Hlavní body:

Varṇāśramu nelze uměle zrušit... bude existovat v té či oné podobě v každé společnosti

 

Poznámka: V roce 1971, během své historické návštěvy Sovětského svazu, byl Śrīla Prabhupāda představen profesorovi Grigoriji Kotovskému, vedoucímu katedry Indie v Akademii věd SSSR a předsedovi katedry indických studií na Moskevské univerzitě. Při neformálním setkání v kanceláři doktora Kotovského duchovní vůdce a komunistický vědec intenzivně diskutovali témata společného zájmu, a Śrīla Prabhupāda navrhl radikální reformu komunistického systému.

 

Prabhupāda: Moderní sociologie se zaměřuje na stát nebo lidi jako vlastníka určitého státu, ale naše védské pojetí je īśāvāsyam idaṁ sarvaṁ (Īśo mantra 1) „Vše vlastní Īśa, Nejvyšší Vládce.“ Tena tyaktena bhuñjīthā: „Co On dává, vám přidělené, toho si užívejte.“ Mā gṛdhaḥ kasya svid dhanam: „Ale nezasahujte do majetku ostatních.“ To je Īśopaniṣad, Vedy. A stejná představa je vysvětlena v různých Purāṇách...

V Moskevských novinách jsem se dočetl, že váš prezident na sjezdu komunistů prohlásil: „Jsme připraveni přijmout zkušenosti ostatních v zájmu zlepšení naší společnosti.“ Myslím si, ze védské pojetí socialismu či komunismu podstatně zlepší komunistickou myšlenku. Jednou z idejí socialistického státu například je, že by žádný člověk neměl hladovět. Všichni by měli mít dostatek jídla. Ve védské společnosti se gṛhasthům (hospodářům) doporučuje dohlédnout na to, aby v jejich domě nehladověla ani ještěrka či had. I oni by měli dostat najíst a tím spíše všichni lidé. Doporučuje se, že než gṛhastha zasedne k obědu, má vyjít před dům a zavolat: „Má-li někdo hlad, pojďte prosím sem! Jídlo je připravené!“ Nají se teprve tehdy, když nikdo nepřijde. Takto existuje mnoho dobrých myšlenek o této socialistické myšlence komunismu. Myslel jsem, že by se mohly rozšířit mezi některé z vašich inteligentních lidí. Proto jsem si přál s vámi na toto téma hovořit.

Prof. Kotovskij: Je zajímavé, že v naší zemi je velký zájem o historii starověkých bohů. Náš ústav přeložil do ruštiny a vydal mnoho literárních památek velké indické kultury. S radostí vám daruji brožuru, která byla napsána zde mnou a mými kolegy. Je to vylíčení sovětských studií Indie. A tady je kapitola, druhá kapitola, „Studie starověkých indických textů v SSSR...“ Jistě vás bude zajímat, že jsme vydali ne celé, ale některé části Purāṇ, většinu z nich, pak některé části Rāmāyaṇy, osm svazků v ruštině, Mahābhārata...

Prabhupāda: Mezi těmito Purāṇami Śrīmad-Bhāgavatam se nazývá Mahā-purāṇa.

Prof. Kotovskij: Mahā-purāṇa.

Prabhupāda: Ano. Překládáme ji úplnou, s původním textem v sanskrtu, jeho přepisem, anglickými synonymy pro každé slovo, pak překladem a pak významem, vysvětlením verše. Śrīmad-Bhāgavatam má osmnáct tisíc veršů. Názor ācāryů, velkých svatých mudrců, kteří káží tento Bhāgavatam po celé Indii, je, že to je zralý plod védského stromu přání. Nigama-kalpa-taror galitaṁ phalaṁ idam („Ó zkušení a uvážliví lidé, vychutnávejte si Śrīmad-Bhāgavatam,) zralý plod stromu přání védské literatury.“ (ŠB. 1.1.3) Přijímají ho všichni indičtí učenci a zvláště Pán Caitanya, který tento Bhāgavatam kázal. Máme tedy úplný v anglickém překladu. Pokud máte zájem některé vidět, můžeme vám je ukázat...

