṁsové. Jak je vyjádřeno slovem vimukta-saṅga, nemají nic společného s hmotným podmíněním. Aby člověk spatřil Nejvyšší Osobnost Božství, musí přijmout útočiště u takového oddaného. Śrīmad-Bhāgavatam 8.3.7

 

25. Pán pomáhá čistému oddanému snažícímu se osvobodit podmíněné duše

 

... oddaný neustále káže, aby osvobodil podmíněné duše. ... Čistý oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství neustále myslí na to, jak je možné osvobodit pokleslé, podmíněné duše. Nejvyššího Pána tato snaha milostivých oddaných dojímá, a proto Svou bezpříčinnou milostí dává obyčejným lidem poznání. Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.46

 

26. Úspěch ISKCONského kázání (distribuce knih) je výsledkem víry v předchozí ācāryi

 

Tajemství úspěchu v duchovním životě je žákova pevná víra v pokyny jeho duchovního mistra. ... Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří na základě této zásady, a naše kazatelská práce proto úspěšně pokračuje i přes mnoho překážek, které nám stavějí do cesty nepřátelští démoni, neboť dostáváme pomoc od našich předešlých ācāryů. ... úspěch ISKCONu, Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy, která přísně následuje gurua a Gaurāṅgu, roste den za dnem po celém světě. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura chtěl tisknout co nejvíce knih a distribuovat je po celém světě. My jsme pro to udělali vše, co bylo v našich silách, a výsledky překonávají naše očekávání. Cc. Ādi 12.8

 

27. Jak se může běžný občan zapojit do kázání

 

Obyvatelé státu musejí věnovat až padesát procent svého příjmu jako milodar za účelem vytvoření duchovního ovzduší ve státě či v lidské společnosti, individuálně i kolektivně. Je nutné šířit zásady Bhāgavatamu prostřednictvím (a) karma-yogy neboli konání všeho pro uspokojení Pána, (b) pravidelného naslouchání Śrīmad-Bhāgavatamu od autorizovaných osob a realizovaných duší, (c) skupinového opěvování slávy Pána, doma nebo ve svatyních, (d) poskytování služeb všeho druhu bhāgavatům, kteří jsou zaměstnáni kázáním Śrīmad-Bhāgavatamu, a (e) pobývání na místech, kde je ovzduší nasyceno vědomím Boha. Bude-li se stát řídit výše zmíněnými procesy, pak se přirozeně projeví vědomí Boha všude. Śrīmad-Bhāgavatam 1.17.38