Díky zpívání svatého jména člověk dojde k pochopení Kṛṣṇy:

 

„,Hmotné smysly proto nemohou vnímat Kṛṣṇovo svaté jméno, podobu, vlastnosti a zábavy. Když se podmíněná duše probudí k vědomí Kṛṣṇy a slouží tím, že používá svůj jazyk ke zpívání Pánova svatého jména a ochutnávání zbytků Pánova jídla, jazyk se očistí a člověk postupně pochopí, kým Kṛṣṇa skutečně je.‘“

Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.234)

citováno v Madhya-līle Śrī Caitanya-caritāmṛty 17.136

 

Kṛṣṇa říká, že z mnoha tisíců lidí možná jeden usiluje o dosažení dokonalosti života, a z mnoha miliónů takových lidí na cestě k dokonalosti stěží jeden dokáže porozumět Kṛṣṇovi. Porozumět Kṛṣṇovi tedy není nic jednoduchého. Zároveň je to však nesmírně snadné. Není to jednoduché, ale zároveň je to velice snadné. A to tehdy, když následujete předepsané způsoby. … Kṛṣṇa říká, že z mnoha miliónů lidí Mu možná jeden porozumí. Avšak díky zpívání Hare Kṛṣṇa, které zavedl Pán Caitanya – zpívání a tancování – můžete Kṛṣṇu během velice krátké doby pochopit.

                                                           Vědomí Kṛṣṇy: Nejvyšší yogový systém

 

Tak vypadá kvalifikace k pochopení Bhagavad-gīty a Kṛṣṇy v pravém světle – musíme získat vědomí Kṛṣṇy.

A co vlastně toto vědomí Kṛṣṇy je? Jedná se o proces odstraňování prachu ze zrcadla mysli pomocí zpívání Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Zpívání této mantry a naslouchání Bhagavad-gītě nám postupně umožní dosáhnout vědomí Kṛṣṇy. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ (BG 18.61) – Kṛṣṇa je vždy přítomen v našich srdcích. Individuální duše a Nadduše společně sedí na stromě těla. Individuální duše (jīva) pojídá ovoce tohoto stromu, zatímco Nadduše (Paramātmā) ji sleduje. Když individuální duše začne následovat cestu oddané služby a postupně rozvíjet své vědomí Kṛṣṇy, Nadduše, která sídlí v našem nitru, jí začne pomáhat odklízet všechny nečistoty ze zrcadla mysli. Kṛṣṇa je přítelem všech svatých osob a snaha stát se vědomým si Kṛṣṇy je posvátným úsilím. Śravaṇaṁ kīrtanaṁ (ŠB 7.5.23) – díky opěvování a naslouchání můžeme dojít k pochopení vědy o Kṛṣṇovi, a tak také pochopit Kṛṣṇu samého. … Śrī Kṛṣṇa osobně přichází předat Bhagavad-gītu a pomoci nám dosáhnout vědomí Boha. Toto hmotné stvoření je nám ve skutečnosti poskytnuto k tomu, abychom se věnovali těmto činnostem. Když však ani po obdržení této příležitosti a tohoto daru lidského života nevyužijeme obou k rozvíjení vědomí Kṛṣṇy, promrháváme tuto vzácnou šanci. Cesta k rozvíjení vědomí Kṛṣṇy je velice snadná: śravaṇaṁ kīrtanaṁ – naslouchání a opěvování. Nemáme na práci nic jiného než naslouchat, a když pozorně nasloucháme, budeme zcela jistě osvíceni. Kṛṣṇa nám zajisté pomůže, jelikož dlí v našem nitru. Musíme jen vyvinout snahu a vyhradit si na to jistý čas … Toto zpívání Hare Kṛṣṇa je způsobem k odstranění všech nečistot způsobených spojením s hmotou ze zrcadla mysli. K obnovení našeho vědomí Kṛṣṇy není třeba žádné vnější pomoci, neboť vědomí Kṛṣṇy již dřímá v našem nitru. Jedná se ve skutečnosti o pravou povahu našeho já. Musíme ji jen prostřednictvím tohoto procesu probudit.