Prof. Kotovskij: V Leningradě máme pobočku našeho ústavu, která se zabývá hlavně...

Prabhupāda: Ano.

Prof. Kotovskij: ...historií asijské kultury... Zde je katalog knih. Najdete tam záznamy o tom, co se přeložilo a jaké studie probíhají v oblasti historie indické filozofie, a nyní s touto indickou filozofií, historií indického náboženství a nyní s touto indickou... co se nyní nazývá hinduismus, i v Indii. To je velmi stručný výčet....

Prabhupāda: Hinduismus je velmi komplexní pojem. (směje se)

Prof. Kotovskij: Ó ano, hinduismus. Není to celé... Ve skutečnosti je to... Podle mě to není náboženství v tom smyslu, jak ho chápeme v Evropě. Je to způsob života...

Prabhupāda: Ano.

Prof. Kotovskij: ...náboženství, indický způsob filozofie, způsob života, náboženství, cokoliv...

Prabhupāda: Tento hinduismus, hindu, toto slovo nepochází ze sanskrtu. Zavedli je muslimové. Víte, že Indií protéká řeka Indus, která je... v sanskrtu se nazývá Sindhu. Sindhu.

Prof. Kotovskij: Ano. Ó, ano, ano, ano.

Prabhupāda: Muslimové vyslovují „s“ jako „h“. „Hindové“, „hindové“.

Místo (sic) „sindové“, změnili to na „hindové“. Výraz „hindu“ tedy nenajdete v sanskrtském slovníku.

Prof. Kotovskij: Ano.

Prabhupāda: Ale postupně se vžil. Skutečné kulturní uspořádání se však nazývá varṇāśrama, čtyři varṇy a čtyři āśramy: brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra – tyto čtyři varṇy – a brahmacārī, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsa. Podle védského pojetí lidé nebudou civilizovaní, dokud se tímto systémem nezačnou řídit. Je třeba přijmout toto rozdělení společnosti na čtyři třídy a čtyři duchovní stavy. To se nazývá varṇāśrama. Indická kultura se zakládá na tomto osmerém systému, varṇa a āśrama.

Prof. Kotovskij: Varṇāśrama.

Prabhupāda: Varṇa, varṇāśrama. A v Bhagavad-gītě – možná jste četl Bhagavad-gītu – je řečeno cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ (BG 4.13). Je to... Tento systém stvořil Viṣṇu.

Tak jako vše je výtvorem Nejvyššího, nelze ji změnit. Existuje všude. Je jako Slunce. Slunce je výtvorem Nejvyššího. Slunce svítí v Americe, v Rusku, v Indii – všude. Podobně tento systém varṇāśrama existuje v té či oné podobě také všude. Například brāhmaṇové. Nejinteligentnější lidská třída, mozek, mozek společnosti. Potom kṣatriyové, státosprávci. Potom vaiśyové, výrobci, a śūdrové, dělníci. Tyto čtyři skupiny lidí najdete pod různými jmény všude, neboť je stvořil původní stvořitel. Varṇāśrama-dharma proto existuje všude.

Prof. Kotovskij: Zajímavé je... podle názoru některých evropských a starých ruských učenců tento systém varṇāśrama...

Prabhupāda: Ano.

Prof. Kotovskij: ... je poněkud pozdním výtvorem. Kdybyste zkoumal staré sūtry, védské texty, našel byste mnohem jednodušší a rovnostářskou společnost. A existuje názor, že tato varṇāśrama byla do indické společnosti zavedena v pozdní védské době, neexistovala v ní od počátku... Kdybyste vědecky prozkoumal staré texty, zjistil byste, že (přerušení) ... o trvání tohoto období, protože bohužel o staré klasické Indii nemáme příliš informací.

