Druhá kapitola

BG 2.12 -, 19.3.1966, New York
BG 2.13 - , 20.3.1966, New York
BG 2.13.17 -, 25.11.1968, Los Angeles
BG 2.8-12 -, 27.11.1968, Los Angeles
BG 2.19-25 -, 4.12.1968, Los Angeles
BG 2.13 -, 8.9.1972, Pittsburgh
BG 2.1 -, 7.1.1972, AHmedabad
BG 2.13 -, 18.11.1972, Hyderabad
BG 2.13 -, 19.11.1972, Hyderabad
BG 2.15 -, 21.11.1972
BG 2.18 -, 23.11.1972, Hyderabad
BG 2.12 -, 24.11.1972, Hyderabad
BG 2.20 -, 25.11.1972, Hyderabad
BG 2.17 -, 27.11.1972, Hyderabad
BG 2.1 -, 6.12.1972, Ahmedabad
BG 2.2-6 -, 11.12.1972, Ahmedabad
BG 2.2 -, 3.8.1973, London
BG 2.2 -, 3.8.1973, London
BG 2.4-5 -, 5.8.1973, London
BG 2.6 -, 6.8.1973, London
BG 2.7 -, 7.8.1973, London
BG 2.8 -, 8.8.1973, London
BG 2.9 -, 15.8.1973, London
BG 2.12 -, 18.8.1973, London
BG 2.13 -, 19.8.1973, London
BG 2.14 -, 20.8.1973, London
BG 2.15 -, 21.8.1973, London
BG 2.16 -, 22.8.1973, London
BG 2.17 -, 23.8.1973, London
BG 2.18 -, 24.8.1973., London
BG 2.19 -, 28.8.1973, London
BG 2.21 -, 26.8.1973, London
BG 2.1-5 -, 16.6.1974, Německo
BG 2.13 -, 18.6.1974, Německo
BG 2.14 -, 21.6.1974, Německo
BG 2.12 -, 12.2.1975, Mexico
BG 2.14 -, 14.2.1975, Mexico
BG 2.16 -, 16.2.1975, Mexico
BG 2.17 -, 17.2.1975, Mexico
BG 2.11 -, 10.1.1975, Mauritius
BG 2.1 -, 17.1.1975, Johannesburg
BG 2.11 -, 25.3.1976, Delhi