71-07 „Členové GBC mají pouze dohlížet na to, že věci dobře probíhají. Ostatní centra mají své prezidenty,  tajemníky atd. a spravují  se sama. Takový je náš postup. Proč by tedy GBC mělo být tou konečnou autoritou? Členové GBC mají zkrátka pouze za úkol prověřit, zda se vše děje, jak má, toť vše… A většina členů GBC jsou hospodáři. I ty můžeš být zvolen jedním z nich. Tato pozice je otevřená pro každého hospodáře. Jestliže však budete se svou ženou žít odděleně od ostatních, jak můžeš očekávat dobré postavení ve Společnosti?“ (dŠP Umápatimu, 9. července 1971)

 

71-08 „GBC není nějakou kontrolní stanicí. Má prostě dohlížet na to, že činnosti v našich centrech dobře probíhají. Není mi jasné, proč si Tamál zkouší, zda má absolutní autoritu. To nemá s GBC nic společného. Prezidenti, pokladníci a tajemníci mají na starost vedení jednotlivých středisek. GBC má sledovat, že vše dobře běží, ne testovat absolutní autoritu. Takovou moc členové GBC nemají. Tamál by takové věci neměl dělat. Člen GBC nemůže něco vnutit oddaným v nějakém středisku, aniž by to nejprve probral s ostatními členy GBC. Žádný člen GBC nesmí přesahovat svou pravomoc. Jsme stále ve zkušební fázi, na příštím zasedání členů GBC by však měla být vytvořena ústava, kde se určí, jakým způsobem se členové GBC o vše starají. Je však pravdou, že místní prezidenti nejsou pod kontrolou GBC. Ano, aby se podobné situace zlepšily, musím být o všem informován.“ (dŠP Girirádžovi, 12. srpna 1971)

 

72-02 „Ano, tak jako v Ranadhírově případu, prosím zaveď tyto nanejvýš důležité body účasti na mangala-árati a zpívání šestnácti kol, to jsou ty nejdůležitější body procesu rozvoje vědomí Krišny. Udělej to však tak, aby to lidé nepovažovali za příliš represivní, aby neodešli – působivě, ale ne represivně, tak to má být. Tyto usměrňující zásady jsou pro nás vším, pokud nejsou respektovány, pak poklesneme z naší úrovně a se vším bude konec. Jako člen GBC bys měl dohlížet, že je standard dokonale dodržován a že uctívání Božstev dokonale probíhá. Pak nás Krišna ochrání. Zanedbávání zásad znamená zanedbávání Krišnova pokynu. Jsi tedy jedním z hlavních mužů této instituce, laskavě udržuj své chování na úrovni, aby ostatní následovali a vše mohlo pěkně pokračovat. O Pánu Čaitanjovi bylo řečeno:āpani ācari prabhu jīvere śikhāya, osobně následoval pokyny a pak učil ostatní. To je naše zásada. Pokud se člověk nechová dokonale, nemůže učit ostatní. Mou jedinou žádostí je, aby všichni členové GBC přísně dodržovali tento standard života a dohlíželi na to, že jej následují i ostatní. Pak budou naše střediska dobře spravována. Laskavě to udělej a poraď svým spolupracovníkům, aby dělali to samé.“ (dŠP Hajagrívovi, 13. února 1972)   

  

 72-04 „POZNÁMKA VŠEM ISKCONSKÝM CHRÁMOVÝM PREZIDENTŮM

Mí drazí ______,

prosím přijměte má požehnání. Dovoluji si vás upozornit, že nedávno mezi 25. a 28. březnem 1972 někteří z členů GBC uspořádali v New Yorku zasedání, ze kterého mi poslali dvě kopie rozsáhlého výpisu probíraných bodů k mému zvážení a schválení, mezitím se však rozhodli vybrat několik nových členů bez předešlé konzultace se mnou. Jeden z bodů, který mě velice zasáhl, byl následující:

,Atréja Riši byl vybrán za tajemníka GBC a bude dostávat všechnu korespondenci včetně měsíčních zpráv.‘

Nikdy jsem Atréju Rišiho neurčil za člena GBC, nevím tedy, jak může být vybrán za tajemníka GBC bez mého svolení. Byl také zvolen do Vedoucí komise společně s Karandharem, aby dohlíželi na podnikání v ISKCONu a aby uváděli v činnost rozhodnutí dosažená radou GBC. To mě velice rozrušilo.

Šrímán Atréja Riši dás může být velkým odborníkem, avšak bez mého svolení se mu dostalo tolika moci a to mou mysl velice zneklidnilo.

Vyrozuměl jsem také, že se chystají okamžité aktivity dokonce i bez mého svolení, a také aktivity, které nemají být ,vyzrazeny oddaným(!)‘.

Není mi plně jasné, čím jsou tyto takzvané schůze GBC motivovány, proto jsem jim poslal telegram, jenž najdete přiložen k tomuto dopisu, na nějž jsem rovněž obdržel odpovědi.

