69-03 „Možná je nejvyšší autoritou ve středisku v Novém Vrindávanu, vedení by však mělo být svěřeno brahmačárím a následně grihasthům. On sám by neměl přímo zasahovat do vedení. Může prostě jen dávat pokyny a brahmačárí a grihasthové se pak postarají o vedení.“ (dŠP Hajagrívovi, 18. března 1969)

 

69-08 „Velice jsem dychtil obdržet tvůj dopis, nevěděl jsem však, žes mi přestal psát kvůli prohlášení vydanému před pár dny. Toto prohlášení bylo rozesláno, aby se omezila korespondence týkající se drobných záležitostí. Myslím si, že záležitosti běžné administrativy můžou prezidenti různých středisek rozebrat mezi sebou a po vzájemné dohodě vytvořit jisté obecné postupy. Pokud se však objeví nějaký důležitější činitel, musí to být předáno mně. Tímto prohlášením jsem neměl na mysli, abys mi přestal psát. Pokud jsi to tak pochopil, pak ti říkám, že mi můžeš poslat jeden dopis denně a já to přivítám. Postupně se rozrůstáme, a proto pro mě bude velkou úlevou, když se mezi vámi prezidenty společně postaráte o obecnou administrativu. Kromě toho ty pracuješ na editaci mých knih, takže si se mnou musíš dopisovat přímo. Nikdy jsem tímto neměl na mysli editační práci, což jsem také zmínil Brahmánandovi.“ (dŠP Satsvarúpovi, 19. srpna 1969)

 

69-08 „Co se týká investování peněz Společnosti do Nového Vrindávanu, zcela jistě k tomu v Novém Vrindávanu dojde, a budou použity nejen peníze, které vybere Kírtanánanda Mahárádž, nýbrž tam v případě nutnosti  mohou investovat peníze i jakákoli další střediska. Taková investice by však měla být v takové míře, jako když si solíte jídlo. Aby člověku chutnalo lépe, přidá si do jídla více soli, a podobně by se i každé středisko mělo nezávisle rozvíjet a dodávat tak toto pomyslné jídlo, které pak Společnost podle potřeby osolí. Pro tuto chvíli by měla veškerá energie být věnována založení dobré tiskárny, abychom mohli vydávat. Společnost tedy nemá žádné peníze navíc, které by mohla do Nového Vrindávanu investovat. Není ani možné, abyste poskytovali peníze komukoli bez mého svolení. Ať už  teď vlastníte jakékoli finance, nejsou to vaše osobní peníze, jak bys tedy teď mohl splnit Kírtanánandovu žádost? Myslím, že této záležitosti dobře porozumíš a uděláš, co je třeba.“ (dŠP Brahmánandovi, 30. srpna 1969)

 

69-10 „Viděl jsem pořad jednání vaší schůze prezidentů. Vypadá to dobře. Jedna věc by se však měla dodržovat, protože tví spoluobčané jsou více méně nezávisle založeni a milují demokracii. Vše by se tedy mělo vykonávat velmi pečlivě, abychom nezranili jejich city. Podle sanskritských morálních principů by se vše mělo vykonávat s přihlédnutím k místu, veřejnosti a času. Střediska by měla jednat pokud možno svobodně, avšak ve vzájemné spolupráci. Musí se vzhlížet ke společnému rozvoji. Tak by to mělo fungovat. Jste všichni inteligentní mladí muži a měli byste být zaměstnáni ve službě Krišnovi. Ten vám pak dá veškerou inteligenci. V každém jednání bychom se tedy vždy měli modlit ke Krišnovi o pomoc, abychom tak mohli tuto činnost správně vykonat. Pán Krišna Ardžunovi nařídil – yudhyasva mām anusmara. To by měl být náš princip. Měli bychom co nejvíce využít náš intelekt a zároveň vždy vzpomínat na Krišnu.“ (dŠP Tamálovi Krišnovi, 13. října 1969)

 

69-10 „Pokud jde o přesuny našich členů z jednoho chrámu do druhého, myslím, že povolení místního chrámového prezidenta je postačující. Neber na sebe příliš velkou nálož osobní administrativy. Do budoucna to bude nezvladatelné. Dal jsem Brahmánandovi stejný pokyn. Řekl jsem také Brahmánandovi, aby si vyžádal měsíční zprávy ze středisek, a ty si podobně také můžeš vyžádat takové zprávy. Bude to pak jednodušší.“ (dŠP Tamálovi Krišnovi, 18. října 1969)

 