Prabhupāda: Pokud jde o nás, tato Bhagavad-gītā... Je zmíněn v Bhagavad-gītě: cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam (BG 4.13). Tato Bhagavad-gītā byla vyslovena před pěti tisíci lety a uvádí se v ní: „Tento systém Bhagavad-gīty jsem nejprve přednesl bohu Slunce.“ Výpočtem zjistíte, že to bylo před čtyřiceti milióny lety. Mohou evropští učenci zkoumat historii starou alespoň pět tisíc let? A co potom čtyřicet miliónů let?

Prof. Kotovskij: Ano.

Prabhupāda: Máme důkazy, že tento systém varṇāśrama existuje nejméně pět tisíc let, systém varṇāśrama. Je o něm také zmínka ve Viṣṇu Purāṇě (3.8.9): Varṇāśramā cāravatā puruṣeṇa paraḥ pumān (Cc., Madhya 8.58) (Viṣṇu Purāṇa 3.8.9). Varṇāśrama acāravatā. To je uvedeno ve Viṣṇu Purāṇě. Varṇāśrama-dharma tedy nevznikla v historickém období známém v moderní době.

Je přirozená. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je přirovnána, jako vaše, moje tělo, má čtyři části – hlavu, tvář či mozek, paže, břicho a nohy. Tělo společnosti má podobně, přirozeně tyto části. Můžete začít historii kdekoliv, ale toto existuje. Třída lidí, kteří představují mozek; třída lidí, kteří představují paže; třída výrobců. Není třeba zjišťovat její minulost. Existuje přirozeně od stvoření.

Prof. Kotovskij: Podle mnoha... Řekl jste, že každá společnost je rozdělena do čtyř tříd. Ty ale nelze tak snadno rozlišit. Různé společenské třídy a skupiny podle zaměstnání je možné rozdělit do čtyř skupin v jakékoliv společnosti. To není nic těžkého. Problém je například v socialistické společnosti v naší zemi, jak rozlišit výrobní třídu od dělníků?

Prabhupāda: Vy například patříte k intelektuální třídě lidí.

Prof. Kotovskij: Intelektuální, ano, tak...

Prabhupāda: To je jedna třída.

Prof. Kotovskij: Ano, intelektuální třída, například brāhmaṇové, jestli můžete zahrnout inteligenci pod brāhmaṇy.

Prabhupāda: Ano.

Prof. Kotovskij: Potom státosprávci.

Prabhupāda: Ano.

Prof. Kotovskij: ...všude.

Prabhupāda: Kṣatriya.

Prof. Kotovskij: Odshora po... Odshora po kolchoz, například, jsou kṣatriyové.

Ale kdo by zde byl vaiśya a kdo śūdra? V tom je potíž, protože všichni ostatní jsou dělníci – v továrnách, v zemědělských družstvech a tak dále. Z tohoto hlediska...

Prabhupāda: Z tohoto hlediska...

Prof. Kotovskij: ...Podle mého názoru je mezi socialistickou společností a všemi společnostmi, které jí předcházely, velký rozdíl. V moderní západní společnosti můžete rozdělit lidi do jednotlivých tříd – na brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi, tato výrobní třída, jsou majitelé...

Prabhupāda: To je...

Prof. Kotovskij: ...výrobních prostředků...

Prabhupāda: Ano.

Prof. Kotovskij: ...tito továrníci, například.

Prabhupāda: Ano.

Prof. Kotovskij: A śūdrové jsou dělníci, nekvalifikovaní pracovníci. Ale zde v naší společnosti neexistují vaiśyové, protože máte správce... Ve skutečnosti existují správci. Můžete je označit za kṣatriye. A pak śūdrové, dělníci. Ale ne třída mezi nimi.

