1. Kazatel je uznán Kṛṣṇou

 

Pokud někdo dává podmíněným duším příležitost dospět k vědomí Kṛṣṇy, mají všechny jeho činnosti podporu Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který je tím nesmírně potěšen ... Všichni členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy by se měli po vzoru předchozích ācāryů snažit prospět podmíněným duším tím, že je vyzvou k dosažení vědomí Kṛṣṇy a budou jim k tomu poskytovat vše potřebné. ... Takové činnosti představují skutečné dobročinné jednání. Kazatel nebo každý, kdo se snaží šířit vědomí Kṛṣṇy, těmito činnostmi získává uznání Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán Sám potvrzuje v Bhagavad-gītě (18.68 — 69): ... “Ten, kdo toto nejvyšší tajemství vysvětluje oddaným, má zaručenu čistou oddanou službu a nakonec se vrátí ke Mně. V tomto světě není služebníka, který by Mi byl dražší než on, a ani Mi nikdo nikdy dražší nebude.” Śrīmad-Bhāgavatam 6.4.44

 

2. Kazatel v Brahmově skupině (Brahma-sampradāyi) je velmi drahý Pánu

 

Stvoření hmotného světa není nahodilé ani bezmyšlenkovité. Věčně podmíněné živé bytosti (nitya-baddha) takto dostávají možnost se osvobodit pod vedením Pánova zástupce, jako je Brahmā. Pán poučil Brahmu o védském poznání a chtěl, aby ho rozšířil mezi podmíněnými dušemi. Podmíněné duše zapomněly na svůj vztah k Pánu, a proto je potřeba, aby Pán stvořil hmotný svět a šířil védské poznání. Brahmā má velkou zodpovědnost za osvobození podmíněných duší, a proto je Pánu velice drahý.

Brahmā také plní svou povinnost velice dokonalým způsobem — nejen že tvoří živé bytosti, ale také zvětšuje počet svých následovníků, kteří se starají o nápravu pokleslých duší. Jeho škola se nazývá Brahma-sampradāya a všichni její členové se dodnes snaží vést pokleslé duše zpátky domů, k Bohu. Jak je uvedeno v Bhagavad-gītě, Pán velice touží po tom, aby se Jeho nedílné části vrátily. Nikdo Mu není dražší než ten, kdo se ujme tohoto úkolu a snaží se přivést pokleslé duše zpátky k Bohu.

Všichni, kteří káží misi Pána v Brahma-sampradāyi, jsou Mu vždy velice drazí a Pán, který je s těmito kazateli autorizované bhakti spokojen, jim potěšeně potřásá rukou. Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.19

 

3. Toho, kdo káže, Kṛṣṇa oceňuje a uznává

 

... každý by se měl věnovat kázání po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To Pán Kṛṣṇa velmi ocení a rychle takové osobě projeví své uznání. Cc. Madhya 7.152

 

4. Kazatel je velmi drahý Pánu

 

Proto vás prosím, moji drazí přátelé ... Prokazujte milost všem živým bytostem tím, že je budete učit oddané službě. Tak se stanete jejich přejícími přáteli.

V Bhagavad-gītě (18.55) Nejvyšší Osobnost Božství říká: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ — “Poznat Nejvyššího Pána takového, jaký je, lze jedině oddanou službou.” Prahlāda Mahārāja nakonec vyzval své spolužáky, syny démonů, aby přijali proces oddané služby a začali kázat vědu o vědomí Kṛṣṇy každému. Kázání je nejlepší služba Pánu. S tím, kdo se začne věnovat této službě — šíření vědomí Kṛṣṇy—je Pán ihned nesmírně spokojen. V Bhagavad-gītě (18.69) sám prohlašuje: na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ — “Žádný služebník v tomto světě Mi není dražší než on a nikdy Mi nikdo dražší nebude.” Snaží-li se člověk upřímně a s plným nasazením šířit vědomí Kṛṣṇy kázáním o slávě Pána a Jeho svrchovanosti, pak se i tehdy, když nemá úplné vzdělání, stane nejdražším služebníkem Nejvyšší Osobnosti Božství. To je bhakti. S tím, kdo takto slouží lidstvu, bez rozlišování na přátele a nepřátele, bude Pán spokojen a poslání jeho života se naplní. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto každému doporučoval stát se oddaným-guruem a šířit vědomí Kṛṣṇy (yāre dekha, tāre kaha ’kṛṣṇa'-upadeśa). To je nejsnadnější způsob, jak poznat Nejvyšší Osobnost Božství. Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.24