                                                                                          Na cestě ke Kṛṣṇovi

 

Pokud tedy chceme, můžeme Kṛṣṇy dosáhnout za jakýchkoli okolností. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītĕ (10.10):

 

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

 

„Tĕm, kdo Mĕ neustále s láskou a oddaností uctívají, dám poznání, s jehož pomocí ke Mnĕ dospĕjí.“

Když nĕkdo skutečnĕ se vší vážností hledá Kṛṣṇu, najde Ho všude. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-sthaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam-ahaṁ bhajāmi (Brahma-saṁhitā 5.35). Kṛṣṇa je přítomen ve vesmíru, v našich srdcích, a dokonce i v atomu. Není tedy tak tĕžké Jej nalézt, jen musíme znát ten správný způsob. Je to velice jednoduché a podle pokynu Śrī Caitanyi Mahāprabhua učíme tuto metodu zadarmo každého, kdo projeví zájem. Základem je zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Jakmile začne človĕk zpívat Hare Kṛṣṇa, okamžitĕ Kṛṣṇu pochopí.

                                                                                    Učení královny Kuntī

 

Pochopení Kṛṣṇy začíná s pochopením Jeho jména:

 

Celý hmotný svĕt je vlastnĕ temný, ale lidé jsou přesto velice pyšní na své oči. Pokaždé říkají: „Můžete mi ukázat Boha?“ Odpověď zní: „Máte oči, kterými byste Ho mohli vidĕt?“ Proč tak lpĕjí na zraku? Boha je jistĕ možno vidĕt, jak je řečeno v Brahma-saṁhitĕ (5.38): premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena. „Govindu (Kṛṣṇu) mohou vidĕt oddaní, jejichž oči jsou pomazány balzámem lásky.“

Staneme-li se oddanými milovníky Boha, balzám lásky naše oči očistí. Chceme-li vidĕt Boha, musíme očistit své oči a odstranit šedý zákal hmotného znečištĕní. I přes všechny naše snahy nemůžeme vidĕt Boha hmotnýma očima. A nejenže Ho nemůžeme vidĕt, nemůžeme Mu ani porozumĕt, třebaže známe Jeho jméno. Porozumĕt Bohu znamená ze všeho nejdříve porozumĕt Jeho jménu. Proto bychom mĕli od samého počátku zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Bůh se neliší od svého jména. Kṛṣṇovo jméno a Kṛṣṇa samotný se od sebe neliší.

                                                                 Učení Pána Kapily, syna Devahūti

 

Proces pochopení Kṛṣṇy začíná se zpíváním svatého jména:

 

Transcendentální povahu Kṛṣṇy není možné pochopit našimi tupými hmotnými smysly. Kṛṣṇovo jméno, podoba, vlastnosti a zábavy jsou všechny divya, božské. Naše současné hmotné smysly musí být očištěny zaměstnáním se v Pánově službě, a jako první zaměstnáváme náš jazyk. Pomocí tohoto jazyku můžeme zpívat transcendentální Pánova jména.

                                                                  Učení Pána Kapily, syna Devahūti

 

Kṛṣṇu lze pochopit jedině oddanou službou, která začíná zpíváním svatého jména:

 

Brahma-saṁhitě stojí, že Osobnosti Božství nelze porozumět pouhým studiem Vedānty. Poznat Nejvyššího coby osobu je možné jedině Jeho milostí. … Skutečnost je taková, že nikdo nedokáže Kṛṣṇu poznat, aniž by vykonával oddanou službu a rozvinul vědomí Kṛṣṇy. Bhāgavatam (10.14.29) to dokládá takto:

Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, Jeho podobu, vlastnosti a jméno, nelze poznat pouhou myšlenkovou spekulací nebo hovory na téma védské literatury. Je třeba vykonávat oddanou službu. Porozumět Nejvyšší Osobnosti Božství může živá bytost jedině tehdy, když se plně věnuje rozvíjení vědomí Kṛṣṇy, které začíná zpíváním mahā-mantry Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare 

Bhagavad-gītā taková, jaká je, 7.24

 

Je třeba zpívat svaté jméno, abychom očistili naši mysl a srdce, a stali se tak vážnými, pochopili jsme naši vyšší povinnost a porozuměli jsme Pánu:

 