Prabhupāda: Je řečeno: kalau śūdra-sambhavaḥ: „V tomto věku budou prakticky všichni lidé śūdrové.“ To je... To je předpovězeno. Ale kdyby byli jen śūdrové, společenský řád by zanikl. Vy... I ve vašem státě śūdrů existuje brāhmaṇa. To je nutné. Pokud takto společnost nerozdělíte, nastane chaos. To je vědecké tvrzení Ved. Nyní možná patříte mezi śūdry, ale pro udržení společenského pořádku musíte některé ze śūdrů vyškolit na brāhmaṇy, některé ze śūdrů na kṣatriyi. Nemůžete záviset na śūdrech. Pak nastane chaos. A také nemůžete záviset pouze na brāhmaṇech.

Tělo musí mít mozek, paže, břicho a nohy. Hlava, paže i nohy musí spolupracovat, aby bylo splněno poslání celého těla. V každé společnosti, kde toto rozdělení neexistuje, nebude pořádek. Nebude fungovat, jak by měla. Společnost musí mít mozek, ale v současné době je o něj nouze. Nemluvím o vašem nebo mém státě, ale všeobecně, o celém světě. Mozek... Dříve bylo v Indii státním zřízením království.

Tak jako tento obrázek. Na tomto obrázku je kṣatrijský král. Krátce před svou smrtí se vzdal svého postavení a odešel do lesa naslouchat o seberealizaci. Jestliže chcete na celém světě mír a blahobyt, musíte vytvořit třídu velice inteligentních lidí, třídu lidí schopných spravovat společnost, třídu lidí znalých výroby a třídu těch, kteří budou pracovat. Je to nutné, nelze se tomu vyhnout. To je védské pojetí: Mukha-bāhūru-pādebhyaḥ (ŠB 11.17.13). Mukha znamená tvář, hu jsou paže, ūru pas a da nohy. Všude, v tomto nebo onom státě, na tom nezáleží, dokud není systematicky rozdělen na tyto čtyři třídy, stát či společnost nebude náležitě fungovat.

Prof. Kotovskij: Celkově vzato mi připadá, že ve starověké společnosti byl tento starý varṇāśramský systém dělení pracovních činností do jisté míry přirozený. Nyní je v každé společnosti mnohem složitější určit hranice mezi jednotlivými druhy práce. Bylo by velmi...

Prabhupāda: Ne složitý.

Prof. Kotovskij: ...podmíněně (?) je dělit do čtyř skupin, protože...

Prabhupāda: Zmatek vznikl, protože v Indii se později syn brāhmaṇy prohlašoval za brāhmaṇu i přesto, že neměl potřebné brāhmaṇské vlastnosti a ostatní, z pověry nebo tradice ho jako brāhmaṇu přijímali. Proto byl indický společenský řád narušen. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy ale vychováváme brāhmaṇy na celém světě, protože svět potřebuje brāhmaṇský mozek. Tak jako zde, Mahārāja Parīkṣit byl sice král, ale měl skupinu mudrců a brāhmaṇů, kteří byli jeho rádci. Králové nebyli nezávislí. V historii najdeme případy, že někteří vládci nevládli, jak by měli. Rada brāhmaṇů je svrhla. Brāhmaṇové se sice politiky přímo neúčastnili, ale radili králi, jak vykonávat královské povinnosti. A není tomu tak dávno, asi... Kdy vládl Aśoka? Řekněme

před několika tisíci lety.

Prof. Kotovskij: Jak říkáme v naší... V naší terminologii říkáme, ve starověké a středověké Indii...

Prabhupāda: Středo... Ano. Ve středověké Indii.

Prof. Kotovskij: ...a staré a feudální Indii, máte pravdu, to bylo velmi běžné. Většinu vysokých míst ve státě zaujímali brāhmaṇové. Dokonce i mogulští vládci měli brāhmaṇy, kteří radili moderním mogulským vládcům...

Prabhupāda: Ano.

Prof. Kotovskij: ...se státosprávou.