 

5. Ten, kdo káže (snaží se ulevit Pánu Caitanyovi v Jeho úzkosti z údělu pokleslých duší) je Pánu nanejvýš drahý

 

Každý by se měl ujmout mise Śrī Caitanyi Mahāprabhua a tak se snažit zmírnit Jeho trápení. To je opravdová služba Pánu. Ten, kdo se snaží ulehčit starosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua o pokleslé duše, je jistě velmi drahým a důvěrným oddaným Pána. Cc. Antya 3.52

 

6. Pána těší kazatel (který koná nejvyšší dobročinnost)

 

Je řečeno, že velké osobnosti téměř vždy souhlasí s tím, že budou dobrovolně trpět kvůli utrpení obyčejných lidí. To je dokonalá metoda uctívání Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jenž je přítomný v srdci každého.

Zde je vysvětleno, že ti, kdo jednají pro dobro druhých, si velice rychle získají uznání Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán v Bhagavad-gītě (18.68-69) říká: ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ mad-bhakteṣv abhidhāsyati... na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ — “Ten, kdo káže poselství Bhagavad-gīty Mým oddaným, je Mi ze všech nejdražší. Nikdo Mě svým uctíváním neuspokojí lépe.” V tomto hmotném světě existují různé způsoby dobročinného jednání, ale nejlepší z nich je šířit vědomí Kṛṣṇy. Ostatní pokusy o pomoc nemohou být účinné, neboť zákony přírody a výsledky karmy nelze odvrátit. ... Ten, kdo se snaží šířit vědomí Kṛṣṇy po celém světě, dělá tu nejlepší činnost pro dobro druhých a Pán je s ním okamžitě velmi spokojen. Čeho mu zbývá dosáhnout, je-li s ním spokojen Nejvyšší Pán? Jestliže se Pán, který je v srdci každého, začne k někomu znát, pak mu dá vše, co si takový člověk přeje, dokonce aniž by byl o cokoliv žádán. ... Všechny śāstry tedy docházejí k závěru, že šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je tím nejlepším dobročinným jednáním na světě. Jelikož přináší lidem nejvyšší prospěch, Pán tuto službu oddaného velmi rychle uzná. Śrīmad-Bhāgavatam 8.7.44

 

7. Pána těší soucitný oddaný

 

Devahūti pokračovala: Můj milý Pane, prosím, popiš také podrobně—pro mě i pro lidi všeobecně — věčný koloběh rození a umírání, protože nasloucháním o takových útrapách se můžeme odpoutat od činností tohoto hmotného světa. ... Můj milý Pane, jsi jako slunce, protože osvětluješ temnotu podmíněného života živých bytostí. Jelikož nejsou jejich oči poznání otevřené, spí věčně v této temnotě bez útočiště v Tobě. Jsou iluzorně vytíženy akcemi a reakcemi svých hmotných činností a zdají se být velice unavené.

Śrī Maitreya řekl: Ó nejlepší z Kuruovců, velký mudrc Kapila, pohnutý soucitem Své slavné matky a potěšený jejími slovy, promluvil následovně.

Pán Kapila byl s žádostí Své slavné matky velice spokojený, protože nemyslela pouze na vlastní záchranu, ale i na všechny pokleslé podmíněné duše. Pán je vždy soucitný k pokleslým duším v tomto hmotném světě, a proto přichází Sám nebo posílá Své důvěrné služebníky, aby je osvobodil. Jelikož Jeho soucit s nimi neustává, velice Ho těší, když se nad nimi slituje i některý z Jeho oddaných. V Bhagavad-gītě je jasně řečeno, že ti, kdo se snaží zlepšit podmínky pokleslých duší kázáním závěru Bhagavad-gīty — plně se odevzdat Osobnosti Božství — jsou Pánovi velice drazí. Když tedy Pán viděl, že Jeho milovaná matka měla s pokleslými dušemi veliký soucit, potěšilo Ho to a byl k ní také soucitný. Śrīmad-Bhāgavatam 3.29.3-6

 

8. Brāhmaṇi-kazatelé vědomí Kṛṣṇy jsou hodni uctívání, i Kṛṣṇou

 