71-07 „Rád jsem si také povšiml, že zrovna nedávno se pořádala schůze všech prezidentů za účelem sjednocení chrámů. Tak to má být. Dokud nebudeme pracovat společně, jak bude moci toto hnutí pokračovat? Žádám vás tedy všechny, abyste vždy udržovali tento duch spolupráce a pomohli mi doručit poselství Pána Čaitanji po celé planetě.“ (dŠP Tribhuvanáthovi, 17. července 1971)

 

72-02 „Jakožto člen GBC musíš dohlédnout na to, že se ve všech střediscích dodržuje ten nejvyšší standard každodenních činností a že se nezanedbávají věci jako zpívání Hare Krišna, brzké vstávání, hygiena a všechny další aspekty našeho pravidelného programu. To je naše prvotní povinnost. Členové GBC by neměli diktovat mnoho věcí, měli by jen na vše dohlížet a zaručit, že se udržují standardy. Jednotliví prezidenti by pak měli být více zapojeni ve vedení na osobní úrovni, zatímco ty na ně budeš dohlížet, a když zjistíš nějaký nedostatek, můžeš navrhnout, jak ho napravit. Když však přijdeme o individualitu a začneme jednat mechanicky, k čemu je to dobré?“ (dŠP Hansadútovi, 14. února 1972)

 

72-04 „Návod k organizaci ISKCONu je velmi prostý a může mu porozumět každý. Svět je rozdělen do dvanácti zón. Pro každou zónu Šríla Prabhupáda určil jednoho tajemníka. Povinností tajemníka každé zóny je dohlížet na to, že se velice dobře dodržují duchovní principy ve všech chrámech dané zóny. Jinak by měly být všechny chrámy nezávislé a soběstačné. Každý chrámový prezident by měl pracovat podle svých možností na zlepšování vědomí Krišny ve svém středisku. Pokud jde o praktické vedení, je ho třeba, neměli bychom se však příliš pohroužit do složitého organizování. Jde nám o duchovní život, veškerou potřebnou organizaci tedy mohou zvládnout prezidenti a přijímat k tomu rady a pomoc od svého zástupce v GBC. Touto cestou budou činnosti Společnosti pokračovat a každý bude podle své vlastní kreativity zlepšovat svou službu.“ (dŠP chrámovým prezidentům, podepsáno Šrílou Prabhupádou a Karandharem dásem, 22. dubna 1972)

 

72-04 „Tento program, který má každé středisko učinit duchovně silným, by měl být povinností členů GBC. Pokud jde o financování, nech je, ať se starají o to sami, můžeš jim prostě jen poradit. Nezatěžuj se příliš finančními záležitostmi, tvou hlavní starostí by měla být distribuce knih a časopisů. Musíme zvýšit naše sklony ke kázání. To je naše hlavní povinnost. Tvé zprávy o rozdávání knih jsou nesmírně povzbudivé. Čím více budete distribuovat naše knihy a časopisy, tím solidnější práci budete odvádět.“ (dŠP Hansadútovi, 24. dubna 1972)

 

72-11 „Pokud jde o cestující skupiny, přišly mi z Londýna a dalších míst nějaké stížnosti, a tak jsem dal Dhanaňdžajovi tato pravidla, že přijede-li jakákoli skupina odjinud do nějakého chrámu, musí jednat pod dohledem místního vedení a poslouchat jeho pokyny, neměla by být nezávislou konkurencí místního chrámu, to ne. Chci, aby se prodávalo co největší množství knih, to je ta hlavní věc. Prodej knih je tou nejlepší kazatelskou činností. Aby však nepřicházely stížnosti, musí vaše cestující skupina spolupracovat s místními chrámovými činovníky, což znamená, že kamkoli taková cestující skupina přijede, může pouze prodávat knihy, nikoli vybírat příspěvky bez prodeje knih, a z jakéhokoli zisku z prodeje musí dát alespoň 50 procent místnímu chrámu.

Z konečného hlediska by mělo být na každém chrámovém prezidentovi, zda je pro něj přítomnost vaší skupiny příznivá, či ne, a když vše zváží a souhlasí, můžete zůstat, a když se naopak rozhodne, že to není v danou chvíli vhodné, může vám nařídit, abyste odjeli. Avšak aby k tomuto nemuselo docházet, lepší bude zařídit vše předem se členy GBC, kterých se to týká. Naše hnutí je založeno na spolupráci a Krišna a rozvoj Krišnova hnutí jsou pro nás prioritami, přičemž musíme pokračovat v co největším prodeji knih, proberte však všechno mezi sebou a vše proveďte tak, aniž byste kohokoli obtěžovali, to je to pravé umění.“ (dŠP Bhútátmovi a Kéšavovi, 2. listopadu 1972)

