1. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy může zachránit svět

 

Kirātové, Hūṇové, Āndhrové, Pulindové, Pulkaśové, Ābhīrové, Śumbhové, Yavanové, členové ras Khasa i jiní lidé propadlí hříšným činnostem mohou být díky svrchované moci Pána očištěni, když se odevzdají Jeho oddaným. Proto Mu vzdávám své hluboké poklony.

Výše uvedená historická jména označují různé národy světa. I lidé stále zaměstnaní hříšnými činnostmi se mohou napravit a dojít na úroveň dokonalých lidských bytostí, pokud se odevzdají oddaným Pána. Ježíš Kristus a Mohamed, dva mocní oddaní Pána, vykonali na Zemi ve jménu Pána nesmírnou službu. A ze slov Śrīly Śukadeva Gosvāmīho vyplývá, že pokud současní vůdci lidské společnosti namísto dalšího rozvoje bezbožné civilizace svěří řešení světových problémů oddaným Pána (pro tento účel již byla vytvořena celosvětová organizace s názvem Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy), pak může milostí všemocného Pána nastat celková změna v srdcích všech lidí na celém světě, protože Pánovi oddaní dokáží takovou změnu uskutečnit tím, že očistí prach z myslí obyčejných lidí. Politici mohou zůstat na svých místech, protože čistí oddaní Pána se nezajímají o politické vedení nebo o diplomatické zápletky. Oddaní chtějí pouze vidět, aby obyčejní lidé nebyli sváděni politickou propagandou a aby cenný lidský život nebyl znehodnocován následováním civilizace, která je z konečného hlediska určená ke zkáze. Pokud se politici nechají vést dobrými radami oddaných, může se změnit tvář celé společnosti a díky očistnému kázání oddaných nastane obrat v celosvětové situaci, jak ukázal Pán Caitanya. ... I ten nejhříšnější člověk se může očistit stykem s čistým vaiṣṇavou. ... Na pokyn Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua tedy můžeme kázat Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītu po celém světě a pomoci všem, kteří chtějí toto transcendentální náboženství přijmout. Takovou kulturní propagandu oddaných jistě přijmou všichni uvažující a zvídaví lidé, kteří nejsou svázáni předsudky a zvyky nějaké země. Śrīmad-Bhāgavatam 2.4.18

2. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy by mělo být šířeno po celém světě

 

Záplava lásky k Bohu se šířila všemi směry, a tak se do ní ponořili všichni – mladí, staří, ženy i děti.

Když se takto rozdává obsah pokladnice lásky k Bohu, dojde k mohutným záplavám, které pokryjí celou zemi. Ve Šrídhámu Májápuru přichází někdy po období dešťů velká záplava. To naznačuje, že z rodiště Pána Caitanyi by se měla záplava lásky k Bohu šířit po celém světě, protože to pomůže každému, včetně starců, mladíků, žen a dětí. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy Śrī Caitanyi Mahāprabhua je tak mocné, že může zaplavit celý svět a probudit zájem o lásku k Bohu v lidech všeho druhu. Cc. Ādi 7.25

 

3. Vědomí Kṛṣṇy se rozšíří po celém světě

 

Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy zaplaví celý svět a všichni se v něm utopí, ať už jsou to lidé slušní, ničemové, nebo dokonce chromí, nemocní či slepí. Když pět členů Pañca-tattvy vidělo celý svět zaplavený láskou k Bohu a semínko hmotného požitku v živých bytostech úplně zničené, byli všichni nesmírně šťastní. Čím více těchto pět členů Pañca-tattvy způsobuje, že padá déšť lásky k Bohu, tím více se záplava zvětšuje a šíří po celém světě.

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy není šablonovité či strnulé. ... Zde je naznačeno, že se tento proces bude šířit a zaplaví celý svět vědomím Kṛṣṇy. Cc. Ādi 7.26-28

 

4. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy zachrání západní země

 

(Pán Caitanya a Pán Nityānanda) Zjevili se na obzoru Gaudadéše, aby šířili vědu o vědomí Kṛṣṇy, a je předpovězeno, že stejně jako se Slunce a Měsíc postupně pohybují směrem na západ, tak i toto hnutí, které před pěti sty lety započali, se Jejich milostí dostane i k západním civilizacím. Cc. Ādi 1.102

 

5. Předpověď Pána Caitanyi, že se vědomí Kṛṣṇy rozšíří po celém světě, se uskutečňuje

 

Když lidé za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem přicházeli hovořit o podstatě různých písem, Pán jejich mylné závěry porážel a ustanovoval svrchovanost oddané služby Pánu. Zdvořile tak měnil jejich mysl prostřednictvím logiky a argumentů.