Prabhupāda: Ano.

Prof. Kotovskij: ...a podobně.

Prabhupāda: Náš předchozí ācārya, Rūpa Gosvāmī, byl ministr financí v muslimské vládě. Byl. Když rezignoval, naváb z toho neměl příliš radost: „Nemohu tě propustit, protože jsi moje pravá ruka. Pokud náhle odstoupíš tímto způsobem, pak tě zatknu.“ Je to dlouhá historie. Je to tedy fakt. Brāhmaṇové tvořili radu krále... Nyní jsem se chystal říci, poslední hindský král ˇˇCandragupta... v době Alexandra Velikého, protože krátce před Čandraguptou se Alexandr Veliký vydal z Řecka do Indie a část dobyl. Když se Čandragupta ujal vlády, měl ministerského předsedu Cānakyu. Možná jste slyšel jeho jméno, Cānak... Cā-na-kya.

Prof. Kotovskij: Cānakya. Ach, ano.

Prabhupāda: Ano. Byl to velký politik, brāhmaṇa. Je po něm pojmenována čtvrť v Novém Dillí, kde jsou všechna zahraniční velvyslanectví. Ano. Nazývá se Cānakya Purī.

Prof. Kotovskij: Hm hm. Cānakya Purī, ano, znám.

Prabhupāda: Tento Cānakya Paṇḍita byl velký politik a brāhmaṇa. A jako brāhmaṇa byl velmi učený. Měl jisté morální pokyny. Jsou velmi cenné, platí dodnes. V Indii se o nich učí děti ve škole. Přestože byl předsedou vlády, zachovával si brāhmaṇský způsob života. Nepřijímal žádný plat, ano, protože přijme-li brāhmaṇa plat, je považován za psa. To je uvedeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Může poskytovat rady, ale nesmí přijmout (placené zaměstnání). Žil tedy v chýši, ale byl předsedou vlády. Tato brāhmaṇská kultura, brāhmaṇský mozek je standard védské civilizace... Tolik věcí mění. Ale před tímto moderním věkem se celá hindská kultura řídila podle Manu-smṛti.

Prof. Kotovskij: Ve všech dobách v Indii...

Prabhupāda: Manu-smṛti. Nyní změnili mnoho věcí. Dnešní hindové se hindskými písmy přísně neřídí.

Prof. Kotovskij: Ó ano.

Prabhupāda: Ne. Oni ne... Jde nám o to, neobnovíme starou hindskou společnost. To ne.

Prof. Kotovskij: To není možné.

Prabhupāda: To není možné. Naše představa je ty nejlepší myšlenky z původní myšlenky. V Bhāgavatamu je například popis komunistické myšlenky a je popsána Mahārājovi Yudhisthirovi. Je-li zde něco dobrého, dobrá zkušenost, proč to nepřevzít? To je náš názor... V moderní společnosti je konečným cílem smyslový požitek. To je vše. Lidé nic vyššího neznají. Nevědí o příštím životě. Neexistuje žádná katedra poznání nebo vědy, která by zkoumala, co je po smrti, po zániku tohoto těla. To je významná katedra poznání...

Prof. Kotovskij: ...Co mě velmi zajímá, je například ne student, ale mladý dělník nebo syn farmáře, vzdal by svého starého života a byl by zasvěcen a vstoupil do vaší komunity. Jak by se živil?... Byl by za pobyt v tom středisku placen?

Prabhupāda: Chceme vychovat nějaké brāhmaṇy po celém světě, protože těch je nedostatek. Od toho, kdo přijde s vážným zájmem, se očekává, že se stane brāhmaṇou. Musí tedy přijmout brāhmaṇské zaměstnání a vzdát se zaměstnání kṣatriyi či śūdry.