Pán Kṛṣṇa přiznává v Bhagavad-gītě (18.69): na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ. Brāhmaṇové šíří nauku o vědomí Kṛṣṇy po celém světě, a přestože Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, uctívají, i Pán je považuje za hodné uctívání. Jejich vztah je oboustranný. Brāhmaṇové chtějí uctívat Kṛṣṇu a Kṛṣṇa chce uctívat brāhmaṇy. Śrīmad-Bhāgavatam 7.14.42

 

9. Kázání těší Pána

 

Polobozi se nazývají sakāma oddaní neboli oddaní s hmotnými tužbami v mysli, zatímco čistí oddaní se nazývají niṣkāma oddaní, protože nemají žádný osobní zájem. Sakāma oddaní jsou vedeni pouze vlastním zájmem, protože nemyslí na druhé, a proto nemohou Pána dokonale uspokojit, ale čistí oddaní na sebe berou misionářský úkol měnit neoddané v oddané, a proto dokáží uspokojit Pána více než polobozi. ... Někdy za účelem misionářských činností sestupuje Pán Samotný, jak to učinil v podobě Pána Caitanyi, ale většinou posílá Své pravé zástupce, a neoddaným tím projevuje Svoji bezpříčinnou milost. Pán je se Svými čistými oddanými tak spokojen, že jim chce přenechat zásluhy za misionářský úspěch, přestože by mohl vše zařídit Sám. To je známkou Jeho spokojenosti s čistými niṣkāma oddanými na rozdíl od sakāma oddaných. Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.12

 

10. Oddaný dosáhne kázáním lotosových nohou Pána Caitanyi

 

Chce-li být někdo uznán jako Kṛṣṇův oddaný, měl by se ujmout kázání podle pokynu Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Potom nepochybně bez prodlení dosáhne lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy Caitanyi, samotného Pána Kṛṣṇy. Cc. Madhya 7.148

 

11. Oddaní, kteří ze soucitu káží, mají k Pánu stejně důvěrný vztah jako Pán Brahmā

 

Čistí oddaní Pána, jako je Brahmā a jeho následovníci v učednické posloupnosti, jsou vždy nešťastní, když vidí neklid podmíněných duší, které trpí pod náporem trojího strádání, způsobeného tělem a myslí, nástrahami hmotné přírody a mnoha dalšími hmotnými újmami. ... Oddaní Pána, kteří na sebe dobrovolně berou zodpovědnost za pozvednutí pošetilých materialistických smyslových požitkářů, jsou Pánu stejně blízcí jako Pán Brahmā.

Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.8

 

12. Kazatelé jsou velmi, velmi drazí Pánu Kṛṣṇovi; jejich osvobození je jisté

 

V osmnácté kapitole Bhagavad-gīty Pán říká, že ten, kdo se věnuje rozšiřování vědomí Krišny, Mu je velice drahý. Kazatel se ve svém úsilí šířit čisté vědomí Krišny musí střetávat s mnoha obtížemi. Někdy musí trpět ublížení na těle a někdy se také setká se smrtí. To vše je přijímáno jako velké sebeodříkání kvůli Krišnovi, a proto Krišna prohlásil, že takový kazatel je Mu nesmírně drahý. Jestliže Krišnovi nepřátelé mohou očekávat osvobození, když na Něho jednoduše soustředí svou mysl, co potom říci o lidech, které má Krišna tak rád? Proto bychom měli vědět, že osvobození těch, kteří jsou zapojení do rozšiřování vědomí Krišny po celém světě, je zaručené za všech okolností. Tito kazatelé se však o osvobození nestarají, protože ten, kdo jedná na úrovni vědomí Krišny, oddané služby, již osvobození dosáhl. Kṛṣṇa 29

 

13. Kṛṣṇa vezme kazatele zpátky domů, zpátky k Bohu

 

Ten, kdo toto největší tajemství vyjevuje oddaným, má zaručeno dosažení čisté oddané služby a nakonec se vrátí ke Mně. Žádný služebník v tomto světě Mi není dražší než on a nikdy Mi nikdo dražší nebude.