Toto saṅkīrtanové hnutí šíříme v západních zemích a při naší nedávné cestě po evropských městech, jako je Řím, Ženeva, Paříž a Frankfurt, nás přišlo navštívit mnoho křesťanských učenců, kněžích, filozofů i yogīch, a díky Kṛṣṇově milosti souhlasili s tím, že hnutí pro vědomí Kṛṣṇy neboli učení bhakti přináší ten nejvyšší závěr. Po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua se snažíme každého přesvědčit o tom, že oddanou službu Pánu přikazuje každé písmo. ... Nejde o to, jestli jsme křesťané, muslimové či hinduisté. Člověk musí mít čistou zbožnost a od všech těchto hmotných označení se osvobodit. ... Tento argument všichni inteligentní lidé uznávají a hnutí pro vědomí Kṛṣṇy získává vliv po celém světě. Postupně se tak díky naší důkladné logice a vědeckému podání naplňuje předpověď Śrī Caitanyi Mahāprabhua, že vědomí Kṛṣṇy se rozšíří do každého města a vesnice na světě. Cc. Madhya 25.20

 

6. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se postupně rozšíří po celém vesmíru

 

Jak Pán chodil a všude vedl kīrtan, saṅkīrtanové hnutí se šířilo z jedné části města do druhé. Tímto způsobem zaplavil celý svět rozdáváním lásky k Bohu.

Někdo se může zeptat, jak je možné, že byly láskou ke Kṛṣṇovi zaplaveny všechny tři světy, když Caitanya Mahāprabhu prováděl kīrtan pouze v oblasti Navadvípu. Odpovědět na to lze tak, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je samotný Kṛṣṇa. Celý vesmírný projev vzniká díky tomu, že ho do pohybu uvádí Pán. Podobně od té doby, co bylo saṅkīrtanové hnutí před pěti sty lety poprvé uvedeno do chodu přáním Śrī Caitanyi Mahāprabhua, aby se šířilo po celém vesmíru, se nyní hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, které je pokračováním tohoto pohybu, šíří po celém světě a postupně se rozšíří po celém vesmíru. S tím, jak se hnutí pro vědomí Kṛṣṇy bude šířit, se všichni ponoří do oceánu lásky ke Kṛṣṇovi. Cc. Ādi 13.32

 

7. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří jako požár a nelze je zastavit

 

Lidský život je určen pro realizaci Boha, ale materialistická civilizace naneštěstí klade důraz pouze na tělesné smysly, neboť nechápe životní sílu v těle. Bhagavad-gītā jasně uvádí (dehino 'smin yathā dehe), že v těle přebývá jeho majitel, životní síla, která je důležitější než samotné tělo. Společnost však natolik zdegradovala, že místo toho, aby se snažila porozumět životní síle v těle, zaobírá se vnějšími věcmi. Lidé neplní své povinnosti tak, jak by měli. Proto Kṛṣṇa vstoupil do lůna hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Lidé Kaṁsova druhu z toho mají velký strach a zvláště v západních zemích vynakládají velké úsilí, aby je zastavili. Jeden politik poznamenal, že hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří jako epidemie, a pokud tomu nebude okamžitě učiněna přítrž, může se během deseti let zmocnit vlády. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy tuto schopnost samozřejmě má. Autority prohlašují (Cc. Ādi 17.22): kali-kāle nāma-rūpe kṛṣṇa-avatāra-v tomto věku se Kṛṣṇa zjevuje v Hare Kṛṣṇa mahā-mantře. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří po celém světě jako požár a bude tomu tak i nadále. Lidé podobní Kaṁsovi se velice bojí toho, jak se hnutí rozvíjí a jak ho mladší generace přijímá, ale stejně jako Kaṁsa nemohl zabít Kṛṣṇu, nemohou je ani oni zadržet. Pokud si jeho vůdčí představitelé uchovají pevné vědomí Kṛṣṇy dodržováním usměrňujících zásad a především pravidelným zpíváním Hare Kṛṣṇa, bude se hnutí rozrůstat čím dál víc. Śrīmad-Bhāgavatam 10.2.20

 

8. Pokud kážeme, hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se rozšíří po celém světě milostí Pána

 

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se rozšířilo po celém světě ve velmi krátké době (během pěti let) a materialisté nad tím žasnou. Díky milosti Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua však chápeme, že Kṛṣṇovou milostí je možné vše. A proč to Kṛṣṇovi trvá pět let? On může rozšířit své jméno a slávu po celém světě za pět dní jako požár. Ti, kdo mají víru a oddanost vůči Němu, chápou, že tyto úžasné věci se odehrávají milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua. My jsme pouze nástroje. ... Budou-li kazatelé našeho hnutí pro vědomí Kṛṣṇy upřímnými oddanými Kṛṣṇy, bude Kṛṣṇa neustále s nimi, protože je ke všem svým oddaným nesmírně laskavý a přející. Stejně jako Arjuna a Kṛṣṇa zvítězili v bitvě na Kurukšétře, zvítězí zajisté i toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, pokud jen zůstaneme upřímnými oddanými Pána a budeme Mu sloužit podle pokynů našich předchůdců (šesti Gosvāmīch a dalších oddaných Pána). Narottama dāsa Ṭhākura napsal: tāṅdera caraṇa sevi bhakta-sane vāsa, janame janame haya ei abhilāṣa. Oddaní vědomí si Kṛṣṇy musí vždy chtít zůstat ve společnosti oddaných. Bhakta-sane vāsa: nemohou opustit společnost neboli hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. A v rámci společnosti se musíme snažit sloužit našim předchůdcům tak, že budeme kázat učení Caitanyi Mahāprabhua a šířit Jeho jméno a slávu po celém světě. Pokud se o to budeme v rámci společnosti snažit, bude to úspěšné. Jak se to stane, však nelze pochopit světským uvažováním. Bezpochyby se to však stane milostí Kṛṣṇy. Cc. Madhya 4.79