Prahlād nikdy neopouští vaikuṇṭhské planety duchovního světa, avšak za pokleslé duše se ptá, jak je možné hovořit o transcendentálním postavení Pána, když jeho mysl neustále zneklidňují hmotné věci. … Zvláště v tomto věku Kaliho je proto nutné mysl očistit, a toho lze dosáhnout jedině zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Ceto-darpaṇa-mārjanaṁ (Cc., Antya 20.12): v tomto věku je proces zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry jedinou metodou k očištění hříšné mysli. Když je mysl zcela zbavena reakcí za všechny hříchy, člověk je schopen pochopit svou povinnost v lidské formě života. Cílem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je vzdělávat hříšné lidi, aby se prostým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry mohli stát zbožnými. … Aby člověk mohl v tomto věku Kaliho očistit své srdce a stát se rozvážným a moudrým, nemá žádná jiná metoda očištění srdce než zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry žádnou cenu. Prahlād Mahārāj potvrdil účinnost tohoto procesu v předcházejících verších. Tvad-vīrya-gāyana-mahāmṛta-magna-cittaḥ – Prahlāda dále potvrdil, že je-li mysl neustále pohroužena v myšlenkách na Kṛṣṇu, pak právě to člověka očistí a bude ho vždy udržovat čistého. K tomu, aby člověk poznal Pána a Jeho činnosti, musí zbavit svou mysl všeho hmotného znečištění, a toho může dosáhnout prostým zpíváním Pánova svatého jména. Tak se zbaví všech hmotných pout.

                                                                               Śrīmad-Bhāgavatam 7.9.39

 

Proces vědomí Kṛṣṇy spočívá v očišťování smyslů prostřednictvím zpívání Hare Kṛṣṇa, abychom tak byli schopni porozumět Bohu:

 

Boha není možné spatřit hmotnými smysly, proto proces bhakti-yogy spočívá v očišťování smyslů, abychom tak byli schopni porozumět pravé podstatě Boha. Máme sílu vidět, slyšet, dotýkat se, ochutnávat a tak dále, jsou-li však tyto smysly otupělé, nemůžeme chápat Boha. Proces vědomí má za úkol vycvičit tyto smysly pomocí usměrňujících zásad, obzvláště pomocí zpívání Hare Kṛṣṇa.

                                                                          Rāja-vidyā: Královské poznání

 

Díky zpívání svatého jména, které je základem oddané služby a bhāgavata-dharmy, dojdeme k porozumění Nejvyšší Osobnosti Božství:

 

Bhāgavatam říká: sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje – nejvyšším náboženstvím je to, které učí své následovníky, jak milovat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, jenž je mimo dosah experimentálního poznání. Takový náboženský systém začíná zpíváním svatého jména Pána, tan-nāma-grahaṇa (śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanaṁ, ŚB 7.5.23). Když člověk zpívá svaté jméno Pána a tančí v extázi, postupně uvidí podobu Pána, Jeho zábavy a transcendentální vlastnosti. Tak plně porozumí postavení Osobnosti Božství.

                                                                           Śrīmad-Bhāgavatam 6.3.22

 

Díky zpívání mahā-mantry pochopíme Kṛṣṇu, a tak porozumíme i všemu ostatnímu:

 

Pouhým zpíváním svatého jména můžeme pochopit sebe sama, pochopit Boha, a když chápeme Boha, zahrnuje to i pochopení přírody. Když se například někdo naučí počítat od nuly do devíti, v podstatě chápe celou matematiku, jelikož ta se skládá z různých kombinací těchto čísel. Tak to je. Podobně když někdo prostě jen studuje Kṛṣṇu, je jeho poznání dokonalé. A Kṛṣṇovi můžeme snadno porozumět prostým zpíváním této mantry, Hare Kṛṣṇa. Proč tedy nevyužít této příležitosti?

                                                                                       Nauka o seberealizaci

 

V tomto věku zpívání Hare Kṛṣṇa zbaví lidi tohoto světa jejich zapomnění na Boha:

 

Dnešní lidé zapomněli na svůj vztah s Bohem, avšak tato inkarnace Kṛṣṇy v podobě Jeho svatých jmen, toto zpívání Hare Kṛṣṇa, zbaví lidi tohoto světa jejich zapomnění. Pán Caitanya Mahāprabhu říká, že když zpíváme svaté jméno Kṛṣṇy nebo jsme ve společnosti těch, kdo je zpívají, dosáhneme té nejvyšší úrovně dokonalosti života.