 

72-12 „Myslím, že Gaurasundara na Havaji je zástupcem GBC pro Jihoamerickou zónu, měl bys mu tedy v této souvislosti napsat a také od něj přijímat rady a psát mu společně s Hanumánem alespoň jednou za měsíc zprávu o tom, co děláte.“ (dŠP Čitsukhánandovi, 11. prosince 1972)

 

73-01 „Toužím teď předat vedení Společnosti mým žákům, chrámovým prezidentům a obzvláště členům GBC, ve vzájemné spolupráci tedy můžete vyřešit tyto manažerské detaily.“ (dŠP Gunagrahimu dásovi, 31. ledna 1973)

 

74-01 „Co se týká rozruchu s cílem odstranit Tédžjase: Ne, Tédžjas nesmí být odstraněn. Zastav to. Jedná se o kliku. Nic takového nechci. Proč tam Subala Mahárádž odjel? Není odtamtud, proč tam teď takto zasahují do věcí? Subala z Indie odjel a teď se tam vrátil bez mého svolení? Takové odstranění chrámového prezidenta je proti našim stanovám. Oddaní, kteří nechtějí pod Tédžjasem pracovat, by měli z chrámu okamžitě odejít. Ne však on. Ti, kdo jsou proti němu, mohou jít jinam. Oddaní přicházejí odjinud a zasahují do tamních záležitostí. Ne, nemohou změnit chrámového prezidenta. Kdo tam poslal Džanmandžaju? Proč se teď dává na politiku? Já sdílím tvůj názor, že Tédžjas je tím nejupřímnějším pracantem z mnoha. Prosím zastav to.“ (dŠP Tamálovi Krišnovi Mahárádžovi, 11. ledna 1974)

 

74-02 „Ve své poslední zprávě ohledně GBC mi Rúpánuga Mahárádž sdělil, že mu opakovaně neposíláš své pravidelné zprávy. Tento systém, kdy chrámoví prezidenti posílají zástupcům GBC dvakrát měsíčně zprávy o svých chrámech, jsem vytvořil já, abych zajistil, že budu dostávat prostřednictvím členů GBC zprávy o všech našich centrech. Máš volnost psát mi přímo, když k tomu bude příležitost, nezanedbávej však posílání pravidelných zpráv Rúpánugovi Mahárádžovi.“ (dŠP Traiovi dásovi, 1. února 1974)

 

74-04 „Členové GBC musí  ostražitě dodržovat regulativní principy a učit svým ideálním charakterem prezidenty našich středisek, a tito prezidenti pak svým ideálním charakterem musí učit ostatní, pak budou automaticky všichni členové celé instituce ideály lidské společnosti. Pak můžeme někdy nařizovat státní správě nebo i správu převzít. Pokud nebude k dispozici kvalifikovaný vůdce, můžeme se toho postu ujmout. Musíme však být velice opatrní, abychom ve víru politického života nezapomněli na naše životní ideály. Parašuráma byl například bráhmanou, když však zjistil, že kšatrijové špatně vládnou, jedenadvacetkrát jejich pokolení vyhubil, přičemž někteří z nich prchli do evropských zemí. Tak se to stalo. Pokud jde o nás, my bychom se měli udržovat v ideální bráhmanské pozici a v případě nutnosti, když nejsou k mání žádní kšatrijové či vaišjové, můžeme se dočasně ujmout jejich postů. Naší povinností je vytvářet ideální kšatriji a vaišji, avšak především máme za úkol udržovat sebe samotné jako ideální bráhmany. Nejsme-li ideální, nemůžeme vytvářet ideální osoby. Výcvik je určen pro první, druhou a třetí třídu společenského uspořádání. Osoby, které nejsou vhodné k pokroku pomocí výcviku, jsou šúdrové či nižší než to. Současný stav světa vypadá tak, že tu jsou šúdrové a méně než šúdrové. Neexistují tu žádní ideální bráhmani či kšatrijové. Tyto čtyři skupiny jsou však nezbytné. Naší povinností tedy je udržovat se na náležité úrovni bráhmanů a snažit se z ostatních vychovat  ideální kšatriji a vaišji, aby celá společnost mohla pokročit.“ (dŠP Rúpánugovi Mahárádžovi, 28. dubna 1974)

 

74-09 „Pokud se týká tvé cesty do USA, říkáš, že budeš během svého vystupování jednat taktně a s úctou. To by mělo být motto všech členů GBC. Buďte snášenliví, a když se vyskytne nějaký nedostatek, napravte ho. Všichni naši lidé nabídli své dobré služby dobrovolně, v pozadí jejich činností je tedy dobrá vůle. Vše by tedy mělo být vykonáváno na základě dobré vůle.“ (dŠP Hansadútovi, 7. září 1974)

