1. Kázání sādhua

 

Oddaný cestuje po celé zemi, ode dveří ke dveřím, a káže: “Buďte si vědomi Kṛṣṇy. Staňte se oddanými Pána Kṛṣṇy. Nepromarňujte své životy uspokojováním svých zvířecích sklonů. Lidský život je určen k seberealizaci, k vědomí Kṛṣṇy.” To je kázání sādhua. Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.21

 

2. Co by měl kazatel kázat

 

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

Od člověka se očekává, že pochopí tyto tři role Nejvyššího Pána: že je svrchovaným příjemcem požitku, vlastníkem všeho a nejlepším přítelem a příznivcem všech. Kazatel by měl těmto faktům sám porozumět a předávat je všem. Pak na celém světě zavládne klid a mír. Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.24

 

3. Oddaný musí kázat podle jasného pokynu Śrī Caitanyi Mahāprabhua

 

yāre dekha, tāre kaha ‘kṛṣṇa’-upadeśa
āmāra ājñāya guru hañā tāra’ ei deśa

„Každého pouč, aby následoval pokyny Pána Śrī Kṛṣṇy, jak jsou dané v Bhagavad-gītě a Śrīmad-Bhāgavatamu. Staň se tak duchovním mistrem a snaž se osvobodit každého v této zemi.“ Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu dále brāhmaṇovi Kūrmovi poradil: „Budeš-li se řídit tímto pokynem, nebude materialistický život doma na překážku tvému duchovnímu pokroku. Naopak, budeš-li následovat tyto usměrňující zásady, znovu se tu setkáme, nebo lépe řečeno, nikdy neztratíš Moji společnost.“ Vždy, když Śrī Caitanya přijímal v něčím domě almužnu v podobě prasādam, získal všechny, kdo tam bydleli, pro své saṅkīrtanové hnutí a dal jim stejné pokyny jako brāhmaṇovi Kūrmovi.

To je vznešená mise Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy. Mnoho lidí přichází a ptá se, zda se musí vzdát rodinného života, aby se mohli připojit k této společnosti. To však není naše mise. Každý může zůstat v pohodlí svého domova. Jediné, o co každého žádáme, je, aby zpíval mahā-mantru: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Je-li trochu vzdělaný a je schopen číst Bhagavad-gītu takovou, jaká je, a Śrīmad-Bhāgavatam, tím lépe. Tato díla jsou nyní dostupná v angličtině (i češtině, pozn. překl.) a jsou velmi autorizovaně zpracována, aby zaujala všechny třídy lidí. Lidé celého světa by měli využít přítomnosti tohoto hnutí a místo toho, aby zůstávali pohroužení v hmotných činnostech, by měli doma se svými rodinami zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Je také nutné se vyhnout hříšným činnostem – nedovolenému sexu, jedení masa, hazardování a požívání omamných látek. ... Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se snaží pozvednout lidskou společnost na úroveň životní dokonalosti pomocí metody popsané Śrī Caitanyou Mahāprabhuem v Jeho pokynu brāhmaṇovi Kūrmovi: zůstat doma, zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a kázat Kṛṣṇovy pokyny tak, jak jsou dané v Bhagavad-gītě a Śrīmad-Bhāgavatamu. Cc. Madhya 7.128-130

 

4. Kázání pokorným přesvědčováním

 

Původním záměrem setkání māyāvādských sannyāsīch z Váránasí s Caitanyou Mahāprabhuem bylo porazit Jeho osobní pojetí Boha. Śrī Caitanya Mahāprabhu nicméně jako kazatel dokázal změnit mysl těchto māyāvādských sannyāsīch. Jejich srdce byla sladkými slovy Śrī Caitanyi Mahāprabhua obměkčena, a tak se začali chovat přátelsky a také k Němu mluvili sladkými slovy. Všichni kazatelé také potkají odpůrce, ale neměli by si je ještě více znepřátelit. Nepřátelští již jsou, a když s nimi budeme mluvit hrubě či neslušně, jejich nevraživost se ještě zvětší. Měli bychom tedy kráčet ve stopách Pána Caitanyi Mahāprabhua, jak je to jen možné, a snažit se přesvědčit odpůrce citováním ze śāster a předložením závěrů ācāryů. To je způsob, kterým bychom se měli snažit porazit všechny nepřátele Pána. Cc. Ādi 7.99

 

5. Kazatelova povinnost je přimět pachatele přestupků pronášet mantru Hare Kṛṣṇa

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu nás učí, že téměř všichni ti, se kterými se kazatelé setkávají, se dopouštějí přestupků a jsou proti filozofii o vědomí Kṛṣṇy, ale povinností kazatele je přesvědčit je o pravosti hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a přimět je, aby začali zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Naše šíření saṅkīrtanového hnutí pokračuje navzdory mnoha odpůrcům a lidé se tohoto procesu zpívání ujímají i v odlehlých částech světa, jako je Afrika. Pán Caitanya Mahāprabhu ukázal příklad úspěchu hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, neboť přiměl zpívat Hare Kṛṣṇa mantru i ty, kteří se dopouštěli přestupků. Měli bychom s velkou úctou kráčet ve stopách Pána Caitanyi a není pochyb o tom, že budeme v našich snahách úspěšní. Cc. Ādi 7.150

 

6. Oddaní musí pronášet mahā-mantru Pañca-tattva před každým kazatelským programem

 

Tuto zásadu vzdávání úcty Pañca-tattvě, jež je souhrnně vyjádřená mantrou śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda, musíme přísně dodržovat. Před každou kazatelskou činností, a zvláště před zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry ... musíme zpívat jména Pañca-tattvy a vzdát jim úctu. Cc. Ādi 8.4