                                                                                  Povýšení k vědomí Kṛṣṇy

 

Abychom v tomto věku dosáhli pochopení Boha a duchovního štěstí, musíme prostě jen zpívat Kṛṣṇova jména:

 

Kṛṣṇa je přítomen v našem nitru, avšak kvůli našemu hmotnému podmínĕní si toho nejsme vĕdomi. Lidé s ateistickou a démonskou povahou (rākṣāsīm āsurīṁ) si myslí, že tento hmotný život je všechno a že smyslem lidského života je vyždímat z hmoty tolik požitku, kolik je jen možné. Snaží se o to, ale končí vždy neúspĕšnĕ. Vykořisťovat hmotnou přírodu není cesta vedoucí k opravdovému štĕstí. Hledáme-li pravé štĕstí, musíme se zapojit do vĕdomí Kṛṣṇy. Všechny radosti hmotného svĕta mají svůj počátek a konec, ale radost s Kṛṣṇou je neomezená a bez konce. Abychom toto štĕstí mohli pocítit, musíme tomu obĕtovat trochu času a zpívat Hare Kṛṣṇa. V minulých dobách velcí mudrci a polobozi zasvĕcovali celé své životy uvědomění si Nejvyššího, ale i tak mnozí neuspĕli. Śrī Caitanya Mahāprabhu ukázal snadnou cestu k uvědomění si Boha v tomto vĕku. Jediné, co je potřeba, je pozornĕ naslouchat. Máme naslouchat Bhagavad-gītĕ, zpívat Kṛṣṇova svatá jména a pečlivĕ jim naslouchat. Nemĕli bychom být nafoukaní a pošetile si myslet, že máme velké poznání nebo že jsme velice učení. Je třeba být trochu vlídní a pokorní, abychom byli schopni vyslechnout Kṛṣṇovo poselství.

                                                                         Rāja-vidyā: Královské poznání

 

Díky poslouchání a vyslovování Hare Kṛṣṇa mantry a vychutnávání prasādam si můžeme uvědomit Kṛṣṇu:

 

Slovo mahātmā znamená „velkomyslný“. Ten, kdo nedokáže pochopit Kṛṣṇu, není velkomyslný. Je naopak velice omezený. Pouze velkomyslný človĕk může Kṛṣṇu Jeho milostí poznat.

Kṛṣṇovi můžeme porozumĕt oddanou službou. Tato metoda se nazývá sevonmukha. Sevonmukhe hi jihvādau. Vāsudevovi můžeme porozumět službou a tato služba začíná jazykem. Jazyk používáme ke dvĕma činnostem: k mluvení a k ochutnávání. Když človĕk pravidelnĕ opakuje Hare Kṛṣṇa mantru, naslouchá této zvukové vibraci a vychutnává prasādam, jídlo obĕtované Kṛṣṇovi, může touto jednoduchou metodou pochopit Vāsudevu, Kṛṣṇu. Kṛṣṇa se mu sám zjeví. Pouhá snaha z naší strany ale k porozumění Kṛṣṇovi nestačí. Svým úsilím a láskyplnou oddanou službou se kvalifikujeme k tomu, že se nám Kṛṣṇa sám zjeví (svayam eva sphuraty adaḥ).

                                                                                       Učení královny Kuntī

 

Díky zpívání svatého jména bez přestupků získáme porozumění Bohu, rozvineme mystické síly a nakonec se i staneme důvěrnými oddanými Pána:

 

(Nārada Muni Śrīlovi Vyāsadevovi): Ten, kdo uctívá Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇua, který nemá žádnou hmotnou podobu, v transcendentálním zvukovém zastoupení, vidí věci tak, jak jsou. Ó brāhmaṇo, nejprve mě Nejvyšší Pán Kṛṣṇa obdařil transcendentálním poznáním Pána, které je obsažené v důvěrných částech Véd, poté duchovními výsadami a nakonec svojí důvěrnou oddanou službou.

 

Spojení s Pánem prostřednictvím přenosu transcendentálního zvuku se neliší od zcela duchovního Pána Śrī Kṛṣṇy. Je to naprosto dokonalá metoda, jak se k Pánu přiblížit. Tímto čistým stykem s Pánem bez přestupků plynoucích z hmotného pojetí (kterých je deset) se oddaný může pozdvihnout z hmotné úrovně a pochopit vnitřní smysl védských písem, včetně Pánovy existence v transcendentální říši. Pán svou totožnost postupně vyjevuje tomu, kdo má pevnou víru v duchovního mistra a Pána. Poté je oddaný obdařen mystickými výsadami, kterých je osm. A nakonec je oddaný přijat do důvěrného kruhu Pánových společníků a pověřen duchovním mistrem vykonávat určitou službu Pánu. Čistý oddaný má větší zájem sloužit Pánu než předvádět mystické síly, které v něm dřímají. Śrī Nārada všechny tyto věci vysvětlil z vlastní zkušenosti. Každý může dosáhnout stejných výsad jako Śrī Nārada, pokud se zdokonalí ve zpívání zvukového zastoupení Pána.