 

74-09 „Pokud jde o to, zda má Mádhavánanda být prezidentem, pokud dostal dostatek hlasů, proč se proti tomu stavět? Musíš být nestranný. Já doporučuji, aby se stal prezidentem. Byl náležitě zvolen a já mu přiděluji můj rozhodující hlas. Dělá tam vše velice dobře, a tak musí být prezidentem. Prabhavišnu by měl jít na sankírtan a Mádhavánanda by měl být prezidentem. Vše musí probíhat dál, jako doposud. Ženám se dařilo dobře, proč by teď měly místo služby púdžárích jít na sankírtan? O takové věci by měl starat prezident. To jsou vnitřní záležitosti a ty bys do nich neměl zasahovat. Já osobně neschvaluji, žes ženám změnil službu. Mádhavánanda by si měl sám vybrat, kdo bude púdžárím.“ (dŠP Hansadútovi dásovi, 12. září 1974)

 

74-09 „Pokud jde o volbu prezidenta, prezident může být vyměněn jedině volbami. Jestliže nedojde k hlasování, nemůže být chrámový prezident vyměněn. Hansadúta ani nikdo jiný nemá pravomoc měnit prezidenty, jak se jim zachce. Podle ,Směrnic pro vedení‘ členové GBC nemohou měnit prezidenty, to je možné jedině volbou. Členové GBC mají za úkol dohlédnout na to, aby se prezidentům a členům Společnosti dařilo dobře, aby následovali regulativní principy a zpívali šestnáct kol a aby vše ostatní dobře probíhalo.

Kdyby bylo hlasováním rozhodnuto o tom, že Hansadúta vybere prezidenta, pak by měl Hansadúta pravdu. Bez řádné autority však Hansadúta nemůže volby změnit. Byl-li náležitě zvolen Mádhavánanda, nemůže to Hansadúta náladově měnit. Kdyby byl však jiným hlasováním určen za toho, kdo prezidenta vybere, pak by jeho volba byla náležitá. Můj tajemník mi nepotvrdil, že by Hansadúta byl hlasováním autorizován k takovému výběru prezidenta. Proč by však měl být autorizován, když k volbám již došlo? To mi není jasné. Z celkového pohledu chápu, že tu je mnoho protichůdných názorů, v přítomnosti všech členů byste tedy měli hlasovat znovu a učinit konečné rozhodnutí.“ (dŠP Mukundovi dásovi, 29. září 1974) 

 

74-10 „Pokud jde o tyto volby v Bhaktivédánta Manoru, podle tvého návrhu volit by měli všichni přítomní členové , aby se vybral ten správný kandidát. Již jsem to navrhoval Mukundovi. Měla by se svolat další schůze, již jsem požádal Bhagavána dáse, aby se zúčastnil, budou tam tedy dva členové GBC a všichni místní členové. Když bude kterýkoliv z těchto dvou kandidátů zvolen většinou hlasů, stane se prezidentem.“ (dŠP Hansadútovi dásovi, 1. října 1974)

 

74-10 „Pokud jde o volby, již jsem navrhl, že uspořádáte další volby za přítomnosti Hansadúty a Bhagavána dáse se všemi  přítomnými členy a tato volba bude konečná. V tomto ohledu se objevuje tolik protiřečících si výroků.“ (dŠP Mádhvánandovi dásovi, 1. října 1974)

 

75-09 „Děkuji ti mnohokrát za přísežné prohlášení, které jsi mi poslal. Všechna ostatní centra by to měla následovat.“ (dŠP Mahánsovi Svámímu, 21. září 1975)

 

75-10 „Místní vedení by mělo být vykonáváno chrámovým prezidentem, člen GBC by měl pouze dohlížet na to, že se vše děje, jak má, a když najde nějaké nedostatky, mělo by se to probrat na zasedání GBC v Májápuru. Tak to má fungovat. Sannjásí by měli pouze kázat. Tímto principem bychom se měli řídit. Když se však navzdory tomuto principu věci nedějí, jak mají, jak mohu situaci zachránit. Jak může jeden člověk spravovat záležitosti celého světa? To je má starost. Pokud je mi známo, ty jsi ve své oblasti schváleným manažerem, není mi tedy jasné, proč přicházejí stížnosti.“ (dŠP Džajatírthovi dásovi, 16. října 1975)

 

