Když člověk díky neustálému zpívání svatého jména zachovává svou čistotu, bude ochráněn od poklesnutí:

 

Styky s prostitutkou natolik narušily Ajāmilovo vznešené postavení brāhmaṇy, až zapomněl na všechny své brāhmaṇské činnosti. Na konci života ho však opakování čtyř slabik jména Nārāyaṇa zachránilo před nejvážnějším nebezpečím poklesnutí. Svalpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt – i jen malá oddaná služba může člověka zachránit před tím největším nebezpečím. Oddaná služba, která začíná zpíváním Pánova svatého jména, je tak mocná, že i když někdo propadne sexu a poklesne tak ze vznešeného postavení brāhmaṇy, může být zachráněn ode všech pohrom, bude-li nějakým způsobem zpívat svaté jméno Pána. To je neobyčejná moc Pánova svatého jména. V Bhagavad-gītě je proto doporučeno nezapomenout zpívat svaté jméno ani na okamžik (satataṁ kīrtayanto māṁ yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ). V hmotném světě číhá tolik nebezpečí, že člověk může kdykoliv poklesnout ze vznešeného postavení. Pokud si však neustále udržuje čistotu a stálost zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, bude nepochybně v bezpečí.

 Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.63

 

Zpívání Hare Kṛṣṇa ochraňuje oddaného před veškerým nezamýšleným poklesnutím:

 

Obecně platí, že oddaný, který se věnuje devíti druhům oddané služby, tím zbavuje své srdce veškerého hmotného znečištění. Přivádí do srdce Nejvyšší Osobnost Božství a všechny hříšné nečistoty odtamtud přirozeně zmizí. Neustálým myšlením na Nejvyššího Pána se stává bytostně čistým. Védy učí, že ten, kdo poklesne z úrovně svého vznešeného postavení, se musí podrobit určitým obřadům, aby se očistil. Pro oddaného to však neplatí, neboť v jeho srdci již očista probíhá vlivem neustálého vzpomínání na Nejvyšší Osobnost Božství. Proto je třeba, aby bez ustání pokračoval ve zpívání Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. To ho ochrání před nahodilými poklesky a umožní mu zůstat trvale nedotčen veškerým hmotným znečištěním.

                                                                     Bhagavad-gītā taková, jaká je, 9.31