                                                                         Śrīmad-Bhāgavatam 1.5.38-39

 

Díky zpívání Hare Kṛṣṇa mantry bez přestupků a ve společnosti oddaných se naše srdce očistí a uvědomíme si transcendentální povahu Pána:

 

(Pán Śiva Pánu Viṣṇuovi): Oddaný, jehož srdce je zcela očištěno procesem oddané služby a jehož Bhaktidevī obdařila svou přízní, není zmaten hmotnou energií, která je jako temná studna. Jelikož se takto zcela zbavil všeho hmotného znečištění, je šťastný, protože chápe Tvé jméno, slávu, podobu, činnosti atd.

 

Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.25) uvádí:

 

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

 

Ve společnosti čistých oddaných může člověk pochopit transcendentální jméno, slávu, vlastnosti a činnosti Nejvyšší Osobnosti Božství. Śrī Caitanya Mahāprabhu opakovaně zdůrazňoval:

 

’sādhu-saṅga', ’sādhu-saṅga'—sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-saṅge sarva-siddhi haya

(Cc., Madhya 22.54)

 

Pouhým stykem s čistým oddaným udělá člověk úžasný pokrok ve vědomí Kṛṣṇy. Sādhu-saṅga, společnost oddaného, znamená být neustále zaměstnán činnostmi vědomí Kṛṣṇy – zpívat mantru Hare Kṛṣṇa a jednat pro Kṛṣṇu. Zpívání mantry Hare Kṛṣṇa očišťuje, a proto ho Śrī Caitanya Mahāprabhu doporučoval. Ceto-darpaṇa-mārjanaṁ (Cc., Antya 20.12) – zpíváním Kṛṣṇových jmen se očistí zrcadlo srdce a oddaný ztratí zájem o cokoliv vnějšího. Srdce toho, kdo je pod vlivem vnější energie Pána, je nečisté, a on proto nevidí, jak se vše pojí s Nejvyšší Osobností Božství. Idaṁ hi viśvaṁ bhagavān ivetaraḥ (ŚB 1.5.20). Ten, jehož srdce je očištěno, vidí, že celý vesmírný projev není ničím jiným než Nejvyšší Osobností Božství, ale osoba s nečistým srdcem vidí věci jinak. Prostřednictvím sat-saṅgy, styků s oddanými, tedy člověk dokonale očistí své srdce.

Toho, kdo má čisté srdce, nikdy nepřitahuje vnější energie, která nabádá individuální duši, aby se snažila vládnout hmotné přírodě. Čisté srdce oddaného, který oddaně slouží formou naslouchání, opěvování, vzpomínání atd., není nikdy rozrušeno. Činností oddané služby je celkem devět, oddaného s čistým srdcem však nic nerozruší, ať se věnuje kterékoliv z nich. Během praktikování bhakti-yogy je nutné se vyhýbat deseti přestupkům při zpívání mahā-mantry a šedesáti čtyřem přestupkům při uctívání Božstev. Když oddaný striktně dodržuje pravidla a předpisy, Bhaktidevī je s ním velice spokojena a žádné vnější vlivy ho nerozruší. Oddaný se také nazývá muni, „přemýšlivý“. Tak jako neoddaný spekuluje, oddaný přemýšlí. Spekulace neoddaného je nečistá, ale myšlenky oddaného jsou čisté. Titulem muni jsou označováni rovněž Pán Kapila či Śukadeva Gosvāmī a Vyāsadeva je oslovován jako Mahāmuni. Oddaný se nazývá muni (přemýšlivý), pokud čistě chápe Nejvyšší Osobnost Božství. Když člověk očistí své srdce tím, že se stýká s oddanými a vyhýbá se přestupkům při opěvování a uctívání Pána, Pán mu vyjeví své transcendentální jméno, podobu a činnosti.