75-11 „Studuj tedy mé knihy a opakuj pak jejich obsah svými vlastními slovy. Měl bys své chrámové prezidenty poučit, aby kázali tímto způsobem. Tak vypadá kázání. Nemusíte svými plodnými mozky vytvářet něco nového, abyste mohli kázat. Vše už tu je. Ten, kdo je znalcem pro kázání, dokáže tyto věci publiku představit tak, aby tomu bez potíží porozumělo, tak vypadá úspěšný kazatel. Musíte prostě jen opakovat Krišnova slova. Tak se stanete kazateli.“ (dŠP Džagadíšovi dásovi, 9. listopadu 1975)

 

76-05 „Hovořil jsem se Šukadévou dásem Adhikárím, chrámovým prezidentem v Honolulu. Zdá se, že jelikož jsi k němu měl v přítomnosti ostatních oddaných v chrámu jisté rasistické poznámky, stává se pro něj obtížným vést chrám a získat si úctu oddaných. Pokud budou členové GBC podrážet úsilí chrámových prezidentů, jak budou věci hladce probíhat? Této situaci se dalo vyhnout střídmým jednáním ve stylu vědomí Krišny.

Nechci, aby byl Šukadéva odstraněn z této pozice, jelikož je mi jasné, že v současné chvíli upřímně následuje principy. Členové GBC nemohou náladově měnit chrámové prezidenty; máme v této souvislosti i rezoluci. Proč jsi mu vyhrožoval, že ho odstraníš z pozice, a vytvořil tak zbytečně tuto situaci? Prosím buď ve svém jednání s chrámovými prezidenty velice rozvážný, bezpochyby vykonávají cennou službu a jsou hodni úcty a povzbuzení.“ (dŠP Gurukripovi Mahárádžovi, 18. května 1976)

 

76-05 „Mí drazí žáci v GBC,

žádám vás tedy, abyste mi ulevili od manažerských povinností ve stále větší míře, abych mohl dokončit překlad Šrímad-Bhágavatamu. Musím-li stále ještě všechno vést, nemohu pracovat na mých knihách. Jsou to dokumenty, musím velice rozvážně volit každé slovo, a když musím stále myslet na vedení společnosti, nejsem psaní schopen. Nemohu být jako tito darebáci, kteří veřejnost podvádí svými výplody mysli. Tento úkol tedy nebude dokončen bez spolupráce od mnou určených pomocníků, členů GBC, chrámových prezidentů a sannjásích. Vybral jsem do GBC mé nejlepší muže a nechci, aby se členové GBC chovali neuctivě k chrámovým prezidentům. Přirozeně se mnou můžete věci probrat, bude-li však základní princip oslaben, jak se budou věci dál vyvíjet? Pomozte mi tedy prosím s vedením, abych tak měl volný čas k dokončení Šrímad-Bhágavatamu, který bude naším trvalým příspěvkem světu.“ (dŠP Všem členům GBC, 19. května 1976)

 

76-07 „Co se stalo s Džagat Purušou z Bombaje? Má z Bombaje velké zkušenosti, proč by měl být přeložen do Dillí? Takové změny chrámových prezidentů by se měly provádět na zasedání GBC. Nepřichází v úvahu takové změny dělat v pololetí. Tédžjas může pokračovat na postu prezidenta. Měnit prezidenta třikrát do roka není dobré. Měli by o tom v první řadě rozhodnout všichni členové GBC.“ (dŠP Gópálovi Krišnovi dásovi, 11. července 1976)

 

76-10 „Šukadévovo chování je velice špatné. Je dobře, že rezignoval. Pravda je, že když se na vedení řádně nedohlíží, takové věci se stanou. Sudáma a Manasví udělali to samé. Dej si pozor, aby se takové věci do budoucna nestávaly. Prezidenti si nemohou brát půjčky bez autorizace. To tímto prohlašuji. Takové věci nesmíme dovolit. Vše, co si půjčil, musí být vráceno, a on sám musí zaplatit peníze, které si ponechal. Jak si může nárokovat vlastnictví, když vše náleží Guruovi? Musíš jim dát vědět, že ať má namířeno kamkoliv, bude i tam muset vrátit to, co si vzal.

Ty tam teď prosím zůstaň, dokud náležitě nevycvičíš způsobilého manažera, a i potom musíš velice pečlivě dohlédnout na to, aby se něco takového znovu nestalo. Havaj je dobrá oblast, proveď to tedy se vší pečlivostí. Udělal jsi tu správnou věc, žes mě o celé věci zpravil. Děkuji ti za nápravu věci.“ (dŠP Gurukripovi, 26. října 1976)