Chce-li však zůstat u svého povolání a zároveň pochopit (filozofii), i to je možné. Máme mnoho profesorů. To je Howard Wheeler, profesor na státní univerzitě v Ohiu. Je mým žákem. I nadále vyučuje, ale všechny peníze, které vydělá, věnuje hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Od gṛhasthů, kteří žijí se svými rodinami mimo chrám, se očekává, že padesát procent svého příjmu věnují naší společnosti, dvacet pět procent si ponechají pro rodinu a zbylých dvacet pět procent uloží pro případ nečekaných výdajů. Koneckonců v tomto světě, pokud žijeme...

Pokud jde o nás, jsme sannyāsī, ale vy jste profesor. Pokud nastane nějaký nouzový stav, nemůžete jít žebrat. Ale já jsem sannyāsī. Mohu vám říci, že jsem v nesnázích. Takový je systém.

Máme čtyři třídy. Tak jako on je brahmacārī a on je gṛhastha. Má ženu, děti. Je to gṛhastha. On je brahmacārī. Podobně existuje sannyāsī.

Pán Caitanya Mahāprabhu učí, že nezáleží na tom, zda je člověk gṛhastha, ve stavu odříkání, brāhmaṇa či śūdra. Na tom nezáleží. Každý, kdo chápe vědu o Kṛṣṇovi, se stává duchovním mistrem. V bengálštině to zní takto:

kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya

yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei 'guru' haya

(„Každý, kdo zná vědu o Kṛṣṇovi, se může stát duchovním mistrem, ať je brāhmaṇa, sannyāsī či śūdra.“ Cc., Madhya 8.128)

Každý, kdo zná vědu o Kṛṣṇovi, se může stát...

Prof. Kotovskij: Guruem.

Prabhupāda: ...duchovním mistrem.

Prof. Kotovskij: Rozumím. Ale obecně vytvářením brāhmaṇů z různých společenských tříd odmítáte pokyny starých hindských písem...

Protože podle starých písem, Purāṇ a tak dále, každý člen jedné ze čtyř tříd, těchto vareṇ...

Prabhupāda: Ano.

Prof. Kotovskij: ...se v ní musí narodit.

Prabhupāda: Ne, ne, ne.

Prof. Kotovskij: ...ale ne jmenován.

Prabhupāda: Ne, ne, ne, ne. Ne, ne, ne.

Prof. Kotovskij: To je hlavní...

Prabhupāda: Ne, ne. Lituji...

Prof. Kotovskij: ...základ všech vareṇ.

Prabhupāda: Neříkáte pravdu. Přes velkou úctu k vám musím namítnout, že to, co říkáte, není pravda. V Bhagavad-gītě (4.13) je řečeno: cātur-varṇyaṁ māyā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ. „Tyto čtyři třídy, brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra, jsem stvořil podle vlastností a činností.“ Nikde není zmínka o původu. Nikde není zmínka o původu.

Prof. Kotovskij: Ano, souhlasím s vámi, že to později přidali brāhmaṇové, kteří se snažili...

Prabhupāda: To zničilo indickou kulturu. Vidíte? Jinak by se nemusel oddělit Pákistán. A nejen to, v minulosti byla celá planeta známá jako Bhārata-varṣa a byla sjednocená pod jedinou zástavou až do dob Mahārāje Parīkṣita. Poté se začala postupně rozčleňovat. To je historie. A nedávno oddělili Pákistán. Bhārata-varṣa je nyní okleštěna na nepatrné území. Jinak,... podle našich písem, védských písem, se celá planeta jmenuje Bhārata-varṣa.

Prof. Kotovskij: Nesetkal jste se v Indii s nepřátelským postojem k vašemu učení ze strany ortodoxních hindů, ortodoxních brāhmaṇů?

Prabhupāda: Porazili jsme je.

Prof. Kotovskij: Ach, ano.

Prabhupāda: ...Kterýkoliv ortodoxní hind může přijít, ale my máme zbraně – védské  důkazy. Proto nikdo nepřišel...

