Čtvrtá kapitola

BG 4.5 -, 25.3.1974, Bombay
BG 4.13 -, 19.10.1975, Johanesburg