Za těchto okolností VÁS AUTORIZUJI K TOMU, ABYSTE PROZATÍMNĚ NEBRALI V POTAZ JAKÁKOLI ROZHODNUTÍ OD ČLENŮ GBC, POKUD VÁM NEDÁM DALŠÍ POKYNY.

Starejte se v poklidu a nezávisle o vaše záležitosti a snažte se ještě pečlivěji zlepšit duchovní atmosféru ve vašich střediscích.

Velmi rád bych se dozvěděl jména vašich asistentů jako např. tajemník, pokladník a účetní. Nakonec bych si dovolil zopakovat, že VŠECHNY POKYNY PŘICHÁZEJÍCÍ OD GBC JSOU TÍMTO AŽ DO DALŠÍHO OZNÁMENÍ POZASTAVENY.

Můžete mi zaslat odpověď do našeho střediska ISKCONu v Tokiu.

Doufám, že vás tento dopis zastihne v dobrém zdraví a v pokročilé duchovní náladě.

Váš věčný dobrodinec,

A.Č. Bhaktivédánta Svámí“ (dŠP Všem chrámovým prezidentům, 8. dubna 1972)

 

72-08 „Chci teď, abyste všichni vzájemně spolupracovali, a upřímně řečeno, tak bychom měli postupovat, ne proti sobě neustále vytvářet intriky a komploty a psát dopisy. Madhudvíša je zástupcem GBC pro Jihopacifickou zónu, jeho pokyny tedy musí všichni následovat a každý oddaný v této oblasti by se na něj měl obracet se svými problémy, aby je mohl uvážit.“ (dŠP Madhudvíšovi a Amóghovi, 24. srpna 1972)

 

72-09 „Vy dva jste mými staršími žáky a oba jste i sannjásí a pokročilí ve vědomí Krišny, takové otázky by vám tedy neměly stále znovu přicházet na mysl. Znamená to, že ne každý je svědomitý. Tyto věci pro vás nejsou ničím novým, proč se mě na to pořád dokola ptáte? Autorita GBC musí být přijata za všech okolností, neměli byste se mezi sebou dohadovat. Tento svárlivý duch všechno zničí, co však nadělám, vy američtí a evropští mladí lidé jste v takovém duchu vychováni. Odložte ho teď stranou a prostě jen vzájemně spolupracujte na šíření tohoto hnutí po celém světě. Standardy jsem vám již dal, teď se je snažte podle řádného postupu neustále udržovat. Nepokoušejte se věci inovovat či vytvářet něco nového, tím všechno zničíte. Dělejte prostě to, co já, a buďte vždy vážní a upřímní ve službě Krišnovi, On vám pak dá inteligenci k tomu, jak vše zvládnout.“ (dŠP Balimu Mardanovi a Puštovi Krišnovi, 18. září 1972)

 

72-12 „Pokud jde o tvou otázku, do jaké míry by měli být činovníci mnou dosazení, jako např. členové GBC, posloucháni a následováni, odpověď zní,  měli byste vždy následovat přesně to, co říkají. Copak jsi mě neslyšel, když jsem o tomto bodu hovořil? Proč se tyto otázky stále dokola opakují? Toto individuální žadonění musí přestat. Pořád tolik otázek, to není dobré. Takové žadonění o odpovědi se děje pořád, dokonce i někteří z těch nejdůležitějších členů to dělají, to je mi známo. Jak tedy mohu na tvou otázku odpovědět odsud? Není mi jasné, čeho se snažíš takovou otázkou dosáhnout. Jistě, i mé autority a takzvaní činovníci někdy vydávají takové pokyny, že se všechno stane pokrouceným. Můžeš mi tedy psát své stížnosti, co však mohu dělat? Mezitím ho však musíš poslouchat přesně na slovo. Jestli se ti to nebude líbit, mohu to později napravit. Nejprve ho však musíš bez váhání poslechnout. Je to něco jako odvolání se k vyššímu soudu, když není někdo spokojen s rozhodnutím soudu nižšího.“ (dŠP Džajadharmovi, 13. prosince 1972)

 

74-01 „Co se týče manželských záležitostí a druhých zasvěcení, tyto věci by se měly přednášet zástupci GBC v dané zóně. Chci být stále méně zapojen do manažerských povinností a zasvětit svůj čas překládání knih, mějte proto prosím trochu víry v tyto zástupce, které jsem určil za chrámové prezidenty a členy GBC. Vědí, jaké jsou standardní postupy v těchto záležitostech, a mohou vám říct, co dělat.“ (dŠP Bhúmatě, 2. ledna 1974)

 

75-01 „Pokud se jedná o tuto záležitost s vedením firmy Spiritual Sky, přenechal jsem rozhodování v této věci členům GBC. Přijmu, cokoli bude jejich rozhodnutím.“ (dŠP Džajatírthovi dásovi, 1. ledna 1975)