                                                                           Śrīmad-Bhāgavatam 4.24.59

 

Zpívání svatého jména bez přestupků vede k uvědomění si podoby, vlastností a zábav Pána:

 

Díky zpívání svatého jména Pána a naslouchání mu bez přestupků se obeznámíme s transcendentální Pánovou podobou, pak s Jeho vlastnostmi a nakonec i s transcendentální povahou Jeho zábav a tak dále… Naslouchání o svatém jménu nás postupně povýší na úroveň naslouchání o Jeho podobě, Jeho vlastnostech, jeho zábavách atd., a následkem toho cítíme potřebu opěvovat Pánovu slávu.

                                                                           Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.11

 

Pomocí zpívání svatého jména se očistíme od hmotného pojetí života a probudíme naše pochopení Pánovy transcendentální podoby, vlastností atd.:

 

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu prohlásil: ceto-darpana-mārjanaṁ – díky zpívání svatého jména se člověk očistí od hmotného pojetí života, jehož podstatou jsou nečisté kvality hmotné přírody. Když je odstraněna špína z našeho srdce, můžeme poznat podobu Nejvyšší Osobnosti Božství – īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (Brahma-saṁhitā 5.1). Prostřednictvím naslouchání svatému jménu Pána si uvědomíme Pánovu osobní podobu. Poté můžeme poznat Pánovy transcendentální vlastnosti a následně Pánovy společníky. S tím, jak oddaný zažívá chápání Pánova svatého jména, transcendentální podoby, vlastností a všeho, co k Němu patří, postupně spěje k úplnému poznání Pána.

                                                                        Śrīmad-Bhāgavatam 7.5.23-24

 

K uctívání a pochopení Boha stačí pořídit si vyobrazení Pána Caitanyi a zpívat Hare Kṛṣṇa:

 

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu se říká, že (Pán Caitanya) je inkarnací Boha v tomto věku. A kdo Jej uctívá? Dá se to dělat velice snadno. Stačí si pořídit obraz Pána Caitanyi a Jeho společníků. Pán Caitanya stojí ve středu a doprovází Jej Jeho hlavní společníci – Nityānanda, Advaita, Gadādhar a Śrīvās. Stačí si prostě jen pořídit tento obraz. Můžeme ho mít kdekoli. Není nutné chodit k nám dívat se na tento obraz. Každý ho může mít doma, zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a tím uctívat Pána Caitanyu. Je to tak snadné. Kdo se však této cesty chopí? Ti, kdo mají všech pět pohromadě. Aniž by nás to příliš obtěžovalo, můžeme si prostě pořídit tento obraz domů a zpívat Hare Kṛṣṇa, a tím si uvědomit Boha. Každý si může tuto snadnou cestu osvojit. Nic to nestojí, neplatí se z toho daně a není ani nutné stavět obrovské kostely či chrámy. Kdokoli si může kdekoli prostě sednout podél cesty nebo pod stromem a zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a uctívat Boha. Jedná se tedy o velkou příležitost.

                                                                                           Nauka o seberealizaci     

 

Naslouchání zvukové vibraci Hare Kṛṣṇa se neliší od přímého spatření Nejvyšší Osobnosti Božství:

 

Bhakti zahrnuje devět různých činností: śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam / arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam. Všechny tyto druhy oddané služby jsou absolutní, a proto není žádný podstatný rozdíl mezi uctíváním Božstva v chrámu, díváním se na Ně a opěvováním Jeho slávy. To vše jsou způsoby, jak vidět Pána, neboť vše, co je vykonáno v rámci oddané služby, umožňuje přímý styk s Nejvyšším. …Mezi díváním se na Pána, přednášením modliteb a nasloucháním transcendentální vibraci není žádný rozdíl, jako je tomu v rámci zákonů hmotného světa. Čisté oddané proto plně uspokojuje oslavování Pána, které se nazývá kīrtan. Věnovat se kīrtanu a poslouchat vibraci Hare Kṛṣṇa znamená přímo vidět Nejvyšší Osobnost Božství. S tímto uvědoměním lze pochopit absolutní povahu Pánových činností.