Každý, kdo se však upřímně snaží podat Bhagavad-gītu takovou, jaká je, bude dosahovat pokroku v činnostech patřících k oddané službě a dospěje do stavu čisté oddanosti. Ta mu zaručí návrat domů, zpátky k Bohu. Bg. 18.68-69

 

14. Kṛṣṇa je milostivý ke kazateli; vezme jej zpátky domů, zpátky k Bohu

 

Ó synu Pāṇḍua, ten, kdo Mi prokazuje čistou oddanou službu, bez znečištění plodonosnými činnostmi a myšlenkovou spekulací, kdo pracuje pro Mě, činí Mě nejvyšším cílem svého života a je přátelský ke všem živým bytostem, zaručeně dospěje ke Mně.

Oddaný, který si je vědom Kṛṣṇy, ví, že jedině oddaná služba Kṛṣṇovi může každého zbavit všech problémů. Zná to z vlastní zkušenosti, a proto chce tento systém jednání s vědomím Kṛṣṇy uvést do lidské společnosti. Dějiny zaznamenaly mnoho příkladů oddaných Pána, kteří pro šíření vědomí Boha riskovali svůj život. ... Proč tak riskovali? Protože chtěli rozšířit vědomí Kṛṣṇy, a to je obtížné. ... Teď si můžeme představit, jak milostivý je Kṛṣṇa k těm, kteří Mu prokazují službu a riskují pro Něho všechno. Proto je jisté, že se po opuštění těla dostanou na svrchovanou planetu. Bg. 11.55

 

15. Jsme chráněni, když konáme naši povinnost kázat

 

Naší skutečnou povinností je plnit svrchovaný příkaz Osobnosti Božství. Jsme-li k tomu pevně odhodláni, nacházíme se vždy v bezpečí, bez ohledu na to, kde jsme — zda v pekle či v nebi. ... Oddaní v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy káží po celém světě v souladu s nařízením Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Musí potkávat mnoho karmīch, ale milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua na ně hmotné vlivy nepůsobí. ... Na upřímného oddaného, který slouží Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi tím, že káže Jeho učení po celém světě, nebudou nikdy působit hmotné vlivy (viṣaya-taraṅga). Naopak, časem se vrátí pod ochranu lotosových nohou Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a zůstane navždy s Ním. Śrīmad-Bhāgavatam 5.1.19

 

16. Pán žehná kazateli

 

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je otcem a zakladatelem saṅkīrtanového hnutí. K tomu, kdo Ho uctívá obětováním svého života, peněz, inteligence a slov tomuto saṅkīrtanovému hnutí, se Pán přihlásí a požehná mu. O ostatních se dá říci, že jsou hloupí, protože ze všech obětí, ve kterých může člověk uplatnit svou energii, je oběť pro saṅkīrtanové hnutí tou nejslavnější. Cc. Ādi 3.78

 

17. Kazatel vědomí Kṛṣṇy je chráněn Pánem Nṛsiṁhadevem

 

Nejvyšší Pán ve své transcendentální podobě Narahariho, Nṛsiṁhadeva, je neustále připraven zabít démony, kteří soustavně vyvolávají neklid v mysli čestných oddaných. Při šíření hnutí pro vědomí Kṛṣṇy musí oddaní na celém světě čelit mnoha nebezpečím a překážkám, ale věrný služebník, který s velkou oddaností káže, si musí být vědom toho, že Pán Nṛsiṁhadeva je vždy jeho ochráncem. Śrīmad-Bhāgavatam 7.8.51

 

18. Členové ISKCONu by si měli být jisti ochranou Pána a kázat

 

Ať už se (členové Společnosti pro vědomí Kṛṣṇy) ocitnou v jakémkoliv nebezpečí, vždy by měli mít důvěru, že Viṣṇudūtové nebo Nejvyšší Osobnost Božství je ochrání; jak potvrzuje Bhagavad-gītā (kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati). Hmotné nebezpečí není určeno pro oddané. To také potvrzuje Śrīmad-Bhāgavatam. Padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām — v tomto hmotném světě číhají různá nebezpečí na každém kroku, ale nikoliv na oddané, kteří se zcela odevzdali lotosovým nohám Pána. Čistí oddaní Pána Viṣṇua si mohou být jisti, že je Pán ochrání, a dokud jsou v hmotném světě, měli by se naplno zaměstnat oddanou službou a šířit hnutí Hare Kṛṣṇa, které je hnutím Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pána Śrī Kṛṣṇy. Śrīmad-Bhāgavatam 6.3.18