 

75-01 „Prosím tě jen o to, abys denně bez výjimky zpíval šestnáct kol džapy a následoval všechny regulativní principy. Vstávej časně ráno, účastni se chrámových obřadů a pečlivě studuj mé knihy. Úzce spolupracuj se staršími duchovními bratry jako tvým chrámovým prezidentem či místním členem GBC a přijímej od nich rady.“ (dŠP Phatikčandrovi dásovi, 1. ledna 1975)

 

75-04 „Abys mohla začít tento projekt navrhovaný v tvém dopise, musíš k tomu mít plné svolení členů GBC. Po jejich souhlasu to pak schválím i já. Nesnaž se začínat jakékoli projekty nezávisle na GBC. Chci, aby každý s GBC dobře spolupracoval. Prosím následuj všechna pravidla a omezení s velkou obezřetností a zpívej alespoň šestnáct kol džapy každý den.“ (dŠP Mantriní dásí, 8. dubna 1975)

 

76-05 „Včera od tebe můj tajemník obdržel telefonát naznačující, že věci mezi tebou a Gurukripou Mahárádžem se napravily, a dnes mi Gurukripa Mahárádž volal, že mezi vámi skřípe spolupráce. Co mám tedy dělat? Určil jsem Gurukripu Svámího za zástupce GBC pro Japonsko a alespoň pro tuto chvíli bude nezbytné s ním spolupracovat. Navrhuje, abys Japonsko opustil, zatímco čekáš na odpověď místní jihokorejské ambasády, můžeš tedy přistoupit na jeho žádost. Navrhl jeden ostrov jménem Okinawa, kam bys mohl prozatím odjet, a nebude-li to možné, pak bys měl přijet sem za mnou na Havaj. V každém případě, jelikož je Gurukripa Mahárádž členem GBC mnou delegovaný, ať již jsou jeho důvody pro toto rozhodnutí jakékoli, následuj prozatím tyto pokyny, aby se věci v Japonsku mohly utišit. Jak jistě víš, naše vztahy s vládou jsou teď trochu citlivé téma, a jako člen GBC má ode mě Gurukripa Svámí svolení rozvinout tam program podle jeho volby, který bude v souladu mými radami.“ (dŠP Trivikramovi Svámímu, 16. května 1976)

 

76-06 „V souvislosti s naším ISKCONským projektem na Fidži si dovoluji ti sdělit, naše hnutí pro vědomí Krišny vedeme za pomoci správní rady GBC. Tato rada má kolem dvaceti členů, kteří dohlížejí na záležitosti celého světa, a nad nimi jsem pak já. Pod nimi jsou chrámoví prezidenti, tajemníci a pokladníci každého střediska. Chrámový prezident se tedy zodpovídá členům GBC a ti se zase zodpovídají mně. Tímto způsobem Společnost vedeme. Proč však navrhuješ zvláštního člena správní rady na Fidži? Až doteď jsme žádné zvláštní členy správní rady neměli. Jedná-li se o hledisko bezpečnosti, můžeme to projednat.“ (dŠP Vasudévovi, 30. června 1976)

 

76-07 „Obdržel jsem společný dopis od tebe a Upéndry dáse bez data a pročetl jsem si pečlivě jeho obsah. Co se týká situace na Fidži, je nezbytné, abychom získali správné pochopení statutu pozemku a organizace ISKCONu na Fidži jako takovém. Nejprve jde o to, že Správní rada ISKCONu může mít za členy tebe a tvého bratra, musí tam však také být zástupce GBC pro tuto zónu, Gurukripa Svámí, předseda GBC, Tamál Krišna Gósvámí a Upéndra dás. Zadruhé, až bude ISKCON takto zorganizován, pozemek, na kterém se buduje chrám, musí být pronajat ISKCONu bezpodmínečně na dobu devadesáti devíti let s možností prodloužení smlouvy, kterou já schválím.

V případě, že by se ti takové zřízení nezamlouvalo, můžeš si chrám ponechat ve svém soukromém vlastnictví a jako svému žákovi ti poskytnu vedení. Nemůžeš však používat jméno ISKCONu pro vybírání příspěvků nebo žádosti o půjčku. V této souvislosti se nesmí od banky nebo jinde brát žádné další půjčky ve jménu ISKCONu a veškeré vybírání příspěvků ve jménu ISKCONU musí přestat. Jestli toužíš ponechat si chrám jako své soukromé vlastnictví, pak se Upéndra dás může vrátit na Havaj a ISKCON Fidži může být zrušen. Zvažuješ-li učinit tento projekt součástí ISKCONu, pak se musíš řídit pokyny a nařízeními členů GBC, ať již se ti líbí, či ne. Dej mi tedy vědět, co se ti zamlouvá víc.“ (dŠP Vasudévovi dásovi, 29. července 1976)