                                                                  Śrīmad-Bhāgavatam 7.4.25-26

 

Neustálým zpíváním mahā-mantry děláme pokrok v duchovním životě a nakonec spatříme Kṛṣṇu tváří v tvář:

 

Śrīla Śrīdhar Svāmī uvádí, že maṅgala neboli příznivé je dělat to, co je dobré, a odmítat to, co dobré není. Dělat, co je dobré, znamená přijímat vše prospěšné pro vykonávání oddané služby a odmítat to, co není dobré, znamená odmítat vše neprospěšné. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy následujeme tuto zásadu odmítáním čtyř zakázaných věcí – nedovoleného sexu, požívání omamných látek, hazardování a pojídání masa – a přijímáme zpívání nejméně šestnácti kol Hare Kṛṣṇa mahā-mantry každý den a pravidelnou meditaci opakováním Gāyatrī mantry třikrát denně. Takto lze udržet svou brāhmaṇskou kulturu a duchovní sílu v nedotčeném stavu. Ten, kdo přísně dodržuje tyto zásady oddané služby a dvacet čtyři hodin denně zpívá mahā-mantru – Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – dělá pokrok v duchovním životě a nakonec bude zcela způsobilý vidět Nejvyšší Osobnost Božství tváří v tvář. Jelikož konečným cílem studia a pochopení védského poznání je nalézt Kṛṣṇu, může ten, kdo dodržuje výše uvedené védské zásady, od samého počátku velmi zřetelně vidět všechny rysy Pána Kṛṣṇy, Absolutní Pravdy, stejně jako v čistém zrcadle můžeme vidět úplný odraz svého obličeje.

                                                                           Śrīmad-Bhāgavatam 4.21.42

 

Kṛṣṇa se vyjevuje tomu, kdo vykonává oddanou službu, která začíná zpíváním svatého jména:

 

Není-li možné pochopit ani hmotné věci, které denně máme před očima, co pak říci o duchovním světě a Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství? To On je tou nejvyšší duchovní podobou a není možné porozumět Mu našimi omezenými smysly. Proč se tedy tolik zatěžujeme vědomím Kṛṣṇy, když to není možné? Když není možné těmito nedokonalými smysly pochopit Kṛṣṇu v Jeho pravé podobě? Odpověď na to zní, že když se podřídíme, když rozvineme duchovní postoj následování Kṛṣṇy a když jako služebník, přítel, rodič či milenec začneme poskytovat službu Nejvyššímu Pánu, začneme Ho poznávat.

Vaše služba začíná u jazyku. Jak? Pomocí jazyka můžete zpívat Hare Kṛṣṇa a vychutnat si lahodné kṛṣṇa-prasādam, duchovní jídlo. Začátek tohoto procesu je tedy moc pěkný. Můžete zpívat Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, a kdykoli vám Kṛṣṇa díky své laskavosti nabídne prasādam, přijměte ho. Výsledkem toho bude, že když se stanete pokornými a začnete vykonávat tuto službu – zpívání svatého jména a přijímání prasādam – Kṛṣṇa se vám osobně vyjeví.

                                                              Vědomí Kṛṣṇy: Nejvyšší yogový systém

 

Kṛṣṇa se vyjevuje oddanému, který s vírou zpívá Jeho svaté jméno:

 

Když se člověk zcela věnuje pronášení Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, postupně pozná svou duchovní totožnost. Dokud s vírou nepronáší Hare Kṛṣṇa mantru, Kṛṣṇa se nezjeví: sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234). Nejvyšší Osobnost Božství nemůžeme pochopit žádným umělým způsobem. Musíme s vírou sloužit Pánu. Služba začíná jazykem (sevonmukhe hi jihvādau), což znamená, že bychom měli neustále pronášet svatá jména Pána a přijímat kṛṣṇa-prasādam. Neměli bychom pronášet nebo přijímat nic jiného. Když oddaný tento proces s vírou následuje, Nejvyšší Pán se mu zjeví.

                                                                                          Nektar pokynů 5

 

Pán se vyjevuje oddanému, který zpívá svaté jméno bez přestupků:

 

V tomto věku je nejsnadnějším způsobem meditace zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Kdo zpívá mantru Hare Kṛṣṇa, vnímá podobu Kṛṣṇy, Rāmy a Jejich energií – to je dokonalé stádium transu. Při pronášení Hare Kṛṣṇa mantry se nemáme uměle snažit spatřit podobu Pána. Tomu, kdo zpívá bez přestupků, se Kṛṣṇa automaticky zjeví před očima. Je třeba se soustředit na naslouchání vibraci a Pán se zjeví automaticky, bez našeho zvláštního úsilí.

                                                                           Śrīmad-Bhāgavatam 4.8.53