 

19. Oddaný se musí neustále modlit k Pánu o ochranu a požehnání kázat

 

Kdo nemá dostatečnou ochranu od Pána, může ze svého duchovního postavení poklesnout. Proto se musíme neustále modlit k Pánu o ochranu a požehnání pro vykonávání našich povinností. Když Pán Caitanya pověřil Své oddané misionářskou činností, ujistil je také Svojí ochranou proti náporu hmotných vlivů. Ve Vedách je řečeno, že cesta duchovního života je ostrá jako nabroušená čepel břitvy. Malá nepozornost může okamžitě způsobit chaos a krveprolití, ale zcela odevzdaná duše při plnění zadaných povinností vždy vyhledává ochranu u Pána a nebojí se hmotného znečištění. Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.24

 

20. Čistí oddaní-kazatelé jsou nejdůvěrnější služebníci Pána

 

Tito oddaní Pána jsou ctěni stejně jako Pán, neboť se zaměstnávají v nejdůvěrnější službě Pánu. Vysvobozují z hmotného světa pokleslé duše a podle přání Svrchovaného jim umožňují návrat domů, zpět k Bohu. Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.15

 

21. Služebníci Boha kážou a stávají se tak drahými Pánu

 

Znovu usměrnit k vědomí Boha může tyto asury milost osvobozených služebníků Pána, který je podle Své vůle posílá do různých zemí. Tito oddaní jsou velice důvěrní společníci Pána, a když se zjevují, aby zachránili lidskou společnost před nebezpečím bezbožnosti, svět je zná jako mocné inkarnace Boha, Boží syny, služebníky Pána nebo Jeho společníky. ... Služebníci Boha se nazývají mahātmové nebo tīrthové a jejich kázání je vždy přizpůsobené místu a době. Boží služebníci nabádají každého, aby také sloužil Bohu. ... Boží služebníci šíří vědomí Boha a inteligentní lidé by s nimi měli ve všem spolupracovat. Služba Jeho služebníkům Boha uspokojuje víc, než když Pánu sloužíme přímo. Pána víc těší to, když vidí, že se patřičné úcty dostává Jeho služebníkům. Vždyť tito služebníci riskují pro službu Pánu všechno; proto Mu jsou nadmíru drazí. Pán v Bhagavad-gītě (18.69) praví, že nikdo Mu není tak drahý jako ten, kdo riskuje vše, aby kázal Jeho slávu. Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.16

 

22. Kazatelé Pána těší nejvíce

 

Tito důvěrní oddaní Pána Mu jsou velice drazí, neboť cestují všude, aby různým způsobem kázali o Jeho slávě, a snaží se ze všech svých sil obrátit neoddané v oddané Pána a přivést je tak zpět k zdravému rozumu. ... pokud se někdo stává neoddaným nebo nevěřícím, je třeba chápat, že tato osoba nežije normálním a zdravým způsobem. Pánovi důvěrní oddaní se obracejí na tyto iluzí podmíněné živé bytosti, a proto skýtají očím Pána to největší potěšení. Pán říká v Bhagavad-gītě, že nikdo Mu není dražší než ten, kdo skutečně káže o slávě Pána, aby obrátil nevěřící a neoddané. Śrīmad-Bhāgavatam 1.13.38

 

23. Oddaný by měl kázat, aby ulevil Pánu Caitanyovi od úzkosti z údělu pokleslých duší

 

„Jak budou tito yavanové osvobozeni? Ke svému velkému neštěstí nevidím žádný způsob.“

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Můj drahý Pane, netrap se. Nebuď nešťastný, když vidíš situaci yavanů v hmotné existenci.“

Tato slova Haridāse Ṭhākura se přesně hodí k oddanému, který svůj život zasvětil službě Pánu. Když je Pán nešťastný z podmínek, ve kterých žijí pokleslé duše, oddaný Ho uklidňuje slovy: „Můj drahý Pane, netrap se.“ To je služba. Každý by se měl ujmout mise Śrī Caitanyi Mahāprabhua a tak se snažit zmírnit Jeho trápení. To je opravdová služba Pánu. Ten, kdo se snaží ulehčit starosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua o pokleslé duše, je jistě velmi drahým a důvěrným oddaným Pána. Cc. Antya 3.51-52