Prof. Kotovskij: Kolik žáků máte přímo v Indii? Ze tří tisíc, kolik členů vaší komunity máte v samotné Indii?

Prabhupāda: V Indii?

Prof. Kotovskij: Ano.

Prabhupāda: V Indii je mnoho lidí vědomých si Kṛṣṇy – stovky, tisíce, milióny. V Indii je to samozřejmé. Není hind, který by neznal Kṛṣṇu.

Prof. Kotovskij: Ano, chápu, ale toto, zvláště, zvláště....

Prabhupāda: Vaiṣṇava. Říká se tomu vaiṣṇavská tradice. Vy jste byl v Indii – žijí tam milióny vaiṣṇavů.

Prof. Kotovskij: Ó ano.

Prabhupāda: Mnoho miliónů vaiṣṇavů a... Například tento pán. Je důstojníkem India Airlines. Není mým žákem, ale je vaisnava. V Indii najdete milióny lidí vědomých si Kṛṣṇy. Prakticky tam není nikdo... Dokonce i někteří muslimové si jsou vědomi Kṛṣṇy. Na univerzitě v Iláhábádu učí muslimský profesor, který je velkým oddaným Pána Kṛṣṇy.

Je to něco přirozeného. V Caitanya-caritāmṛtě se uvádí, že vědomí Kṛṣṇy je všude, v srdci každé živé bytosti. Jen musí být probuzeno. To je vše. Je i ve vašem srdci. Není vám cizí; ne. Existuje v srdci každého. Musíme ho jen probudit tímto procesem.

Śravaṇādi śuddha citte karaye udaya. (z Cc., Madhya 22.107: „Čistá láska ke Kṛṣṇovi je vĕčnĕ zakotvená v srdcích živých bytostí. Není to nic, co by se mĕlo získat odjinud. Tato láska se přirozenĕ probouzí, když je srdce očištĕné nasloucháním a zpíváním.“) Udaya. Znáte toto slovo, udaya. Je to, jako když vychází slunce. Nevyjde jen tak znenadání odnikud. Je stále zde, ale ráno vychází. Podobně je to s vědomím Kṛṣṇy – je přítomné všude, ale nyní je skryté. Je třeba ho znovu odhalit, společností... Onehdy... v Bombaji myslím, jsem říkal nějakým ctihodným džentlmenům, že

Kṛṣṇa říká:

māṁ hi pārtha vyapāśritya

ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ

striyo vaiśyās tathā śūdrās

te 'pi yānti parāṁ gatim

(BG 9.32)

,Ó synu Pṛthy! Ti, kdo se ke Mně uchýlí, byť jsou i nižšího původu, ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci), mohou dosáhnout nejvyššího cíle.ʻ Proč si vyšší třídy hindské společnosti nevšímají tohoto pokynu Bhagavad-gīty? Dejme tomu, že je někdo pāpa-yoni. Kṛṣṇa říká: ,Mohou být povzneseni na transcendentální úroveň, pokud u Mě přijmou útočiště.ʻ Proč příslušníci vyšších tříd nehlásají toto poselství, aby takzvaní pāpa-yoni mohli dospět na vyšší úroveň? Proč je zavrhují? Výsledkem bylo, že místo aby Indové muslimy přijali, zavrhli je, a oni se oddělili a stali se věčnými nepřáteli Indie.“ Vidíte?

Poprvé se tedy snažíme lidem pomoci do nejvyššího postavení vědomí Krsny, i když jsou pāpa-yoni. To nevadí, protože duše je čistá. Asaṅgo 'yaṁ puruṣaḥ. Ve Védách je řečeno: „Duše se nemůže dotknout žádné hmotné znečištění.“ Je pouze dočasně zahalena. Tento pokryv je třeba odstranit; potom se živá bytost očistí. To je poslání lidského života – zbavit se tohoto hmotného pokryvu a dospět k duchovnímu porozumění, odevzdání se Kṛṣṇovi.